Realizacja zadań WIJHAR-S w Olsztynie w 2011 roku PDF Drukuj Email

Realizacja zadań WIJHAR-S w Olsztynie w 2011 roku

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej w Olsztynie w roku 2011 działając na terenie województwa warmińsko- mazurskiego przeprowadził ogółem 804 czynności kontrolno - oceniających w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, stwierdzając w 57 kontrolach i ocenach jakości handlowej nieprawidłowości, które stanowią 7,08 % ogółu przeprowadzonych czynności.

{w roku 2010 przeprowadzono 690 czynności, stwierdzając w 77 kontrolach nieprawidłowości, co stanowi 11,2 % ogółu przeprowadzonych czynności }

Działania ustawowe Tut. Inspektoratu w poszczególnych obszarach zadaniowych kształtowały się jak podano poniżej:

1.      W ramach  kontroli jakości handlowej  artykułów rolno – spożywczych na rynku krajowym przeprowadzono 168 kontroli (planowych i doraźnych w tym przeprowadzonych w związku ze skargami), stwierdzając w 55 kontrolach  nieprawidłowości odnoszące się do 92 partii wyrobów /kontrole z nieprawidłowościami stanowiły 32,73 % ogółu przeprowadzonych kontroli/,

{w roku 2010 przeprowadzono 179 kontroli stwierdzając w 60 kontrolach nieprawidłowości odnoszące się do 87 partii wyrobów /kontrole z nieprawidłowościami stanowiły 33,5 % ogółu przeprowadzonych kontroli/ },

2.      W ramach  kontroli jakości handlowej  artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą przeprowadzono 278  kontroli, nie stwierdzając nieprawidłowości (dot. głównie ryb: świeżych, schłodzonych, mrożonych, wina, soków, runa leśnego, grzybów przywożonych z krajów trzecich oraz świeżych owoców i warzyw  wywożonych do Federacji Rosyjskiej),

{w roku 2010 przeprowadzono 267  kontroli nie stwierdzając  nieprawidłowości }

3.      W ramach kontroli klasyfikacji tusz w systemie EUROP przeprowadzono 115 kontroli,  w tym 87 kontroli dot. tusz wieprzowych, a 28 kontroli dot. tusz wołowych, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości.

{ w roku 2010 przeprowadzono 129 kontroli, w tym 101  kontroli dot. tusz wieprzowych, a 28 kontroli dot. tusz wołowych, stwierdzając w 5 kontrolach klasyfikacji tusz wieprzowych nieprawidłowości polegające np. na braku prowadzenia klasyfikacji i nie wykonaniu zaleceń pokontrolnych /kontrole z nieprawidłowościami stanowiły 5 %  ogółu kontroli dot. tusz wieprzowych/ W ubojniach bydła nie stwierdzono nieprawidłowości.}

4.      W ramach  oceny jakości handlowej  artykułów rolno – spożywczych przeprowadzono  207 ocen (w tym 104  oceny na wniosek przedsiębiorców, 3 oceny dla wojska, 43 oceny potwierdzające pochodzenie mięsa wołowego z osobników płci męskiej w wieku powyżej 12 miesięcy, oraz 57 ocen na potrzeby realizacji kredytów z linii nowych technologii) nie wydając negatywnych świadectw jakości handlowej

{ w roku 2010 przeprowadzono 72 oceny wydając 10 negatywnych świadectw jakości handlowej /oceny w wyniku których wydano negatywne świadectwa jakości stanowiły 13,9 % ogółu przeprowadzonych ocen/ }

5.      W ramach  kontroli w gospodarstwach i przetwórniach ekologicznych przeprowadzono 15  kontroli
{ w roku 2010 przeprowadzono 17 kontroli}

6.   W ramach  kontroli  warunków chowu i tuczu gęsi owsianej przeprowadzono 11 kontroli nie stwierdzając nie prawidłowości,

      { w roku 2010 przeprowadzono taką samą ilość kontroli, nie stwierdzając nie prawidłowości }

