Sprawozdanie z działalności WIJHARS w Olsztynie w 2010 r. PDF Drukuj Email

Sprawozdanie z działalnosci WIJHARS w Olsztynie w 2010 r

 

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych od ośmiu lat funkcjonuje w strukturach kontroli żywności, której podstawowym celem działania są urzędowe kontrole jakości handlowej, którym podlegają wszystkie artykuły rolno - spożywcze. Kontrole mają z jednej strony zapobiegać wprowadzaniu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań w zakresie jakości handlowej, ale również wpływają na bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorców przestrzegających prawo, a konsumentom umożliwić wybór dobrego jakościowo i prawidłowo oznakowanego towaru.

Miniony rok możemy zaliczyć do udanych. Z danych, którymi dysponujemy jednoznacznie wynika, że jakość handlowa żywności produkowanej przez Przedsiębiorców
z Warmii i Mazur wciąż się poprawia, a to powód do satysfakcji. Powodem do zadowolenia może być fakt, że od kilku lat odnotowujemy spadek partii zakwestionowanych ze względu na złą jakość stwierdzoną podczas naszych kontroli.

 

I. Pracownicy WIJHAR - S w Olsztynie

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Olsztynie w 2010 roku zatrudniał 25 osób. Pracownicy z wykształceniem wyższym stanowili 84 % ogółu zatrudnionych. Studia o kierunku dot. nauk o żywieniu i żywności posiadało 10 osób, rolniczym 9 osób, ekonomicznym 2 osoby. Dodatkowo na podstawie umów cywilno prawnych na rzecz WIJHAR-S w Olsztynie pracuje osoba z wykształceniem prawniczym oraz informatycznym.

 

II. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej w Olsztynie w roku 2010 działając na terenie województwa warmińsko- mazurskiego przeprowadził ogółem 690 czynności kontrolno- oceniających w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, stwierdzając w 77 kontrolach i ocenach jakości handlowej nieprawidłowości, które stanowią 11,2 % ogółu przeprowadzonych czynności,

 {w roku 2009 przeprowadzono 703 czynności, stwierdzając w 92 kontrolach nieprawidłowości, co stanowi 13,1 % ogółu przeprowadzonych czynności }

Działania ustawowe Tut. Inspektoratu w poszczególnych obszarach zadaniowych kształtowały się jak podano poniżej:

 

1.Kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych na rynku krajowym

 

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych polega na sprawdzeniu czy artykuły rolno-spożywcze spełniały wymagania jakościowe określone w przepisach lub deklarowane przez producentów.

W tym zakresie w 2010 r. przeprowadzono 179 kontroli (planowych i doraźnych w tym przeprowadzonych w związku ze skargami), stwierdzając w 60 kontrolach nieprawidłowości odnoszące się do 87 partii wyrobów /kontrole z nieprawidłowościami stanowiły 33,5 % ogółu przeprowadzonych kontroli/,

{w roku 2009 przeprowadzono 160 kontroli stwierdzając w 62 kontrolach nieprawidłowości odnoszące się do 104 partii wyrobów /kontrole z nieprawidłowościami stanowiły 38,8 % ogółu przeprowadzonych kontroli/},

 

2. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno– spożywczych w obrocie z zagranicą

 

Kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą podlegają:

- importowane artykuły rolno-spożywcze wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1933 z późn. zm.) oraz importowane świeże owoce i warzywa, dla których określone zostały standardy UE,

- eksportowane świeże owoce i warzywa, objęte standardami UE.

 

Kontrola pozostałych artykułów rolno-spożywczych wywożonych z kraju jest dobrowolna i odbywa się w trybie oceny jakości handlowej, wykonywanej na wniosek przedsiębiorcy.

 

W tym zakresie w 2010 r. przeprowadzono 267 kontroli, nie stwierdzając nieprawidłowości (dot. głównie ryb: świeżych, schłodzonych, mrożonych, wina, soków, runo leśnego, grzybów),

{w roku 2009 przeprowadzono 279 kontroli stwierdzając w 1 kontroli nieprawidłowości odnoszące się do 1 partii wyrobu- wyroby winiarskie /kontrole z nieprawidłowościami stanowiły 0,4 % ogółu przeprowadzonych kontroli/}

 

3. Kontrola klasyfikacji tusz w systemie EUROP

 

Zadania IJHARS w zakresie klasyfikacji tusz wołowych w systemie EUROP obejmują między innymi sprawdzenie:

- poprawności klasyfikacji i znakowania tusz wołowych,

- prawidłowości dokumentowania czynności ustalania klas jakości tusz,

- zgodności dokumentacji wystawianej dostawcom żywca rzeźnego z dokumentacją zakładową (w zakresie kategorii, klasy jakości oraz masy tusz).

