Nowe przepisy - świeże owoce i warzywa PDF Drukuj Email
ijhars
 

Nowe  przepisy dotyczące jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.

Rynek owoców i warzyw w Unii Europejskiej jest jednym z rynków  podlegających wspólnej  organizacji . Komisja Europejska w celu dążenia do poprawy konkurencyjności  produktów  na rynku oraz poprawy jakości produktów wprowadza szereg norm handlowych  określonych w rozporządzeniach  dla poszczególnych gatunków świeżych owoców i warzyw. 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 350 z 31.12.2007, str. 1 – 57, z późn. zm), od dnia 1 lipca 2009 roku  szczegółowe normy handlowe zostały ograniczone tylko do 10 priorytetowych gatunków świeżych owoców i warzyw,  dla których utrzymano dotychczasowe wymogi tj:

- jabłka,                                              - owce cytrusowe,
- owoce kiwi,                                    - sałata i endywia,
- brzoskwinie i nektaryny,               - gruszki,
- truskawki,                                       - papryka słodka,
- winogrona słodkie,                       - pomidory

Zakres normy  handlowej dla poszczególnych gatunków świeżych owoców i warzyw  podlegających szczegółowym normom, obejmuje np. definicję produktu, przepisy dotyczące jakości (minimalne wymagania dotyczące jakości, minimalne wymagania  dotyczące dojrzałości, klasyfikację- kl extra, I i II, przepisy dotyczące wielkości, przepisy dotyczące tolerancji – tolerancja jakości, tolerancja wielkości, przepisy dotyczące prezentacji-jednorodność, pakowanie, prezentacja, przepisy dotyczące znakowania – identyfikacja, rodzaj produktu, pochodzenie produktu, specyfikacje handlowe, znak kontroli urzędowej – nieobowiązkowo.

Ogólna norma handlowa

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości handlowej  produktów sektora owoców i warzyw utworzono  ogólną normę handlową . Norma ta obejmuje wszystkie pozostałe gatunki sektora określone  w części IX Załącznika I  do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 tj. gatunki owoców i warzyw, które dotychczas podlegały normom handlowym, jak i gatunki na które dotychczas nie istniały żadne normy handlowe. Znaczne uproszczenie  normy ogólnej w odniesieniu do  normy szczegółowej umożliwia jej stosowanie w odniesieniu do  tak wielu gatunków owoców i warzyw.

Owoce i warzywa objęte ogólną normą handlową powinny być:                                                
- całe,

- zdrowe; nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią je  niezdatnymi do spożycia,

- czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych,

- praktycznie wolne od szkodników,

- praktycznie wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki,

- wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego,

- wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków.

Stan produktów musi umożliwiać im wytrzymanie transportu i przeładunku oraz dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie.
Produkty muszą być wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe. Stopień rozwoju i dojrzałości produktów musi umożliwiać im kontynuowanie procesu dojrzewania oraz osiągnięcie wymaganego stopnia dojrzałości.

                                               Odstępstwa
W drodze odstępstwa od przepisów  nie jest wymagane przestrzeganie ogólnej normy handlowej w odniesieniu do następujących produktów sektora owoców i warzyw: grzyby niehodowlane, kapary, gorzkie migdały, migdały łuskane, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie łuskane, orzechy sosny, szafran

Ponadto nie jest wymagane przestrzeganie norm handlowych w odniesieniu do:

• produktów wyraźnie oznakowanych określeniami: »przeznaczone do przetworzenia«, »przeznaczone na paszę dla zwierząt« albo innym równoznacznym sformułowaniem, które są: przeznaczone na potrzeby przetwórstwa przemysłowego lub przeznaczone na paszę dla zwierząt lub do innych celów nieżywnościowych

• produktów przekazywanych przez producenta w jego gospodarstwie konsumentom do ich własnego użytku

• produktów z danego regionu, które są sprzedawane w handlu detalicznym na terenie regionu do celów spożycia z utrwaloną lokalnie tradycją,

• produktów krojonych lub poddanych rozbiórce, dzięki czemu są gotowe do spożycia lub gotowe do wykorzystania w kuchni np. „włoszczyzna”, buraki ćwikłowe obrane, pakowane w folię.

Nie jest wymagane również przestrzeganie norm handlowych w obrębie danego obszaru produkcji w odniesieniu do:

• produktów sprzedanych lub dostarczonych przez producenta do punktów przygotowania
i pakowania lub magazynów albo wysłanych z jego gospodarstwa do tego rodzaju punktów

• produktów wysłanych z magazynów do punktów przygotowania i pakowania. 