7.  W ramach  kontroli w zakresie obrotu nawozami przeprowadzono 6 kontroli stwierdzając nieprawidłowości w 2 kontrolach /kontrole z nieprawidłowościami stanowiły 33,3 % ogółu przeprowadzonych kontroli/,

       { w roku 2010 przeprowadzono 3 kontrole stwierdzając nieprawidłowości w 1 kontroli /kontrole z nieprawidłowościami stanowiły 33,3 % ogółu przeprowadzonych kontroli/}

8. W ramach kontroli ex- post przeprowadzono 12 kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości,

       { w roku 2010 przeprowadzono 5  kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości }

9.  W 2011 r. nie przeprowadzono kontroli w zakresie  atestacji magazynów,

      { w roku 2010 przeprowadzono 18  kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości }

10. W 2011 r. nie przeprowadzono kontroli w zakresie wydawania opinii dla wytwórni win, 
{ w roku 2010  przeprowadzono 2 kontrole, stwierdzając w 1 kontroli nieprawidłowość w wyniku której nie wydano  pozytywnej opinii /kontrole z nieprawidłowościami stanowiły 50,0  % ogółu przeprowadzonych kontroli/}

11. W ramach  kontroli w zakresie przekazywania danych rynkowych przeprowadzono 4 kontrole nie stwierdzając nieprawidłowości,

       {w roku 2010 przeprowadzono taką samą ilość kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości}.

12. W ramach kontroli Ex-Post Inspektorzy WIJHARS prowadzili kontrolę beneficjentów otrzymujących płatności w obszarze mechanizmów WPR administrowanych przez ARR ( dopłaty do przetwórstwa, interwencyjny zakup i sprzedaż, dopłaty do składowania oraz wycofania z rynku, a także limitowania produkcji i mechanizmów administrowanych przez ARiMR ( np. dopłaty do przetwórstwa owoców i warzyw ).

W tym zakresie w 2011 r. przeprowadzono 12 kontroli, nie stwierdzając nieprawidłowości.

{ w roku 2010 przeprowadzono 5  kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości }

 

 

W wyniku  kontroli przeprowadzonych w  roku 2011 przez WIHARS w Olsztynie zastosowano następujące sankcje:

1-  Wydano ogółem 55 zaleceń pokontrolnych wzywających kontrolowanych do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie.

   { w roku 2010 wydano ogółem 58  zaleceń pokontrolnych},

2-   Nałożono ogółem 16 mandatów karnych na łączną kwotę 1 800 zł,

 { w roku 2010 nałożono ogółem  31  mandatów karnych na łączną kwotę 2 700 zł },

3- Upubliczniono w związku ze stwierdzeniem wprowadzenia do obrotu wyrobów zafałszowanych 6 decyzji  wydanych na podstawie  art. 29 ustawy o jakości handlowej

       ( w 2010 r. upubliczniono 10  decyzji)

4-  Wydano ogółem 68 decyzji  ( w 2010 r. wydano 86 decyzje) w tym:

   A)  na podstawie art. 29 ustawy o jakości handlowej wydano ogółem 22 decyzje ( w 2010 r. wydano  34 decyzje) tj.:

  -     7 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułów rolno – spożywczych ( w 2010 r. wydano  8 decyzji)

  -  15 decyzji nakazujących poddanie artykułów rolno – spożywczych niespełniających  wymagań jakości handlowej określonym zabiegom ( w 2010 r. wydano 26 decyzji)

   B)  na podstawie art. 40a ustawy o jakości handlowej wydano ogółem 38 decyzji w sprawie nałożenia kar pieniężnych w kwocie  36 797 zł ( w 2010 r. wydano  36 decyzje w kwocie 85 069 zł), tj.:

   -    21 decyzji nakładających karę pieniężną za wprowadzenia do obrotu artykułów rolno – spożywczych niespełniających  wymagań jakości handlowej w kwocie 11 648,00 zł, w tym 3 decyzje zostały uchylone przez organ II instancji,

       ( w 2010 r. wydano  16  decyzji w kwocie 15 206,35 zł, w tym 1 decyzja została uchylona przez organ II instancji).

