Tryb prowadzenia kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy PDF Drukuj Email

KOMUNIKAT

dotyczący trybu prowadzenia kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy

 

1.        Artykuły rolno – spożywcze przywożone z państw niebędących członkami UE ani EFTA mogą być dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego, pod warunkiem przeprowadzenia kontroli jakości handlowej przez organ Inspekcji.

2.       Kontrolę jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych przywożonych z zagranicy, wymienionych wraz z minimalnymi ilościami podlegającymi kontroli w Rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej, przeprowadza się po uprzednim wypełnieniu i złożeniu we właściwym wojewódzkim inspektoracie JHARS druku „Zgłoszenia do kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych przywożonych z zagranicy” (wzór F-15/BKJ-01-IR-01) dostępnego na stronach internetowych WIJHARS w Olsztynie pod adresem: www.wijhars.olsztyn.pl - wzory dokumentów w zakładce „Ocena jakości handlowej” oraz IJHARS w Warszawie pod adresem: www.ijhars.gov.pl - wzory-dokumentów

3.        Zgłoszenie może być dokonane osobiście, pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie, przy czym oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do wojewódzkiego inspektoratu JHARS lub przekazać inspektorowi w trakcie kontroli.

4.        Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich UE oraz EFTA może być dokonywana:

·         na przejściach granicznych, których wykaz zawiera rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy.

W województwie warmińsko-mazurskim na terenie przejścia granicznego w Bezledach

·         na terenie działania wojewódzkich inspektorów: w miejscach wyznaczonych  i uznanych przez Inspekcję oraz Urzędy Celne, spełniających właściwe warunki sanitarno-techniczne umożliwiające przeprowadzenie kontroli. W przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę miejsca kontroli, które nie jest uznane przez Inspekcję i Urzędy Celne, Organ Inspekcji może odmówić przeprowadzenia kontroli.

5.        W  przypadku wykonania badań laboratoryjnych, artykuły rolno-spożywcze mogą być za zgodą organu celnego:

·      składowane w miejscu i na warunkach określonych przez organ Inspekcji, do czasu uzyskania wyników badań próbek pobranych przez organy Inspekcji, albo

·      skierowane do miejsca przeznaczenia i poddane badaniom laboratoryjnym przez właściwy miejscowo organ Inspekcji.

6.        Kontrola jakości handlowej prowadzona jest na zgodność z przepisami o jakości handlowej oraz deklaracją producenta.

7.        Z przebiegu przeprowadzonej kontroli inspektor sporządza Protokół kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy, który stanowi podstawę do objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.

8.        W przypadku, gdy artykuł rolno – spożywczy nie spełnia wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach o jakości handlowej oraz deklarowanych przez producenta, inspektor wydaje decyzję administracyjną o zakazie wprowadzenia danego artykułu rolno-spożywczego do obrotu.

9.        Oryginał ww. decyzji przekazany do urzędu celnego stanowi podstawę do odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.


Realizacja kontroli granicznej odbywa się:

Po uprzednim kontakcie telefonicznym z Inspektoratem IJHARS w Olsztynie  pod numerem telefonu 89 522 89 20 lub 89 527 44 64  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,

a)      na Przejściu Granicznym w Bezledach od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:30 do 18:00,

b)      w Urzędach Celnych i miejscach wyznaczonych przez Inspekcję oraz Urzędy Celne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.