 

W tym zakresie w 2010 r. przeprowadzono 129 kontroli, w tym 101 kontroli dot. tusz wieprzowych, oraz 28 kontroli dot. tusz wołowych, stwierdzając w 5 kontrolach klasyfikacji tusz wieprzowych nieprawidłowości polegające np. na braku prowadzenia klasyfikacji i nie wykonaniu zaleceń pokontrolnych /kontrole z nieprawidłowościami stanowiły 5 % ogółu kontroli dot. tusz wieprzowych/.
W ubojniach bydła nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

{ w roku 2009 przeprowadzono 128 kontroli, w tym 90 kontroli dot. tusz wieprzowych, a 38 kontroli dot. tusz wołowych, stwierdzając w 21 kontrolach klasyfikacji tusz wieprzowych nieprawidłowości polegające np. na braku prowadzenia klasyfikacji i nie wykonaniu zaleceń pokontrolnych /kontrole z nieprawidłowościami stanowiły 23,3 % ogółu kontroli dot. tusz wieprzowych/ W ubojniach bydła nie stwierdzono nieprawidłowości.}

 

4. Ocena jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych

 

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych na rynek krajowy lub zagraniczny realizowana jest przez IJHARS na wniosek przedsiębiorcy.

Wydane przez IJHARS Świadectwo jakości handlowej jest gwarancją spełnienia wymagań jakości handlowej przez oceniany artykuł rolno-spożywczy, co ułatwia eksport polskich wyrobów na rynki zagraniczne oraz ich obrót na rynku wewnętrznym (unijnym).

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzana jest również dla podmiotów realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie nowych technologii w rolnictwie, zapewniających wysoką jakość produktu (tzw. kredyt NT). Zgodnie z zasadami udzielania dopłat do oprocentowania kredytów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydane przez IJHARS Świadectwo jakości handlowej jest niezbędnym dokumentem, otrzymania tych dopłat.

W tym zakresie w 2010 r. przeprowadzono 72 oceny ( w tym na wniosek przedsiębiorców    36 ocen, oraz 36 na potrzeby realizacji kredytów z linii nowych technologii) wydając 10 negatywnych świadectw jakości handlowej /oceny, w wyniku których wydano negatywne świadectwa jakości stanowiły 13,9 % ogółu przeprowadzonych ocen/

{ w roku 2009 przeprowadzono 73 oceny wydając 5 negatywnych świadectw jakości handlowej /oceny w wyniku których wydano negatywne świadectwa jakości stanowiły 6,8 % ogółu przeprowadzonych ocen/ }

 

5. Kontrole sprawdzające w gospodarstwach i przetwórniach ekologicznych

 

Kontrole sprawdzające w gospodarstwach i przetwórniach ekologicznych polegają na sprawdzeniu w tych gospodarstwach i przetwórniach prawidłowości kontroli wykonanych przez upoważnione jednostki certyfikujące oraz przekazaniu tym jednostkom wniosków pokontrolnych.

W tym zakresie w 2010 r. przeprowadzono 17 kontroli, nieprawidłowości stwierdzono w 12 jednostkach. 

{ w roku 2009 przeprowadzono 14 kontroli}

 

6. Kontrola warunków chowu i tuczu gęsi owsianej

 

Kontrole warunków chowu i tuczu przeprowadzane są bezpośrednio w fermach tuczu gdzie sprawdzana jest zgodność przebiegu chowu i tuczu z wymaganiami przepisów oraz warunki techniczne fermy.

 W tym zakresie w 2010 r. przeprowadzono 11 kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości,

      { w roku 2009 przeprowadzono taką samą ilość kontroli, nie stwierdzając nieprawidłowości }

 

7. Kontrola w zakresie obrotu nawozami

 

Kontrole przeprowadzane w firmach wprowadzających nawozy do obrotu i obejmują kontrolę jakości handlowej nawozów, z uwzględnieniem znakowania oraz prawidłowości ich wprowadzania do obrotu.