 

                                                       Znakowanie
Oferowane  do sprzedaży świeże owoce i warzywa podlegające zarówno szczegółowym jak
i ogólnym normom handlowym powinny być  oznakowane  pełną nazwą kraju pochodzenia.

W przypadku produktów pochodzących z państwa członkowskiego, informacja o kraju pochodzenia , przedstawiana  bezpośrednio konsumentom, musi być podana w języku kraju pochodzenia lub w dowolnym innym języku zrozumiałym dla konsumentów kraju przeznaczenia. W przypadku produktów pochodzących z krajów trzecich   musi być podana pełna nazwa  kraju pochodzenia.

Owoce i warzywa opakowane, w przypadku produktów objętych szczegółowymi normami handlowymi  powinny być oznakowane poza nazwą kraju pochodzenia, nazwą i adresem podmiotu pakującego i/lub wysyłającego.
Przy czym informację dotyczącą podmiotu pakującego i/lub wysyłającego można zastąpić:

­  - w przypadku wszystkich opakowań z wyjątkiem opakowań indywidualnych - oficjalnie wydanym lub zaaprobowanym oznaczeniem kodu określającego podmiot pakujący i/lub wysyłający, umieszczonym w bliskim sąsiedztwie określenia „Podmiot pakujący i/lub wysyłający” (lub odpowiednich skrótów),

­  - w przypadku opakowań indywidualnych - nazwą i adresem sprzedawcy mającym swoją siedzibę we Wspólnocie, umieszczonymi w bliskim sąsiedztwie określenia „Pakowane dla:” lub określenia równoważnego. Na etykiecie powinien być kod określający podmiot pakujący i/lub wysyłający.

Ponadto w oznakowaniu powinna być umieszczona: nazwa produktu, jeżeli zawartość opakowania nie jest widoczna z zewnątrz, kraj pochodzenia produktu i  klasa jakości.

W zależności od specyfiki danego gatunku owoców lub warzyw i wymagań normy szczegółowej,  informacje na opakowaniu powinny zawierać dodatkowo: nazwę odmiany lub typu handlowego, wielkość,  liczbę sztuk, masę netto i inne.  

Na każdym opakowaniu powinno znajdować się wymagane oznakowanie, zgrupowane na tej samej stronie opakowania, naniesione w sposób czytelny i trwały oraz widoczne z zewnątrz. Oznakowanie może być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu lub na etykiecie, która stanowi integralną część opakowania.

                                   Znakowanie  mieszanek owoców i warzyw
Opakowania detaliczne mieszanek ( do 5 kg) muszą posiadać : pełną nazwę kraju pochodzenia, w zależności od pochodzenia produktów w mieszance owoców i warzyw nazwy kraju można zastąpić następującymi określeniami:
„Mieszanka owoców i warzyw wyprodukowanych w WE” - jeżeli owoce i warzywa wchodzące w skład mieszanki pochodzą z więcej niż jednego państwa członkowskiego.
„Mieszanka owoców i warzyw wyprodukowanych poza WE” – jeżeli owoce i warzywa wchodzące w skład mieszanki pochodzą z więcej niż jednego kraju trzeciego;.
„Mieszanka owoców i warzyw wyprodukowanych w i poza WE” – jeżeli owoce i warzywa wchodzące w skład mieszanki pochodzą z krajów trzecich oraz innych krajów WE..

Jednak w przypadku mieszanek zawierających różne odmiany lub typy handlowe tego samego gatunku, należy zastosować wymagania dotyczące znakowania określone w szczegółowych normach handlowych dla wybranych gatunków.
Przykładowo, dla mieszanek papryki słodkiej wymagane jest umieszczenie nazwy każdego kraju pochodzenia przy nazwie danej barwy lub typu handlowego.

                                       

 

Wykaz obowiązujących aktów prawnych:

-Rozporządzenie Rady  (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów. (Art. 113 a-produkty sektora owoców i warzyw).

-Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 350  z 31.12.2007, str. 1 – 57,
z późn. zm
),

-Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2008  (załącznik A i B) z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 .

-Rozporządzeniem Komisji  (WE) NR 771/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie norm handlowych dotyczących sektora owoców i warzyw ( Dz.U. L 223 z 26.8.2009, str. 3—19)

 

 

 

Opracowano  na podstawie   informacji  GIJHAR-S  W-wa o zmianie przepisów dotyczących świeżych owoców
i warzyw.

Andrzej Pianowski
Wydział Kontroli
WIJHARS w Olsztynie

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.