Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą PDF Drukuj Email
logo


Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  w obrocie z zagranicą

   

Główny Inspektorat

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

www.ijhars.gov.pl; tel. (022) 623-29-00

 

  
 

Kontrola jakości handlowej w obrocie z zagranicą

 

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonuje kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy na przejściach granicznych. Część odpraw importu artykułów rolno – spożywczych, zgodnie z możliwością wyboru przez importerów miejsca odprawy, dokonywana jest z pominięciem przejść granicznych, bezpośrednio w składach celnych lub na terenie Oddziałów Celnych.

Zadanie związane z nadzorem nad graniczną kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wykonuje Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Kontroli towarów importowanych z zagranicy dokonują inspektorzy wojewódzkich inspektoratów JHARS, wchodzących w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

Kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych    w obrocie z zagranicą, podlegają:

·         przywożone z zagranicy artykuły rolno-spożywcze wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu artykułów  rolno-spożywczych przywożonych      z zagranicy oraz ich minimalnych ilości  podlegających kontroli jakości handlowej oraz importowane świeże owoce i warzywa,

·         przeznaczone do wywozu poza terytorium RP świeże owoce i warzywa.

 

Kontrola Inspekcji JHARS na przejściach granicznych

 

Inspekcja JHARS przeprowadza kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy na 15 przejściach granicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy.

 

 Kontrola jakości handlowej przeprowadzana jest na następujących przejściach granicznych, tj.: Bezledy, Bobrowniki, Braniewo, Dorohusk, Gdańsk, Gdynia, Hrebenne, Korczowa, Kukuryki, Kuźnica Białostocka, Przemyśl, Szczecin, Świnoujście, Terespol, Warszawa-Okęcie.

 

Zadania IJHARS w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

 

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy obejmuje co najmniej jedną z następujących czynności:

·         sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno-spożywczego, atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów świadczących o jego jakości handlowej,

·         sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji artykułu rolno-spożywczego oraz warunków przechowywania towaru i jego transportu,

·         oględziny artykułu rolno-spożywczego,

·         pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych,

·         ustalenie  klasy jakości artykułu rolno-spożywczego,

·         sprawdzenie sposobu produkcji artykułu rolno-spożywczego lub prawidłowości przebiegu procesu technologicznego, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

 

Kontrola artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych do wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych do wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy świeżych owoców i warzyw. Jakość handlowa pozostałych artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych na eksport sprawdzana jest wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy w ramach oceny jakości handlowej; ocena jakości handlowej wykonywana jest również dla artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych na rynek krajowy.

 

Potwierdzeniem spełnienia przez oceniany artykuł rolno-spożywczy wymagań określonych w przepisach o jakości handlowej oraz deklarowanych przez producenta jest Świadectwo jakości handlowej wydawane przez wojewódzkiego inspektora.

 

Kontrola przywożonych z zagranicy artykułów rolno-spożywczych

 

Artykuły rolno-spożywcze przywożone z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z wyłączeniem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, odpowiadające artykułom zdefiniowanym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej, mogą być dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego, pod warunkiem przeprowadzenia kontroli jakości handlowej przez organ IJHARS.

 

W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych, artykuły rolno-spożywcze mogą być za zgodą organu celnego:

·         składowane w miejscu i na warunkach określonych przez organ IJHARS, do czasu uzyskania wyników badań pobranych przez ten organ próbek, albo,

·         skierowane do miejsca przeznaczenia i poddane badaniom laboratoryjnym przez właściwy miejscowo organ IJHARS.

 

Jakość handlowa przywożonych z zagranicy artykułów rolno-spożywczych

 

Przywożone z zagranicy artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Określenie wymagań w zakresie jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego może nastąpić w szczególności przez ustalenie jego klasy jakości.

Opakowania artykułów rolno-spożywczych wprowadzanych do obrotu powinny zapewniać zachowanie cech istotnych dla danego rodzaju artykułu rolno-spożywczego, decydujących o jego tożsamości.

 

Oznakowanie artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy

 

Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze przywożone z zagranicy powinny być oznakowane.

 

Znakowanie artykułów rolno-spożywczych powinno być wykonane w języku polskim, w sposób czytelny, zrozumiały i widoczny, a w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczych w opakowaniach jednostkowych – także w sposób nieusuwalny.

Oznakowanie obejmuje wszelkie informacje w postaci napisów    i innych oznaczeń, w tym: znaki towarowe, nazwy handlowe,  elementy graficzne i symbole  odnoszące się do artykułów rolno-spożywczych, umieszczone na opakowaniu, w dokumencie, na  ulotce, etykiecie, obwolucie lub zawieszce, które są dołączone do danego artykułu rolno-spożywczego, lub odnoszą się do niego.

Oznakowanie artykułu nie może w szczególności wprowadzać w błąd konsumenta, co do charakterystyki tego artykułu, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, pochodzenia oraz sposobu produkcji, lub sugerować, że artykuł ten posiada specjalne właściwości, jeżeli ich nie posiada lub jeżeli inne podobne artykuły rolno-spożywcze posiadają takie właściwości.

 

Dokumenty pokontrolne

 

Po przeprowadzeniu kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą wydaje się jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 

·        Protokół kontroli jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych przywożonych z zagranicy – w przypadku kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy,

·        Świadectwo jakości handlowej – w przypadku przeprowadzenia oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

·        Świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzywjeżeli produkty spełniały wymagania określone w normach,

·        Protokół niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzywjeżeli produkty nie spełniały wymagań określonych w normach.

 

Sankcje

 

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy, organ IJHARS, w drodze decyzji, zakazuje wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego.

 

Przepisy UE dotyczące obrotu z zagranicą

 

§ Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007 r. s. 1 z późn. zm.)

 

§     Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z 7 czerwca     2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. L 157 z dnia 15 czerwca 2011 r. z późn. zm.*).

 

Przepisy polskie dotyczące obrotu z zagranicą

 

§ Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.)

 

§ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz. U. Nr 176, poz. 1368)

 

§ Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy (Dz. U. Nr 122, poz. 1276)

 

§ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej (Dz. U z 2002 r. Nr 230, poz. 1932)Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2011 r


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.