W tym zakresie w 2010 r. przeprowadzono 3 kontrole stwierdzając nieprawidłowości w 1 kontroli /kontrole z nieprawidłowościami stanowiły 33,3 % ogółu przeprowadzonych kontroli/,

       { w roku 2009 przeprowadzono 2 kontrole stwierdzając nieprawidłowości w 1 kontroli}

 
8. Kontrole ex- post
 

Zakres kontroli ex-post dotyczy mechanizmów realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, z wyłączeniem refundacji eksportowych oraz działań objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kontrole ex-post wykonywane są przez WIJHARS na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

W tym zakresie w 2010 r. przeprowadzono 5 kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości,

       { w roku 2009 przeprowadzono 7 kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości }

 

9. Kontrole w zakresie atestacji magazynów zbożowych

 

Kontrole w zakresie atestacji magazynów zbożowych polegają na potwierdzeniu zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu techniczno-organizacyjny magazynów do przechowywania ziarna zbóż i nasion rzepaku.

W tym zakresie w 2010 r. przeprowadzono 18 kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości,

      { w roku 2009 przeprowadzono 24 kontrole nie stwierdzając nieprawidłowości}

 

10. Kontrole w zakresie wydawania opinii dla wytwórni win

 

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonuje kontroli:

 1) dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich pod względem ich zgodności z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina;

 2) dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich oraz prowadzonych rejestrów w sektorze wina pod względem ich zgodności z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dotyczące dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina;

 3) usunięcia produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina gronowego.

W tym zakresie w 2010 r. przeprowadzono 2 kontrole stwierdzając w 1 kontroli nieprawidłowość, w wyniku której nie wydano pozytywnej opinii,

       { w roku 2009 przeprowadzono 1 kontrolę, nie stwierdzając nieprawidłowości}

 

11. Kontrole w zakresie przekazywania danych rynkowych

 

Zadania w zakresie kontroli raportowania danych rynkowych z rynku wołowiny, wykonywane są przez IJHARS od 2008 r. na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca

2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych. Kontrola w tym zakresie ma na celu zapewnienie prawidłowej, jednolitej rejestracji cen oraz wielkości obrotów z rynku wołowiny i cielęciny. Kontroli w tym zakresie podlegają przedsiębiorcy, zobowiązani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do nieodpłatnego przekazywania danych z rynku wołowiny.

W tym zakresie w 2010 r. przeprowadzono 4 kontrole nie stwierdzając nieprawidłowości,

       {w roku 2009 przeprowadzono taką samą ilość kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości}

 

III. Nadawanie uprawnień rzeczoznawcom

 

Zgodnie z ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do pobierania próbek, ustalania klas jakości oraz sposobu produkcji określonych artykułów rolno-spożywczych, oprócz pracowników IJHARS, mogą być upoważnieni rzeczoznawcy.

Działalność rzeczoznawców, oparta na posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej, zapewnia rzetelną i obiektywną kontrolę artykułów rolno-spożywczych, a tym samym wspiera pracowników IJHARS w realizacji ustawowych zadań.

Spełnienie tych wymagań potwierdzane jest co 3 lata zdaniem egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez Głównego Inspektora JHARS. Wojewódzki Inspektor JHARS jest upoważniony do nadawania i cofania uprawnień rzeczoznawcom.

 

W 2010 r. nadano 85 osobom uprawnienia rzeczoznawców w zakresie pobierania próbek, ustalania klas jakości oraz sposobu produkcji określonych artykułów rolno-spożywczych, w następujących specjalnościach:

- pobieranie próbek mięsa i jego przetworów - 20 osób

- klasyfikacja tusz wieprzowych w systemie EUROP – 9 osób

- klasyfikacja tusz wołowych w systemie EUROP- 7 osób

- pobieranie próbek mleka i jego przetworów – 22 osoby

- pobieranie próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów oraz nasion  roślin oleistych – 13 osób

- pobieranie próbek nasion roślin oleistych – 1 osoba

- ustalanie klas jakości owoców i warzyw świeżych – 10 osób

- pobieranie próbek miodu i innych produktów pszczelich – 1 osoba

- pobieranie próbek wyrobów piekarskich – 2 osoby

 

IV. Sankcje

 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w roku 2010 przez WIJHARS w Olsztynie zastosowano następujące sankcje:

1 - Wydano ogółem 58 zaleceń pokontrolnych wzywających kontrolowanych do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie.

