Kontrola planowa I kwartał 2011 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych z uwzględnieniem grupy Premium PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych z uwzględnieniem grupy Premium w I kwartale 2011r.

 

W I kwartale 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 7 spośród 17 zakładów przetwórstwa mleczarskiego, co stanowi 41,18% podmiotów prowadzących tego typu działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Kontrole przeprowadzano według programu kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych z uwzględnieniem grupy Premium   (GI-BKJ-403-29/10).

Celem kontroli: było sprawdzenie jakości handlowej przetworów mlecznych takich jak masło i sery podpuszczkowe, z uwzględnieniem produktów z grupy Premium. Kontrola obejmowała sprawdzenie jakości handlowej w zakresie zgodności w/w wyrobów z wymaganiami określonymi w przepisach o jakości handlowej m.in. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007,  z deklaracjami producentów, a także w zakresie prawidłowości oznakowania opakowań (jednostkowych i transportowych).

Kontrolą objęto:

- w zakresie oceny organoleptycznej, parametrów fizykochemicznych i prawidłowości znakowania 10 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 4,053t. w tym:

- tłuszcze mleczne (masło): 4 partie o masie 1,535 t.,

- sery podpuszczkowe: 6 partii o łącznej masie 2,518 t.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono:

  • wprowadzania  na rynek produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia lub chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowane tradycyjne specjalności.
  • oznakowania produktów mlecznych wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi, w sposób, który sugerowałby, iż są one produktami pochodzenia ekologicznego.
  

Wyniki kontroli:

- w zakresie oceny organoleptycznej - zakwestionowano 1 partię masła o masie 0,448t z uwagi na obecność licznych kropli wolnej wody;

- w zakresie cech fizykochemicznych - zakwestionowano 2 partie tłuszczu mlecznego (masła) o łącznej masie 0,800t  z uwagi na zawyżoną zawartość tłuszczu;

- w zakresie znakowania – nie stwierdzono nieprawidłowości;

 

Sankcje:

  • Zalecenia pokontrolne: 

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami przekazano kontrolowanym podmiotom zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie zaistniałych nieprawidłowości w odniesieniu do dwóch partii masła o masie 0,800t.

Dodatkowo przekazano 1 zalecenia pokontrolne jednostce w związku z informacją otrzymaną od Inspekcji Handlowej dotyczącej obecności tłuszczów obcych w serze topionym.

  • Postępowanie administracyjne

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu 1 partii masła o masie 0,448t. nie spełniającej wymagań jakości handlowej w stosunku do wymagań dodatkowych zadeklarowanych przez producenta  na podstawie art. 40a ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

 
Wnioski:

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w I kwartale br. i w III kwartale 2010r. można stwierdzić, iż jakość przetworów mlecznych jest w większości właściwa i utrzymuje się na podobnym wysokim poziomie.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie cech fizykochemicznych i organoleptycznych były nieliczne i wynikały jedynie z niewielkich niedopatrzeń w przebiegu procesu produkcyjnego, stąd należy uznać, że są to nieprawidłowości o charakterze losowym, nie mające istotnego wpływu na jakość handlową badanych artykułów rolno – spożywczych.

 
 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.