   -    17 decyzji nakładających karę pieniężną za wprowadzenia do obrotu artykułów rolno – spożywczych zafałszowanych w kwocie o wartości 25 149,00 zł,  

        ( w 2010 r. wydano  14  decyzji  kwocie 49 205,26 zł)

   C) na podstawie art. 105 kpa wydano 3  decyzje  umarzające postępowanie  administracyjne.

           { w roku 2010 wydano ogółem 4 w/w typu decyzji}

   D) na podstawie art. 162 kpa wydano 1  decyzje  umarzające postępowanie  administracyjne.

           { w roku 2010 nie wydawano decyzji  w/w typu}

   E)   na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o rolnictwie ekologicznym  wydano
2 decyzje wymierzające karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu nawozów organiczno - mineralnych niespełniających wymagań określonych na podstawie  art. 16 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, w wysokości 3 239,30 zł  

{ w roku 2010 nie wydawano decyzji  w/w typu}  

F)    na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy o nawozach i nawożeniu wydano 1 decyzję

wymierzającą karę pieniężną  za stwierdzenie wprowadzenia do obrotu nawozu lub środków wspomagających uprawę roślin niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach w wysokości 526358,95 zł

{ w roku 2010 nie wydawano decyzji  w/w typu}

G)    na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o nawozach i nawożeniu wydano 1 decyzję

nakazującą wycofanie z obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem NAWÓZ WE)

{ w roku 2010 nie wydawano decyzji  w/w typu}

 

 

Przedsiębiorcy odwołali się od 12 decyzji wydanych w 2011 r.

W wyniku postępowania odwoławczego organ II instancji postanowił:

-w przypadku 6 decyzji utrzymać je w mocy (w tym 3 decyzji wymierzających karę pieniężną na łączną wartość 7501 zł);

-w przypadku 3 decyzji uchylić je w całości i przekazać sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia;

-w przypadku 2 decyzji  wymierzających karę pieniężną z art. 40 a na łączną kwotę 1650 zł uchylić je w całości, jednocześnie rozstrzygając sprawę poprzez wymierzenie kary pieniężnej w wysokościach odpowiadających karom pieniężnym ustalonym uprzednio przez organ I instancji.

Ponadto w przypadku 1 decyzji postępowanie odwoławcze prowadzone przez organ II instancji jest w toku.

{w 2010 r. od 12  decyzji przedsiębiorcy odwołali się, w wyniku czego 6  decyzji zostało podtrzymane przez organ II instancji, zaś 2 decyzje w sprawie nałożenia kar w kwocie  łącznej 9 683,40 zł uchylono}

            Przytoczony powyżej raport z pewnością dowodzi, że  Tut. Inspektorat skutecznie realizuje  powierzone mu ustawowo zadania w zakresie ochrony interesów ekonomicznych konsumentów poprzez wykrywanie zafałszowań artykułów rolno – spożywczych oraz zapobieganie nieuczciwej konkurencji  jak i promocję żywności wysokiej jakości w województwie warmińsko- mazurskim

Podsumowując działalność WIJHARS w Olsztynie w 2011 r. należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2010 zmniejszyła się ilość kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Biorąc pod uwagę fakt, iż spadek ilości kontroli z nieprawidłowościami odnotowywany był także w uprzednich latach, można w tym miejscu z całą odpowiedzialnością potwierdzić występowanie wyraźnej tendencji poprawy, co świadczyć może o efektywnym funkcjonowaniu Tut. Inspektoratu.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przeciwieństwie do roku ubiegłego w ramach kontroli klasyfikacji tusz w systemie EUROP nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, co także niewątpliwie wskazuje na wyraźną poprawę w zakresie wprowadzania, przez zobowiązane do tego ubojnie, klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP, która ma na  celu zapewnienia producentom godziwej zapłaty na podstawie masy i budowy ciał świń, które dostarczyli do rzeźni.