   { w roku 2009 wydano ogółem 70zaleceń pokontrolnych},
 
2 -   Nałożono ogółem 31 mandatów karnych na łączną kwotę 2 700 zł,

 { w Roku 2009 nałożono ogółem 36 mandatów karnych na łączną kwotę 5 950 zł },

3 - Upubliczniono w związku ze stwierdzeniem wprowadzenia do obrotu wyrobów zafałszowanych 10 decyzji wydanych na podstawie art. 29 ustawy o jakości handlowej

       ( w 2009 r. upubliczniono 1 decyzję)

4 - Wydano ogółem 87 decyzji ( w 2009 r. wydano 134 decyzje) w tym:

   A) na podstawie art. 29 ustawy o jakości handlowej wydano ogółem 35 decyzji ( w 2009 r. wydano 60 decyzji) tj.:

 - 9 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułów rolno – spożywczych
(w 2009 r. wydano 9 decyzji)

 - 26 decyzji nakazujących poddanie artykułów rolno – spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej określonym zabiegom ( w 2009 r. wydano 51 decyzji)

 

   B) na podstawie art. 40a ustawy o jakości handlowej wydano ogółem 36 decyzji
w sprawie nałożenia kar pieniężnych w kwocie 85 069 zł
( w 2009 r. wydano 51 decyzje w kwocie 77 512,66 zł).

 

W roku 2010 od 12 decyzji przedsiębiorcy odwołali się, w wyniku czego 6 decyzji zostało podtrzymanych przez organ II instancji, 2 decyzje w sprawie nałożenia kar w kwocie łącznej 9 683,40 zł uchylono, a 4 pozostają w toku rozpatrzenia.

(w 2009 r. od 4 decyzji przedsiębiorcy odwołali się, w wyniku czego 2 decyzje zostały podtrzymane przez organ II instancji, zaś 2 decyzje w sprawie nałożenia kar w kwocie łącznej 2 426 zł uchylono)

   C) na podstawie art. 11.4 ustawy o cenach wydano 13 decyzji ustaleniu rodzaju i stopnia    wady artykułów rolno – spożywczych,

          { w roku 2009 wydano ogółem 15 w/w typu decyzji}

   D) na podstawie art. 105 kpa wydano 3 decyzje umarzające postępowanie administracyjne.

           { w roku 2009 wydano ogółem 4 w/w typu decyzje}

   E) skierowano 7 wniosków do Urzędu Skarbowego o odprowadzenie do budżetu państwa kwot nienależnych i dodatkowych z tytułu wprowadzenia do obrotu wadliwych
w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych bez stosownej obniżki cen.
{ w roku 2009 skierowano ogółem 15 w/w wniosków}

W roku 2010 Tut. Inspektorat nie skierował żadnego wniosku do Sądu Grodzkiego ponadto nie uchylano i nie wygaszano decyzji. 

{w roku 2009 skierowano 1 wniosek do Sądu Grodzkiego, oraz wydano 2 decyzje w sprawie uchylenia decyzji i 1 decyzję w sprawie wygaśnięcia decyzji,}.

           

V. Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami

 

W celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości realizacji zadań, Inspekcja wdrożyła i certyfikowała system zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001-2008. System pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu jakości pracy na wszystkich etapach realizowanych zadań przez WIJHAR-S poprzez wdrożenie i przestrzeganie szeregu norm dotyczących podziału zadań, organizacji pracy, zarządzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych. Wdrożone w WIJHAR-S Polityka Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych,Zasady Ochrony Danych Osobowych, Procedura komputerowa zapewniają odpowiedni stopień zaangażowania pracowników w utrzymanie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Wojewódzki Inspektorat poddawany jest systematycznym kontrolom wewnętrznym jak i zewnętrznym prowadzonym zarówno przez krajowe służby kontrolne i certyfikujące oraz urzędy nadzorujące pracę WIJHAR-S.

