Kontrola planowa III kwartał 2010 r. - jakość handlowa przetworów mlecznych (w tym z przetwórni ekologicznych) PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakość handlowej przetworów mlecznych z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych
w III kwartale 2010 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej artykułów mlecznych
z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych (GI-BKJ-403-11/10) w III kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie objął kontrolą 5 podmiotów gospodarczych z 17 znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów mlecznych, tj.: mleka, śmietanki
i śmietany, tłuszczów mlecznych, mlecznych napojów fermentowanych, serów twarogowych, serków smakowych, serów podpuszczkowych oraz topionych pod kątem właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych (jogurt).

 

Kontrolą objęto

 

·      w zakresie oceny organoleptycznej oraz parametrów fizykochemicznych 12 partii artykułów mlecznych
o łącznej masie
4466,7 kg i objętości 1163,4l, w tym:

 

- tłuszcze mleczne (masło): 1 partia o masie 256 kg,

- sery twarogowe: 1 partia o masie 230 kg,

- sery dojrzewające: 3 partie o łącznej masie 2318,7 kg,

- śmietana: 2 partie o łącznej masie 825 kg,

- śmietanka: 1 partia o objętości 230,4l,

- serki topione: 1 partia o masie 292,5 kg,

- serki śmietankowe: 1 partia o masie 544,5 kg,

- mleko pasteryzowane: 1 partia o objętości 600l,

- jogurty: 1 partia o objętości 333l.

 

·         w zakresie analizy mikrobiologicznej pod kątemmikroflory charakterystycznej:

- 1 partię mlecznych napojów fermentowanych (jogurtów) o objętości 333l,

 

·         w zakresie znakowania12 partii artykułów mlecznych o łącznej masie 4466,7 kg i objętości 1163,4l,
w tym:

 

- tłuszcze mleczne (masło): 1 partia o masie 256 kg,

- sery twarogowe: 1 partia o masie 230 kg,

- sery dojrzewające: 3 partie o łącznej masie 2318,7 kg,

- śmietana: 2 partie o łącznej masie 825 kg,

- śmietanka: 1 partia o objętości 230,4l,

- serki topione: 1 partia o masie 292,5 kg,

- serki śmietankowe: 1 partia o masie 544,5 kg,

- mleko pasteryzowane: 1 partia o objętości 600l,

- jogurty: 1 partia o objętości 333 l.

 

Nie prowadzono kontroli zakładów produkujących ekologiczne przetwory mleczne.

Jedna partia jogurtu została poddana dodatkowym analizom mikrobiologicznym na obecność w gotowym produkcie żywych kultur bakterii jogurtowych oraz bakterii probiotycznych Lactobacillus casei.

 
Wyniki kontroli
 

§W zakresie cech fizykochemicznych i mikrobiologicznych wszystkie badane partie przetworów mlecznych spełniały wymagania jakości handlowej w stosunku do wymagań określonych
w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowych wymagań dotyczących tych artykułów zadeklarowanych przez producentów.

 

§W zakresie oceny organoleptycznej - 1 partia (tj. 8,3 % partii poddanych badaniom) przetworów mlecznych (masło ekstra) nie spełniała wymagań jakości handlowej, z uwagi na obecne liczne krople wolnej wody, co było niezgodne z deklaracja producenta.

 

§W zakresie oznakowania –stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 

-        użycia określenia „świeże” dla produktów poddanych obróbce cieplnej,

-        podania w wykazie składników dozwolonej substancji dodatkowej, która w rzeczywistości nie została wykorzystana w jego produkcji,

-        podania nieprawdziwej informacji towarzyszącej nazwie odnośnie rzeczywiście zastosowanego
w produkcji procesu technologicznego,

-        zastosowanie niewłaściwej metody produkcji w zakresie procesu technologicznego obróbki cieplnej mleka.

 
Sankcje
 

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami:

 

Ø na podstawie art. 11 ust 4 ustawy o cenach wydano decyzję określającą rodzaj i stopień wady 1 partii towaru o masie 256 kg,

Ø wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie:

-        art. 40a ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych - 2 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 505 kg,

-        art. 40a ust 3 ww. ustawy – za ponowne wprowadzenie do obrotu produktu tego samego rodzaju, który nie odpowiada jakości handlowej ze względu na tę samą wadę,

-        art. 40a ust 1 pkt 4 ww. ustawy - za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno – spożywczego zafałszowanego, tj.: 1 partii wielkości 600l,

Ø 2 podmiotom przekazano zalecenia pokontrolne w których wezwano do usunięcia nieprawidłowości.

 
Wnioski
 

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w II i III kwartale bieżącego roku należy stwierdzić,
iż jakość handlowa przetworów mlecznych uległa pogorszeniu z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu. Podczas poprzedniej kontroli planowej przetworów mlecznych wymogi w zakresie znakowania spełniało 100% kontrolowanych partii, podczas gdy w obecnej kontroli prawidłowo oznakowanych było 83% kontrolowanych
w tym zakresie artykułów mlecznych.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w przypadku mleka spożywczego stwierdzono zastosowanie niewłaściwej metody produkcji w zakresie procesu technologicznego obróbki cieplnej. Stosowano temperaturę 124°C nazywając ten proces pasteryzacją, przy czym zgodnie z przepisami dotyczącymi metod produkcji pasteryzację przeprowadza się za pomocą obróbki cieplnej polegającej na stosowaniu: kombinacji warunków czasowych i termicznych wysokich temperatur nie przekraczających 100°C. Przepisy określają również obróbkę poprzez ultrawysoką temperaturę (UHT), którą przeprowadza się za pomocą obróbki obejmującej ciągły przepływ ciepła o wysokiej temperaturze w krótkim przedziale czasowym (nie mniej niż 135°C w połączeniu z odpowiednim czasem jej utrzymywania). Tak więc stosowana temperatura procesu technologicznego obróbki cieplnej była niezgodna z przyjętymi przez przepisy prawa zasadami prowadzenia procesów produkcyjnych przetworów mlecznych w tym zakresie.

Natomiast ponownie stwierdzono w tym samym zakładzie w tłuszczu mlecznym (masło extra) obecność wolnej wody, co wskazuje, iż producent nie dokłada należytej staranności w prowadzeniu procesu technologicznego. Występowanie omawianej wady zwiększa ryzyko niekorzystnych przemian mikrobiologicznych prowadzących do obniżenia trwałości masła.

Nieprawidłowości stwierdzone w ramach realizacji kontroli jakości handlowej przetworów mlecznych uzasadniają potrzebę kontynuowania kontroli w tym obszarze.


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.