Kontrola planowa II kwartał 2011 r. - w zakresie prawidłowości znakowania artykułów rolno-spożywczych zawierających określenia bio, eko itp., sugerujące ekologiczną metodę produkcji PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresieprawidłowości znakowania artykułów rolno-spożywczych zawierających określenia bio, eko itp., sugerujące ekologiczną metodę produkcji – kontrola planowa II kwartał 2011 r.

            Zgodnie z programem kontroli planowej (GI-BRE-re-4325-4/11) w zakresie wykorzystywania przez producentów wyrobów konwencjonalnych w ich oznakowaniu określenia bio, eko itp., sugerujące ekologiczną metodę produkcji, w II kwartale 2011 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w w/w zakresie w 1 podmiocie gospodarczym, prowadzącym działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było ustalenie czy przedsiębiorcy:

-        wprowadzają do obrotu produkty oznakowane, jako ekologiczne, w rozumieniu art. 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007;

-        znajdują się pod kontrolą jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym;

-        wprowadzają do obrotu produkty, jako produkty rolnictwa ekologicznego, które spełniają wymagania określone w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 lub w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie przepisów tego rozporządzenia lub które zostały oznakowane jako produkty rolnictwa ekologicznego, z naruszeniem art. 23-26 tego rozporządzenia.


Kontrolę przeprowadzono:

w zakresie prawidłowości znakowania artykułów rolno-spożywczych: w jednym zakładzie produkcyjnym znajdującym się na terenie województwa, w którym oceniono prawidłowość znakowania 2 partii artykułów o łącznej masie 23 kg.

 
Wyniki kontroli:

Wymagania jakości handlowej w zakresie oznakowania nie zostały spełnione w zakresie prawidłowości znakowania w 2 partiach artykułów rolno-spożywczych o łącznej masie 23 kg/ u 1 producenta/, stanowiących 100% ocenianej ilości partii.


Sankcje:

W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości, w związku z wprowadzeniem przez przedsiębiorcę do obrotu 2 partii artykułów rolno-spożywczych, których oznakowanie nie odpowiadało przepisom zawartym w art. 23 ust 1 i 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., poprzez sugerowanie, że produkty lub składniki spełniają wymogi wymienione w w/w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91( Dz. U. U. E. L907.189.1 ze zm.), zostały wydane zalecenia pokontrolne. Biorąc pod uwagę fakt, że stwierdzona nieprawidłowość w oznakowaniu 2 partii pieczywa charakteryzowała się niskim stopniem szkodliwości społecznej czynu, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 116, poz.975) - art. 26 ust 5 w/w ustawy, które przewidują możliwość odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej z art. 24 i 25 w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia szkodliwości czynu, odstąpiono od wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia wobec producenta kary pieniężnej na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 116, poz.975) w związku  z artykułem 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenia (EWG) 2092/91 (Dz. U. U.E. L907.189.1 ze zm.

 
Wnioski:

Na podstawie dokonanego rozeznania oraz kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie wykorzystywania przez producentów wyrobów konwencjonalnych określeń bio, eko, itp., sugerujących ekologiczną metodę produkcji, stwierdzono, iż podmioty objęte niniejszym zakresem kontroli zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego prowadzą niewielką produkcję asortymentową. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, iż tylko w jednym podmiocie spośród pięciu objętych kontrolą inspektorzy stwierdzili wprowadzone do obrotu opisane w pkt. 1 niniejszej informacji wyroby. Tym niemniej, z uwagi na wystąpienie uchybień w zakresie jakości handlowej dotyczącej oznakowania wyrobów gotowych, zachodzi uzasadniona potrzeba przeprowadzania dalszych kontroli w celu zapewnienia właściwej jakość handlowej w powyższym zakresie.


 
Odwiedziło nas 200218 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.