 

VI. Pozostała działalność WIJHAR-S w Olsztynie

 
  • Organizacja ogólnopolskiego szkolenia z zakresu rolnictwa ekologicznego, w którym wzięli udział Z-ca Głównego Inspektora, oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu i wszystkich Wojewódzkich Inspektoratów. 
  • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kontroli granicznej towarów pochodzących z krajów trzecich w ramach realizacji Porozumienia z Izbą Celna,
  • Współpraca w UWM Olsztyn, zapoznanie studentów z problematyką jakości żywności,
  • Współpraca z samorządem rolniczym województwa warmińsko-mazurskiego,
  • Bieżące publikowanie informacji pokontrolnych na stronie internetowej,
  • Publikacje w lokalnej branżowej prasie.
 

VII. Podsumowanie działalności WIJHARS w Olsztynie

 

Reasumując, bezsprzecznie należy stwierdzić, że Tut. Inspektorat realizując zadania ustawowo jemu przynależne, zdecydowanie efektywnie realizuje politykę Rządu RP
w województwie warmińsko - mazurskim w zakresie ochrony interesów ekonomicznych konsumentów poprzez wykrywanie zafałszowań artykułów rolno – spożywczych oraz zapobieganie nieuczciwej konkurencji jak i promocję żywności wysokiej jakości.

Podsumowując działalność kontrolną WIJHARS w Olsztynie w 2010 r. zauważa się, iż w stosunku do roku 2009 występuje wyraźna tendencja spadkowa w ilości kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, fakt ten świadczy o efektywnym funkcjonowaniu Tut. Inspektoratu w zakresie realizacji celów takich jak: przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno spożywczych o niewłaściwej jakości, wyeliminowanie z obrotu produktów wadliwych jakościowo, a w szczególności zafałszowanych. Zwiększona przez WIJHARS w Olsztynie w roku 2010 wykrywalność środków spożywczych zafałszowanych znalazła swoje odbicie we wzrastającej liczbie wydanych decyzji o nałożeniu kar pieniężnych za ich wprowadzenie do obrotu w stosunku do roku 2009, wzrastającej ich wartości oraz wzrastającej liczbie publikacji decyzji dot. wyrobów zafałszowanych. Przytoczone dane statystyczne pozwalają także zauważyć konsekwencję działania WIJHARS w Olsztynie o czym świadczy m.in. wydanie decyzji o zwiększonym wymiarze kary pieniężnej w sytuacji stwierdzenia ponownego wprowadzenia do obrotu artykułu rolno – spożywczego tego samego rodzaju, który nie odpowiadał jakości ze względu na tę samą wadę. Niewątpliwym sukcesem jest także wyraźna poprawa w zakresie wprowadzania, przez zobowiązane do tego ubojnie, klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP, mającej na celu zapewnienia producentom godziwej zapłaty na podstawie masy i budowy ciał świń, które dostarczyli do rzeźni. W roku 2010 na terenie województwa warmińsko- mazurskiego spośród ubojni podlegających obowiązkowi prowadzenia w/w klasyfikacji tusz wieprzowych, nie prowadziła jej wyłącznie 1 rzeźnia, zaś na koniec roku 2009 nie wypełniały tego obowiązku 3 zakłady.

W oparciu o analizę wyników kontroli przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego w roku 2009 i 2010, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w rozbiciu na branże asortymentowe, można stwierdzić, że działania kontrolne wykonywane przez WIJHARS w Olsztynie doprowadziły do wyraźnej poprawy jakości handlowej w takich branżach jak mięso czerwone i jego przetwory, mleko i jego przetwory, wyroby piekarnicze, jaja, warzywa i owoce świeże oraz mrożone. Zauważalna jest szczególnie pozytywna zmiana w zakresie poprawy ich znakowania, zgodności masy rzeczywistej z deklarowaną przez producentów i cech fizykochemicznych. Nadmienić należy, iż tak wysoką efektywność poprawy w dziedzinie jakości handlowej wymienianych produktów należących do głównych grup żywieniowych, uzyskać można było dzięki wzmożeniu częstotliwości prowadzenia kontroli w powyższych branżach asortymentowych, oraz ich edukacyjnym oddziaływaniom.

