Kontrola planowa I kwartał 2011 r. - jakość handlowa świeżych owoców i warzyw (w tym kontrola pomidorów w zakresie obecności GMO) PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w tym kontrola pomidorów w zakresie obecności GMO w I kwartale 2011 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw w tym kontrola pomidorów w zakresie obecności GMO (GI – BKJ – 403 – 25/10) w I kwartale 2011 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w w/w zakresie w 5 podmiotach gospodarczych, w tym w 2 hipermarketach oraz 3 supermarketach, należących do wiodących na rynku sieci handlowych i posiadających działy samoobsługowe ze świeżymi owocami i warzywami.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw ze szczególnym uwzględnieniem: jabłek, owoców cytrusowych, owoców kiwi, winogron stołowych, papryki, pomidorów, orzechów włoskich i laskowych, ogórków, czosnku oraz sprawdzenie prawidłowości ich znakowania w zakresie zgodności z ogólnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw dla poszczególnych gatunków. Ponadto, celem kontroli było zbadanie próbek świeżych pomidorów, na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz kontrola prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw, będących produktami konwencjonalnymi w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i artykułów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 

Kontrolą objęto:

- w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 - 55 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 4 652,0 kg w tym:

·         12 partii pochodzenia krajowego o łącznej masie 663,0 kg;

·         43 partie pochodzące z państw UE i krajów trzecich o łącznej masie 3 989,0 kg.

- w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 - 14 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 278,65 kg w tym:

·         4 partie pochodzenia krajowego o łącznej masie 10,9 kg;

·         10 partii pochodzących z państw UE i krajów trzecich o łącznej masie 267,75 kg.

- w zakresie prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw na zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1580/2007 – 69 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 4 930,65 kg (w tym 46 partii oferowanych do sprzedaży luzem oraz 23 partie w opakowaniach jednostkowych).

- w zakresie obecności GMO w pomidorach – kontroli poddano 4 próbki pomidorów z partii o łącznej masie 906,0 kg,  

 
Wyniki kontroli:

- w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych oraz z wymaganiami ogólnej normy handlowej – nie stwierdzono nieprawidłowości.

- w zakresie prawidłowości znakowania – nieprawidłowości stwierdzono w jednym podmiocie gospodarczym w przypadku 4 partii świeżych owoców i warzyw (5% wszystkich skontrolowanych partii) o łącznej masie 703,0 kg tj. 14 % kontrolowanej masy ogółem. Nieprawidłowości dotyczyły:

* umieszczania w pobliżu wystawionych na sprzedaż detaliczną partiach świeżych owoców i warzyw, informacji dotyczących kraju pochodzenia lub klasy jakości produktu, niezgodnych z danymi podanymi na opakowaniu produktu lub dokumentach towarzyszących,

* podawania w pobliżu wystawionych na sprzedaż detaliczną partiach świeżych owoców i warzyw informacji o klasie jakości produktu, podczas gdy ogólna norma do której należały oceniane świeże owoce i warzywa nie przewiduje klasyfikacji produktów i nie należy podawać norm jakościowych.

Umieszczenie w oznakowaniu produktów powyższych informacji mogło wprowadzić konsumentów w błąd.

- w zakresie obecności GMO w pomidorach – przeprowadzone przez laboratorium analizy jakościowe nie wykryły w żadnej z poddanych badaniom próbek, niedozwolonych w Unii Europejskiej modyfikacji genetycznej pomidora.

 
Sankcje.
 

W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości, w trakcie trwania kontroli sporządzono 4 Protokoły niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw i nakazano doprowadzenie kwestionowanych partii świeżych owoców i warzyw do zgodności z wymaganiami jakości handlowej poprzez zmianę oznakowania. Po doprowadzeniu przedmiotowych partii świeżych owoców i warzyw do zgodności, dokonano ponownej kontroli wydając 1 Świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw zezwalając tym samym na wprowadzenie w/w partii towaru do obrotu.

Ponadto w związku ze stwierdzonym faktem wprowadzania do obrotu owoców i warzyw, których oznakowanie nie odpowiadało obowiązującym przepisom, przedsiębiorcę ukarano grzywną na drodze mandatu karnego.

Kontrolowanej jednostce przekazano również zalecenia pokontrolne z wezwaniem do ich usunięcia.

 
Wnioski:
 

Jakość handlowa poddanych ocenie w I kwartale 2011 r. wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży w 2 hipermarketach oraz 3 supermarketach, w zakresie wymagań minimalnych, wymagań zadeklarowanej klasy jakości, wielkości, prezentacji i dojrzałości nie budziła zastrzeżeń. Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły znakowania artykułów wystawionych na sprzedaż detaliczną.

Procentowy udział partii niewłaściwie oznakowanych w I kwartale 2011 r. wyniósł 5 % i był niższy niż w III kwartale 2010 r., gdzie kształtował się na poziomie 23%. Tym niemniej, należy zauważyć, że mimo iż zakres nieprawidłowości zarówno w I kwartale br. jak i w III kwartale 2010 r. obejmował znakowanie to charakter stwierdzonych uchybień był inny. Wówczas zakres naruszonych przepisów obejmował brak umieszczania w pobliżu wystawionych na sprzedaż partiach świeżych owoców i warzyw informacji dotyczących kraju pochodzenia oraz klasy jakości, natomiast obecnie wystawione na sprzedaż detaliczną partie świeżych owoców i warzyw mimo, że zawierały wszystkie niezbędne informacje przewidziane normami handlowymi, to były one niespójne z informacjami zawartymi na opakowaniach jednostkowych/zbiorczych oraz dokumentach towarzyszących lub zawierały deklarację klas jakości, których nie należy umieszczać w oznakowaniu.

 

 
Odwiedziło nas 200217 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.