INFORMACJA w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych - kontrola planowa I kwartał 2011 r. PDF Drukuj Email

INFORMACJA

w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych - kontrola planowa I kwartał 2011 r.

 

Do kontroli zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych (GI-BKJ-403-30/10) wytypowano łącznie 11 przedsiębiorstw. Czynności sprawdzające w ww. zakresie miały na celu zweryfikowanie wykonywania przez podmioty gospodarcze zaleceń wydanych podczas kontroli jakości (planowych i doraźnych zleconych przez Głównego Inspektora JHARS i/lub wojewódzkiego inspektora JHARS) oraz terminu ich realizacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.  Spośród 11, wytypowanych do niniejszej kontroli podmiotów, 2 z nich (dotyczy 2 producentów wyrobów garmażeryjnych) nie przekazały do tut. Inspektoratu informacji o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych, natomiast pozostałe 9 podmiotów  przesłało w wymaganym terminie pisemne sprawozdania o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, w tym 3 podmioty (dotyczy 1 producenta przetworów zbożowych, 1 producenta pieczywa oraz 1 producenta przetworów owocowych i warzywnych) poinformowały, że zrezygnowały z produkcji i oferowania do sprzedaży produktów, które były przedmiotem wydanych zaleceń pokontrolnych.

Wyniki kontroli w przedmiotowym zakresie wskazują, iż w 10 podmiotach gospodarczych, w których przeprowadzono kontrole, przedsiębiorcy podjęli działania zmierzające do dostosowania się do wydanych zaleceń w tym:

- w przypadku 4 podmiotów(1 producent mrożonych owoców i warzyw, 2 producentów świeżych owoców i warzyw, 1 producent wyrobów garmażeryjnych), z których 1 nie przekazał pisemnie informacji o sposobie wykonania uprzednio wydanych wobec niego zaleceń, potwierdzono ich realizację w całości;

- w przypadku 1 podmiotu (1 producent przetworów mleczarskich) potwierdzono realizację postanowień zawartych przez przedsiębiorcę w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne;

-w przypadku 1 podmiotu (1 producent pieczywa), w którym zalecenia pokontrolne dotyczyły 2 partii środków spożywczych, w odniesieniu do jednego wyrobu potwierdzono wykonanie wydanych zaleceń, zaś w odniesieniu do drugiego wyrobu stwierdzono, że producent zmienił recepturę;

-w przypadku 3 podmiotów nie zweryfikowano wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych, gdyż producenci wycofali się z wprowadzania do obrotu produktów objętych uprzednio wydanymi zaleceniami pokontrolnymi, stąd stały się one bezprzedmiotowe (1 producent przetworów zbożowych, 1 producent pieczywa, 1 producent przetworów owocowych i warzywnych)

-w przypadku 1 podmiotu nie zweryfikowano wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych, gdyż przedsiębiorca do chwili obecnej nie produkuje zakwestionowanych wyrobów i jest na etapie wdrażania zaleceń w zakładzie (1 producent wyrobów garmażeryjnych)

Ponadto w przypadku 1 podmiotu (1 producent wyrobów garmażeryjnych) dwukrotnie podjęto nieskuteczną próbę przeprowadzenia czynności sprawdzających wykonanie zaleceń, jednakże z przyczyn niezależnych od Organu kontrola nie została przeprowadzona.

            Reasumując należy stwierdzić, że przedsiębiorcy terminowo wykonali zalecenia pokontrolne, bądź dokonali takich zmian, które wyeliminowały produkcje uprzednio kwestionowanych artykułów rolno-spożywczych.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w przypadku przedsiębiorcy, który nie poinformował pisemnie WIJHARS o wykonaniu zaleceń, w przeprowadzonej kontroli także stwierdzono ich realizację.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.