Kontrola planowa IV kwartał 2010 r. - w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych (w tym z przetwórni ekologicznych) PDF Drukuj Email

INFORMACJA

w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych, w tym koncentratów z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych – kontrola planowa IV kwartał 2010 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej (GI-BKJ-403-22/10) w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych tj. pieczywa, makaronu, przypraw, koncentratów spożywczych oraz jaj na zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym dotyczącymi również rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS), Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 15 zakładach produkcyjnych i dwóch zakładach pakowania jaj znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 
Kontrolą objęto:

W toku przeprowadzonych kontroli w  15 zakładach zweryfikowano oznakowanie 33 partii n/w grup artykułów rolno-spożywczych o łącznej masie partii magazynowych: 4 754,6 kg oraz w 2 zakładach pakowania jaj sprawdzono oznakowanie 6 partii jaj w ilości 28 580 szt.

 
Wyniki kontroli:

Nieprawidłowości w zakresie  jakości handlowej dotyczące  oznakowania stwierdzono w odniesieniu do  18 partii pieczywa i makaronów z uwagi na:

- brak podania informacji o składnikach alergennych,

- brak umieszczenia w składzie wszystkich składników użytych w toku produkcji oraz nie podania ilościowej zawartości składników występujących w nazwie środka spożywczego,

- podanie w składzie, składników których w rzeczywistości nie wykorzystano do produkcji   przedmiotowego wyrobu,

- brak poprzedzenia informacji dotyczącej wykazu składników środka spożywczego wyrażeniem  ,składniki” albo ,,skład” oraz brak zachowania  malejącego według masy, porządku składników wymienionych w wykazie składników,

- brak poprzedzenia informacji dotyczącej zawartości netto oznakowanego środka spożywczego wyrażeniem które jednoznacznie odnosi się do masy netto produktu, tj.: „masa netto”,

- brak podania pełnych danych identyfikujących producenta, tj.: formy prawnej podmiotu, adresu siedziby spółki, imion i nazwisk wspólników spółki cywilnej,

- brak umieszczenia właściwej nazwy producenta, zgodnej z nazwą wskazaną w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej kontrolowanego przedsiębiorcy,

- brak podania właściwego wyrażenia poprzedzającego termin przydatności do spożycia, to jest: „spożyć przed”, a  winno być ,,należy spożyć do”,

- brak podania daty terminu przydatności do spożycia we właściwej kolejności tj. dzień, miesiąc i jeżeli to możliwe, rok,

- stwierdzenie zaniżonej masy rzeczywistej produktu w stosunku do zadeklarowanej przez producenta,

- brak podania kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej, który umożliwia identyfikację artykułu rolno-spożywczego z danej partii produkcyjnej,

- umieszczenie w oznakowaniu produktów terminu ,, eko” odnoszącego się do metody produkcji ekologicznej,

- umieszczenie w nazwie produktów dookreślenia „domowy”  oraz umieszczenie na etykiecie produktu napisów: „Produkt nie zawiera konserwantów”,  „Wyprodukowano zgodnie z systemem HACCP” sugerujących, iż środek spożywczy posiada szczególne właściwości podczas gdy wszystkie inne podobne środki posiadają takie właściwości;

- stosowanie nazwy środka spożywczego, która przypisana jest dla innego rodzaju produktów,

- brak dookreślenia w wykazie składników postaci w jakiej zostały użyte jaja w procesie produkcyjnym,

- brak zastosowania w nazwie  środka spożywczego wymaganego dookreślenia „z kurkumą”, która zgodnie z zadeklarowanym składem surowcowym została użyta jako przyprawa w produkcji przedmiotowego środka spożywczego.

 
Zastosowane sankcje:

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami zastosowano następujące sankcje:

- wszczęto 5 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej (art. 40a ust 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. z późn. zm.) za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych,

- wydano 3 decyzje nakazujące zmianę oznakowania (art. 29 ust 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. z późn. zm.)

- właścicieli 5 zakładów ukarano grzywną w drodze mandatu karnego,

W wyniku oceny znakowania koncentratów, przypraw i jaj nieprawidłowości nie stwierdzono.
 

Wnioski:

            Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 roku z wynikami kontroli przeprowadzonych w 2009  roku należy stwierdzić, iż zanotowano pogorszenie jakości handlowej w zakresie oznakowania wyrobów piekarskich i makaronów. Wynika to między innymi z objęcia kontrolą wielu podmiotów dotychczas nie kontrolowanych przez WIJHARS.

Wyniku kontroli wskazują na potrzebę kontynuowania kontroli szczególnie w podmiotach prowadzących produkcję pieczywa i makaronów.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.