W zakresie realizacji w roku 2011 przez IJHARS w Olsztynie takich celów jak: przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno spożywczych o niewłaściwej jakości, wyeliminowanie z obrotu produktów wadliwych jakościowo, a w szczególności zafałszowanych zwraca uwagę fakt wzrostu wykrywalności środków spożywczych zafałszowanych i o nieprawidłowej jakości handlowej, co znajduje  swoje odbicie  we wzrastającej liczbie wydanych decyzji w sprawie  nałożenia kar pieniężnych za  ich wprowadzenie do obrotu, w stosunku do roku 2010.

W oparciu o analizę wyników kontroli przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego w roku 2010 i 2011, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w rozbiciu na branże asortymentowe, można stwierdzić, że  działania kontrolne wykonywane przez WIJHARS w Olsztynie doprowadziły do wyraźnej poprawy  jakości handlowej w takich branżach jak wyroby: winiarskie, ciastkarskie i garmażeryjne.

W grupach artykułów rolno – spożywczych produkowanych w naszym regionie takich jak: drób i jego przetwory, ryby i ich przetwory, wyroby piekarnicze, napoje bezalkoholowe pomimo występowania nieprawidłowości na porównywalnym poziomie z rokiem 2010 istotnym pozytywem jest fakt, iż są one nieliczne. Niemniej  fakt ten świadczy o tym, że producenci w szczególności prowadzący małe zakłady produkcyjne w dalszym ciągu dysponują niedostateczną wiedzą prawną  regulującą m.in. kwestie znakowania.

W 2011 r.  w stosunku do 2010 r. pogorszeniu jakości handlowej  szczególnie w zakresie oznakowania uległy  tylko nieliczne grupy asortymentowe do których  zaliczyć należy mięso i jego przetwory, mleko i jego przetwory. Niemniej należy zauważyć, iż oznakowanie przetworów mięsnych generalnie nie było zbyt wadliwe, albowiem w przeważającej ilości produktów kwestionowano prawie wyłącznie nieprawidłowość polegającą na braku podania w nazwie określenia rodzaju mięsa, z którego zostały te przetwory sporządzone. Dodatkowo należy nadmienić, iż w przypadku branży mleczarskiej wzrost nieprawidłowości związany jest niewątpliwie z faktem, iż w omawianym okresie kontrolą objęto także po raz pierwszy, dotychczas niekontrolowane, małe podmioty działające w systemie marginalnej, lokalnej i ograniczonej działalności (MLO). Ponadto szczegółowa analiza nieprawidłowości wykazała, iż objęte kontrolą jakości handlowej artykuły rolno-spożywcze w zdecydowanej przewadze spełniają wymagania w zakresie deklarowanych cech organoleptycznych. Jednocześnie stwierdza się, iż  partie wyrobów z nieprawidłowościami w zakresie cech fizykochemicznych stanowią znikomą część w stosunku do ilości partii skontrolowanych ogółem, co wskazuje na dobrą jakość surowców jak również prawidłowość potwierdzenia procesów technologicznych podczas wytwarzania tych produktów.  Dodatkowo należałoby także zwrócić uwagę, iż na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w  roku 2011  stwierdzono, że  jakość handlowa jaj, wyrobów winiarskich, kawy i herbaty, koncentratów spożywczych, mrożonych owoców i warzyw jest prawidłowa.

Nie stwierdzono również w obrocie obecności organizmów genetycznie  zmodyfikowanych (GMO) wśród produktów takich jak pomidory, czy surowce sojowe wykorzystane do produkcji przetworów z mięsa czerwonego  w tym wędlin. Na terenie działania WIJHARS w Olsztynie przeprowadzono w 2011 r. także kontrolę identyfikacji surowców mięsnych (drobiowych) ze względu na występowanie dużego prawdopodobieństwa fałszowania wędlin MOM-em drobiowym,  jednakże nie stwierdzono takiego  typu uchybień.

Wykonane kontrole potwierdziły również, że producenci na terenie naszego województwa w sposób nieuprawniony nie posługiwali się w  oznakowaniu artykułów rolno – spożywczych żadnym elementem podlegającym ochronie w zakresie chronionych nazw pochodzenia, chronionych nazw geograficznych bądź gwarantowanych tradycyjnych specjalności które przysługują środkom spożywczym zarejestrowanym z tego tytułu.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.