2016r. IV kwartał

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w IV kwartale 2016 roku przeprowadził ogółem 372 czynności kontrolnych, w tym:

 • 260 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 112 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych na rynku krajowym

Kontrole planowe

Cel kontroli:

W IV kwartale 2016 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie przeprowadził kontrole planowe w zakresie jakości handlowej następujących grup artykułów rolno-spożywczych:

 • jakości handlowej makaronu,
 • jakości handlowej dżemów,
 • prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych,
 • jakości handlowej przetworów rybnych.

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W trakcie kontroli dokonano oceny organoleptycznej, zbadano parametry fizykochemiczne oraz oceniono prawidłowość znakowania produktów żywnościowych.

Kontrole przeprowadzono w 22 podmiotach, w których sprawdzono prawidłowość znakowania, dokonano oceny parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych łącznie 30 partii wyrobów.

 

Zakres i wyniki kontroli:

Kontrole jakości handlowej makaronów przeprowadzone zostały w 2 zakładach i dotyczyły 6 partii produktów.

Stwierdzono, że wszystkie, tj. 100% skontrolowanych partii makaronu spełniają wymagania jakości handlowej w zakresie cech fizykochemicznych oraz organoleptycznych. Natomiast w przypadku oznakowania zakwestionowano jakość handlową 3 partii makaronu (o łącznej masie produkcyjnej 95,6 kg), stwierdzając następujące nieprawidłowości:

 • podano nie pełną informację o wartości odżywczej, oraz przedstawiono ją w niewłaściwej kolejności,
 • po dacie minimalnej trwałości nie wskazano warunków przechowywania, które muszą być przestrzegane, aby produkt mógł być przechowywany przez określony okres.

Porównując wyniki ostatnich kontroli planowych przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego oraz obecnie uzyskanych, należy stwierdzić, iż w branży produkcji makaronów zauważa się poprawę jakości w zakresie cech fizykochemicznych.

Kontrole jakości handlowej dżemów przeprowadzone zostały w 2 zakładach i dotyczyły 3 partii produktów.

W wyniku kontroli jakości handlowej dżemów przeprowadzonych w IV kwartale 2016 r. nieprawidłowości nie stwierdzono w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych jak również w zakresie oznakowania kontrolowanych partii wyrobów.

Kontrole prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych przeprowadzone zostały w 11 zakładach.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w zakresie prawidłowości znakowania trzech wybranych grup artykułów rolno-spożywczych tj. tłuszczów do smarowania, koncentratów spożywczych oraz wyrobów cukierniczych w 11 jednostkach, znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zakwestionowano oznakowanie 4 spośród 17 skontrolowanych partii, co stanowi ok. 24 % partii objętych kontrolą tj.:

 • w przypadku 1 partii masła stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sposobu podawania okresu trwałości produktu,
 • w przypadku 3 partii wyrobów cukierniczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:
  • zaniżono rzeczywistą masę wyrobu,
  • nie podano w wykazie składników nazw elementarnych składników tj. cukru, oleju słonecznikowego wchodzącego w skład składnika złożonego np. Żurawina suszona,
  • w wykazie składników nie zastosowano malejącej kolejności składników,
  • na etykiecie nie zastosowano podkreślenia za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji tj. „mleko pełne w proszku”, „lecytyna sojowa” wchodzących w skład artykułu rolno-spożywczego,
  • w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego zastosowano niewłaściwą wysokość cyfr i liter- jest 2,3 mm a winno być minimum 4 mm,
  • w oznakowaniu, na opakowaniu umieszczono dwie sprzeczne nazwy produktu,
  • informacja o wartości odżywczej, została przedstawiona w nieprawidłowej kolejności oraz nie zawierała wszystkich elementów, tj. informacji o ilości kwasów tłuszczowych nasyconych, cukrów, soli,
  • po dacie minimalnej trwałości nie następował opis warunków przechowywania, które muszą być przestrzegane, aby produkt mógł być przechowywany przez określony okres,
  • datę minimalnej trwałości poprzedzono sformułowaniem „Data ważności”, podczas gdy datę poprzedza sformułowanie tu odpowiednio „Najlepiej spożyć przed”.

Kontrole jakości handlowej przetworów rybnych przeprowadzone zostały w 7 zakładach i dotyczyły 4 partii produktów.

Przeprowadzone w IV kwartale 2016 r. kontrole zakładach przetwórstwa rybnego znajdujących się na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wykazały, że wprowadzone do obrotu przetwory rybne charakteryzowały się prawidłową jakością handlową w zakresie cech organoleptycznych, fizykochemicznych jak i oznakowania.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą

W IV kwartale 2016 roku kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 161 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 2 255 801,00 kg w tym: 19 partii przetworów ziemniaczanych, 63 partie przetworów owocowo-warzywnych, 71 partii przetworów rybnych, 1 partię grzybów niehodowlanych oraz 7 partii wyrobów winiarskich. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolą jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeznaczonych do wywozu do krajów trzecich objęto 4 partie pomidorów o masie 79 200,00 kg. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw

W IV kwartale 2016 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie dodatkowo przeprowadził na rynku krajowym 203 kontrole na wniosek podmiotów zainteresowanych w ramach, których dokonano oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wspomniane kontrole przeprowadzono w związku z wpłynięciem wniosków o dokonanie oceny jakości handlowej świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wszystkie oceniane partie spełniają wymagania odpowiednio szczegółowej normy handlowej UE dla jabłek klasy II oraz ogólnej normy handlowej UE.

 

Realizacja pozostałych czynności kontrolnych

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W IV kwartale 2016 roku nadzorem objęto 8 ubojni wieprzowiny i 2 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 16 kontroli zaś w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny 4 kontrole. W zrealizowanych kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy, która zakończyła się pozytywnym wynikiem.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie prowadzi również nadzór nad produkcją ekologiczną, w ramach którego w IV kwartale 2016 r.  w 2 podmiotach sprawdzono prawidłowość kontroli przeprowadzanych przez jednostki certyfikujące (j.c.) w przetwórniach i u podwykonawców oraz czy prowadzona przez te podmioty działalność jest zgodna z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego.

W IV kwartale 2016 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie przeprowadził również kontrole doraźne w związku z informacjami przekazanymi przez GIJHARS w Warszawie. W ramach kontroli doraźnych WIJHARS w Olsztynie dokonał sprawdzenia jakości handlowej mięsa kulinarnego w elementach i mięsa mielonego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta, w tym sprawdzenie oznakowania. Łącznie WIJHARS w Olsztynie przeprowadził kontrole w 3 zakładach produkcyjnych, pobierając do badań laboratoryjnych, organoleptycznych oraz oceny prawidłowości znakowania 5 próbek mięsa. W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 1 partii mięsa świeżego drobiowego tj. oznakowanie produktu wprowadzonego do obrotu pod niewłaściwą nazwą mogło wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości i składu, jak również przez sugerowanie poprzez opis i prezentację, że chodzi o określony środek spożywczy – mięso mielone.

Ponadto w ramach współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego WIJHARS w Olsztynie przeprowadził 4 doraźne kontrole w zakresie sprawdzenia warunków transportu artykułów rolno-spożywczych. W jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowości polegające na tym, iż przewoźnik nie miał przy sobie pełnego kompletu wymaganych dokumentów.

 

Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ w IV kwartale 2016 roku:

 • wydał 6 decyzji administracyjnych zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 5 decyzji administracyjnych nakazujących poddanie artykułu rolno-spożywczego określonym zabiegom w tym prawidłowego oznakowania,
 • wydał 8 decyzji administracyjnych nakładających karę pieniężną.