W grupach artykułów rolno – spożywczych produkowanych w naszym regionie takich jak: mięso drobiowe i jego przetwory, napoje bezalkoholowe, kawa i herbata, wyroby winiarskie, pomimo występowania nieprawidłowości na porównywalnym poziomie z rokiem 2009 istotnym pozytywem jest fakt, iż są one nieliczne i poza wadami oznakowania ich jakość handlowa organoleptyczna i fizykochemiczna jest właściwa. Niemniej fakt ten świadczy o tym, że producenci w szczególności prowadzący małe zakłady produkcyjne w dalszym ciągu dysponują niedostateczną wiedzą prawną regulującą kwestie znakowania. W 2010 r. w stosunku do 2009 r. pogorszeniu jakości handlowej szczególnie w zakresie oznakowania uległy tylko nieliczne grupy asortymentowe, do których zaliczyć należy ryby ich przetwory, przetwory zbożowe, miód. Natomiast w jednym obszarze asortymentowym tj. wyrobów garmażeryjnych w latach 2009 i 2010 zaobserwowano tendencję utrzymywania się wysokiego poziomu nieprawidłowości jakości handlowej z zakresu znakowania i cech fizykochemicznych. Powodu takiego stanu rzeczy należy upatrywać w fakcie, iż produkcja w/w wyrobów prowadzona jest w większości przez mikro przedsiębiorstwa, nie dysponujące wystarczającymi środkami pozwalającymi na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry technologów, towaroznawców, specjalistów od jakości handlowej produktów, bądź na pozyskanie stosownej wiedzy prawnej z firm zewnętrznych.

             Dodatkowo należałoby także zwrócić uwagę, iż na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w roku 2010 stwierdzono, że jakość handlowa jaj, koncentratów spożywczych, ziemniaków, ziół i przypraw jest prawidłowa. Nie stwierdzono również w obrocie obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) wśród produktów takich jak pomidory, ziemniaki, czy surowców takich jak kukurydza stosowana jako surowiec do produkcji przetworów owocowo warzywnych, bądź surowców sojowych wykorzystanych do produkcji przetworów z mięsa czerwonego w tym wędlin. Na terenie działania WIJHARS w Olsztynie przeprowadzono w 2010 r. także kontrolę identyfikacji surowców mięsnych (drobiowych) ze względu na występowanie dużego prawdopodobieństwa fałszowania wędlin MOM-em drobiowym, jednakże nie stwierdzono takiego typu uchybień.

Wykonane kontrole potwierdziły również, że producenci na terenie naszego województwa w sposób nieuprawniony nie posługiwali się w oznakowaniu artykułów rolno – spożywczych żadnym elementem podlegającym ochronie w zakresie chronionych nazw pochodzenia, chronionych nazw geograficznych bądź gwarantowanych tradycyjnych specjalności, które przysługują środkom spożywczym zarejestrowanym z tego tytułu.

WIJHARS w Olsztynie w ramach prowadzonych kontroli w roku 2010 napotykał także niestandardowe nieprawidłowości w obszarze przebiegu procesów technologicznych produkcji i znakowania artykułów rolno-spożywczych, tj.

a)      w zakładzie przetwórstwa mięsnego stwierdzono:

       użycie do produkcji surowych wyrobów mięsnych substancji dodatkowych niedopuszczonych do stosowania w składzie surowcowym, tj. konserwanta – azotyn sodu E-250, przy jednoczesnym stosowaniu w oznakowaniu nazwy surowy wyrób mięsny wprowadzającej w błąd konsumenta, co do charakterystyki, rodzaju
i właściwości produktu.

b) w zakładzie mleczarskim stwierdzono:

       zastosowanie w produkcji mleka spożywczego pasteryzowanego procesu technologicznego obróbki cieplnej w temperaturze 124°C/ 3s niewłaściwej dla procesu pasteryzacji przetworów mlecznych, zaś odpowiadającej procesowi sterylizacji, przy jednoczesnym złożeniu przez producenta w oznakowaniu produktu deklaracji, iż wyrób jest pasteryzowany, co wprowadzało w błąd konsumenta odnośnie charakterystyki, rodzaju i właściwości produktu, metod wytwarzania lub produkcji.

Wykrycie w/w nieprawidłowości pozwoliło w wyniku podjętych czynności kontrolno – administracyjnych wyeliminować z obrotu środki spożywcze w tak specyficzny sposób zafałszowane, co niewątpliwie należy zaliczyć do osiągnięć WIJHARS w Olsztynie.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.