Skargi i wnioski PDF Drukuj Email


Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie odbywa się codziennie w godzinach pracy, tj. od 7:30 - 15:30, oraz w każdy poniedziałek, po godzinach pracy, tj. 15:30 - 17:30 w siedzibie Inspektoratu. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski składane pisemnie powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, w którym zamieszcza następujące dane:

  • Datę przyjęcia skargi lub wniosku,
  • Imię, nazwisko i adres zgłaszającego (lub nazwę),
  • Zwięzły opis treści sprawy,
  • Podpis wnoszącego skargę lub wniosek oraz podpis przyjmującego zgłoszenie.

Na żądanie wnoszącego, przyjmujący skargi i wnioski, potwierdza ich zgłoszenie.

 Wojewódzki Inspektor kwalifikuje sprawę jako „skarga” lub „wniosek” i przekazuje do komórki organizacyjnej lub wyznaczonego pracownika, wyznaczając termin jej załatwienia wg Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wpływające skargi i wnioski, podlegają rejestracji przez komórkę organizacyjną lub wyznaczonego pracownika w rejestrze skarg i wniosków.

 

  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,
  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.


Nadzór nad całokształtem spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje - Wojewódzki Inspektor.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.