Kontrola planowa III kwartał 2010 r. - jakość handlowa świeżych owoców i warzyw PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w tym kontrola pomidorów w zakresie obecności GMO

w III kwartale 2010 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej świeżych  owoców i warzyw (GI – BKJ – 403 - 10/10), w III kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził na terenie województwa warmińsko - mazurskiego kontrolę w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w 5 hurtowniach.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców   i warzyw ze szczególnym uwzględnieniem: brzoskwiń i nektaryn, gruszek, truskawek, papryki słodkiej, pomidorów, sałaty i endywii, śliwek, malin, ogórków, brokułów i kalafiorów oraz sprawdzenie prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw. Ponadto, celem kontroli było zbadanie próbek świeżych pomidorów, na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Celem kontroli było również sprawdzenie prawidłowości znakowania świeżych owoców  i warzyw, będących produktami rolnictwa ekologicznego oraz znakowania produktów konwencjonalnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i artykułów  posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

Kontrolą objęto:

v  w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych  określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 (zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1221/2008) dla poszczególnych gatunków - 11 partii świeżych owoców tj. gruszek, papryki słodkiej i pomidorów pochodzenia krajowego o łącznej masie 2 084,0 kg oraz 13  partii pozostałych gatunków owoców     i warzyw, pochodzących z państw UE i krajów trzecich o łącznej masie 1 336,05 kg;

v  w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) 1580/2007 (zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1221/2008) - 11 partii świeżych  owoców i warzyw o łącznej masie 863,6 kg: śliwki, pieczarki, ogórki, kalafior, w tym 2 partie o  łącznej masie 23,65 kg pochodzące z państw UE i krajów trzecich;

v  w zakresie prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw na zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1580/2007 - 35 partii świeżych owoców i warzyw  o łącznej masie 4 283,65 kg;

v  w zakresie obecności GMO w pomidorach – pobrano 5 próbek pomidorów - po 1 próbce z każdego kontrolowanego podmiotu w celu zbadania obecności modyfikacji genetycznej niedopuszczalnej w Unii Europejskiej – Nema 282F (zeneca).

 

Wyniki kontroli:

v  w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych oraz z wymaganiami ogólnej normy handlowej – nie stwierdzono nieprawidłowości.

v  w zakresie  znakowania – nieprawidłowości stwierdzono w dwóch hurtowniach w przypadku 8 partii wystawionych na sprzedaż luzem (22,9 % wszystkich skontrolowanych partii) o łącznej masie 243,6 kg tj. 5,7 %  skontrolowanej masy ogółem. Nieprawidłowości dotyczyły wprowadzania do obrotu świeżych owoców i warzyw, bez umieszczenia szczegółowych informacji dotyczących kraju pochodzenia oraz dodatkowo w stosownych przypadkach klasy jakości produktu, które winny być czytelne, usytuowane w widocznym miejscu  w pobliżu produktu, w sposób pozwalający uniknąć wprowadzenia konsumenta w błąd.

v  w zakresie obecności GMO w pomidorach - analiza jakościowa przeprowadzona przez laboratorium nie wykryła w żadnej z poddanych badaniom próbek, niedozwolonych w Unii Europejskiej modyfikacji  pomidora.

v  kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS) – nie stwierdzono znakowania owoców  i warzyw, które naruszałoby w/w przepisy.

 

Sankcje:

W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości, Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wystawił w trakcie trwania kontroli 8 protokołów niezgodności w tym:

- 2  protokoły  niezgodności wystawiono na partie papryki słodkiej pochodzenia krajowego niezgodnych ze szczegółowymi normami handlowymi w zakresie oznakowania. Po uzupełnieniu  oznakowania na  w/w partie  papryki o łącznej masie 25 kg, zostały wystawione świadectwa zgodności dopuszczające je  do obrotu,

- 6 protokołów  niezgodności wystawiono na partie owoców i warzyw pochodzenia krajowego oraz z państw UE i krajów trzecich (1 partia śliwek, 1 partia pieczarek, 2 partie ogórków i 2 partie kalafiorów) niezgodnych z ogólnymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw  w zakresie oznakowania. Po uzupełnieniu   oznakowania wystawiono „świadectwa zgodności” na 6 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 218,6 kg, które zostały ponownie dopuszczone do obrotu.

W związku ze stwierdzonym faktem wprowadzania do obrotu owoców i warzyw, których oznakowanie nie odpowiadało obowiązującym przepisom, 2 przedsiębiorców ukarano grzywną na drodze mandatu karnego.

Ponadto 3 przedsiębiorców nie przekazało Warmińsko Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS informacji, dotyczącej rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej oraz o ilości owoców i warzyw w kg wprowadzanych do obrotu w poprzednim  roku kalendarzowym, z podziałem na gatunki, obrót hurtowy i detaliczny, do czego są zobowiązani przedsiębiorcy prowadzący obrót owocami i warzywami  zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynku owoców i warzyw (Dz. U. nr 11, poz. 70 z 2008 r.). W związku z powyższym ww.  przedsiębiorcy zostali ukarani grzywną w postaci mandatu karnego.

Wszystkim przedsiębiorcom u których stwierdzono nieprawidłowości przekazano zalecenia pokontrolne z wezwaniem do ich usunięcia.

 

Wnioski:

Jakość handlowa poddanych ocenie w III kwartale 2010 r. wybranych gatunków świeżych owoców  i warzyw oferowanych do sprzedaży w hurtowniach w zakresie wymagań minimalnych, wymagań zadeklarowanej klasy jakości, wielkości i prezentacji nie budziła zastrzeżeń.

Nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli dotyczyły przede wszystkim znakowania artykułów.  Zakres naruszonych przepisów obejmował brak umieszczania w pobliżu wystawionych na sprzedaż partiach świeżych owoców i warzyw informacji dotyczących kraju pochodzenia oraz klasy jakości. Procentowy udział partii niewłaściwie oznakowanych w kwartale III wyniósł 22,9 % i był porównywalny z uzyskanym w I kwartale br., który wyniósł 22,8%. Skala stwierdzonych  nieprawidłowości  wskazuje na dalszą potrzebę prowadzenia kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.