Specjalista - w Wydziale Administracji (nr 65813)

opublikowano dn. 2020-07-20 08:27
zaktualizowano dn. 2020-09-17 11:41

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA OGŁOSZENIE NR 65813

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W OLSZTYNIE,
ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 OLSZTYN
(nazwa i adres urzędu)

Specjalista w Wydziale Administracji
Liczba stanowisk pracy: 1
(określenie stanowiska pracy)

Nabór zakończony – zatrudnienie kandydata
Małgorzata Antczak - Olsztyn

(imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania)

Olsztyn, dnia 16 września 2020 r.


 

Nr ogłoszenia: 65813

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty
w Wydziale Administracji

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań z zakresu obsługi administracyjno-organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz oddziału w Ełku,
 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych, remontów i modernizacji nieruchomości oraz bieżących robót konserwacyjnych związanych z utrzymaniem obiektu w tym dokonywanie systematycznego przeglądu stanu technicznego pomieszczeń oraz wnioskowanie o przeprowadzenie niezbędnych prac w celu dostosowania obiektu do wymogów prawa,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń, wytycznych, umów i innych dokumentów opracowywanych w Wojewódzkim Inspektoracie,
 • nadzorowanie i koordynowanie rozpatrywanie skarg , wniosków, petycji,
 • nadzorowanie nad prawidłową realizacją umów w zakresie dostaw (materiałów biurowych, wyposażenia itp.), usług (bieżące naprawy sprzętu, konserwacja urządzeń, sprzątanie, ochrona itp.)
 • współpraca i zastępstwo w zakresie zadań Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością oraz zadań samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i obronności,
 • udział w kontrolach ex-post, jako członek zespołu kontrolnego w celu sprawdzenia prawidłowości płatności objętych systemem finansowym z EFRG,
 • zastępowanie pracownika sekretariatu podczas jego nieobecności.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie inspektoratu,
 • narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca wymagająca gotowości i dyspozycyjności z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych,
 • stres związany z przeprowadzaniem kontroli,
 • okresowe wyjazdy służbowe,
 • kierowanie pojazdami służbowymi, w tym w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • stanowisko pracy znajduje się w dwupiętrowym budynku biurowym,
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – istnieją bariery architektoniczne (występują schody, brak windy, brak podjazdu do budynku, brak odpowiednio dostosowanej toalety),
 • realizowanie zadań wymaga konieczności prowadzenia pojazdów służbowych,
 • narzędziami pracy są komputer, urządzenia biurowe, urządzenia kontrolno - pomiarowe.

Inne: brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość przepisów KPA,
  • znajomość rozporządzenia w zakresie instrukcji kancelaryjnej,
  • wiedza ogólna w zakresie: ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o IJHARS,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe: w zakresie administracji, nauki żywności, rolnictwa lub rachunkowości,
 • przeszkolenie z zakresu Systemu Zarządzania Jakością oraz spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
 • ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych,
 • umiejętność sporządzania zapytań ofertowych i dokonywania analizy rynku,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz odporność na stres,
 • zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, zdolność i sposób argumentacji,
 • umiejętność posługiwania się pakietem Office,
 • umiejętność podejmowania decyzji, inicjatywy w działaniu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/staż pracy (np. świadectwa pracy),
 • kopia PRAWA JAZDY – kat.B (inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

Termin składania dokumentów: 04 sierpnia 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn (SEKRETARIAT, pok. 202)
z dopiskiem: „ogłoszenie Nr (właściwy dla danego ogłoszenia)” na liście motywacyjnym

Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego:
Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, ul. Szarych Szeregów 7, 10 - 079 Olsztyn

Kontakt do inspektora ochrony danych:
iodo@wijhars.olsztyn.pl

Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

Informacje o odbiorcach danych:
W przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej WIJHARS w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, jeśli Państwa kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej WIJAHRS, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje:

 • podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane;
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), zostaną odrzucone;
 • niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 • dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem o kolejnych etapach naboru;
 • w przypadku dużej liczby ofert osób spełniających wymagania formalne oraz informacja o etapach naboru opublikowana zostanie na stronie internetowej BIP WIJHAR-S w Olsztynie pod adresem: http://bip.wijhars.olsztyn.pl w zakładce „Praca” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń jednostki;
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku - 3 300,00 zł.;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89) 522 89 20.