Kontrola planowa I kwartał 2011 r. - w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów pochodzących z krajów trzecich PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów pochodzących z krajów trzecich w I kwartale 2011 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów pochodzących z krajów trzecich (GI – BKJ – 403 - 28/10 ) w I kwartale 2011 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w w/w zakresie w 3 jednostkach wprowadzających nawozy do obrotu na  terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

    Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów pochodzących z krajów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem: przestrzegania warunków dotyczących obrotu nawozami: oznakowanych znakiem „NAWÓZ WE”, powstałych ze zmieszania nawozów oznakowanych „NAWÓZ WE” oraz innych, dla których wymagane jest pozwolenie ministra właściwego ds. rolnictwa na dopuszczenie do obrotu; określenie zgodności z deklaracją importera w zakresie parametrów fizykochemicznych; prawidłowości stosowania etykiet i ich oznakowania, opakowań jednostkowych , wystawiania dokumentów towarzyszących w przypadku nawozów oferowanych do sprzedaży luzem oraz przestrzegania terminów przydatności do stosowania.

 

Kontrolą objęto:

- w zakresie parametrów fizykochemicznych na zgodność z deklaracją wprowadzającego do obrotu oraz wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach - 2 partie „Nawozu We” o łącznej masie 81,0 ton;

- w zakresie prawidłowości znakowania - 2 partie „Nawozu We” o łącznej masie 81,0 ton.

 

W trakcie kontroli nie stwierdzono wprowadzania do obrotu nawozów powstałych ze zmieszania nawozów oznakowanych „NAWÓZ WE” oraz innych, dla których wymagane jest pozwolenie ministra właściwego ds. rolnictwa na dopuszczenie do obrotu.

 
Wyniki kontroli:

- w zakresie parametrów fizykochemicznych - nieprawidłowości nie stwierdzono.

- w zakresie prawidłowości znakowania - nieprawidłowość stwierdzono w 1 partii nawozu ( 64,0 tony ), która polegała na braku w oznakowaniu opakowania adresu producenta, co stanowiło niezgodność z  art. 9 ust 1 litera „a” ostatni direkt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2003/2003 z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

 

Jednocześnie objęte kontrolą partie nawozów:

- posiadały oznakowanie umieszczone w miejscu widocznym w sposób nieusuwalny, wyraźne i czytelne;
-
sposóbopakowania oraz zabezpieczenia opakowań kontrolowanych partii nawozu spełniał wymagania art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2003/2003 : stosowane worki wentylowe były zamknięte w taki sposób, że przy ich otwieraniu zamknięcia ulegały nieodwracalnym zniszczeniom.

Sankcje:

W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości, w związku z wprowadzeniem przez Przedsiębiorcę do obrotu partii 64 ton „Nawozu We”  którego oznakowanie nie odpowiadało przepisom zawartym w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2003/2003 z 13 października 2003 roku w sprawie nawozów na podstawie art. 40. ust 1   pkt 4 lit „k” ustawy z dnia 10.07.2007 roku o nawozach i nawożeniu ( Dz. U. nr 147, poz. 1033 z 2007 roku ze zm. ), osobę odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość   ukarano grzywną na drodze mandatu karnego.

 
Wnioski:

Z uwagi na brak w poprzednich latach kontroli w zakresie prawidłowości wprowadzania nawozów pochodzących z krajów trzecich brak jest możliwości porównawczej oceny jej wyników. Liczba pobranych próbek, w tym ilość asortymentów i typów nawozów objętych bieżącą kontrolą na terenie działania inspektoratu w Olsztynie w dużym stopniu ogranicza możliwość oceny zagadnienia w szerszym obszarze.    Z tego względu wydaje się za celowe kontynuowanie czynności sprawdzających z uwzględnieniem również producentów krajowych.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.