Kontrola planowa II kwartał 2011 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego, z uwzględnieniem produktów z grupy Premium PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej przetworów   z mięsa czerwonego, z uwzględnieniem produktów z grupy Premium w II kwartale 2011 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego, z uwzględnieniem produktów z grupy Premium (GI-BKJ-403-3/11) w II kwartale 2011 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 6 spośród 23 podmiotów gospodarczych, co stanowi 26% podmiotów prowadzących tego typu działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i znajdujących się w ewidencji WIJHARS.

       Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego, w tym:

·         sprawdzenie jakości handlowej wyrobów z grupy Premium, np. wędzonek, kiełbas suszonych czy wyrobów z cielęciny, na zgodność z deklaracją producenta,

·         zbadanie kontrolowanego asortymentu, w zakresie identyfikacji surowców mięsnych, ze względu na duże prawdopodobieństwo fałszowania wyrobów, poprzez użycie mięsa mechanicznie odkostnionego tzw. MOM,

·         prawidłowość znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 
Kontrolą objęto:

W zakresie oceny organoleptycznej, parametrów fizykochemicznych oraz prawidłowości znakowania przebadano 11 partii o łącznej masie magazynowej 3,48 t, łączna masa produkcyjna tych partii wynosiła zaś 14,65 t, w tym:

- kiełbasy grubo rozdrobnione: 3 partie o łącznej masie magazynowej 0,09 t i masie produkcyjnej    3,12 t,

- wędzonki: 7 partii o łącznej masie magazynowej 1,83 t i masie produkcyjnej: 8,01 t,

oraz 1 partię wyrobu „Danie Tatarskie a’250g – produkt mięsny” o masie magazynowej (zastanej): 1,56 t i masie produkcyjnej: 3,52 t. Produkt ten nie należy do wyrobów wskazanych w tym kwartale jako priorytetowy. Pobrano go, z uwagi na fakt, iż do WIJHARS w Olsztynie wpłynęły liczne pisma od innych jednostek kontrolujących dotyczące niewłaściwej jakości tego produktu, zarówno w zakresie cech fizykochemicznych, jak też organoleptycznych.

Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego nie funkcjonuje żaden zakład produkujący przetwory z mięsa czerwonego metodami ekologicznymi.

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, ze żaden z kontrolowanych zakładów nie wprowadzał na rynek produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia lub chronione nazwy geograficzne.

Wyniki kontroli:
 W zakresie oceny organoleptycznej nie stwierdzono nieprawidłowości;

 W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania przetworów mięsnych zakwestionowano oznakowanie 8 partii artykułów rolno-spożywczych o łącznej masie magazynowej 3,29 t, masie produkcyjnej: 14,43 t, w tym:

- 5 partii wędzonek o łącznej masie magazynowej: 1,65 t, masie produkcyjnej: 7,81 t,

- 2 partii kiełbas grubo rozdrobnionych o łącznej masie magazynowej: 0,08 t,masie produkcyjnej:   3,1 t,

- 1 partię wyrobu: „Danie Tatarskie a’250 g – produkt mięsny” o masie magazynowej: 1,56 t, masie produkcyjnej: 3,52 t.

W zakresie oceny fizykochemicznej zakwestionowano 1 partię kiełbasy grubo rozdrobnionej o masie magazynowej: 0,005 t, masie produkcyjnej: 0,025 t, z uwagi na zawyżoną zawartość wody w stosunku do wartości zadeklarowanej przez producenta.

Zastosowane sankcje:

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w zakresie cech fizykochemicznych 1 partii kiełbasy grubo rozdrobnionejwydano decyzję wymierzającą karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego (art. 40a ust 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U z 2005 roku nr 187 poz. 1577 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust 1 oraz art. 3 pkt 10 w/w).

W związku ze stwierdzeniem wprowadzenia do obrotu 4 partii przetworów mięsnych niespełniających wymagań jakości handlowej w zakresie oznakowania, co naruszało art. 4 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych Warmińsko - Mazurski Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie wydał 2 decyzje wymierzające karę pieniężną na podstawieart. 40a ust 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej w zakresie oznakowania.

Ponadto wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej w zakresie oznakowania, które nie zostało jeszcze zakończone wydaniem decyzji. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wystosowano do 5 podmiotów objętych kontrolą zalecenia pokontrolne w których zobowiązano przedsiębiorców do usunięcia nieprawidłowości.

 
Wnioski:

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2010 oraz obecnie, należy stwierdzić, iż w branży produkcji przetworów z mięsa czerwonego zauważa się wciąż utrzymującą poprawną jakość handlową wyrobów w zakresie cech organoleptycznych. W porównaniu z rokiem ubiegłym, zaobserwowano, iż jakość handlowa tego asortymentu, w zakresie cech fizykochemicznych utrzymuje się na podobnym poziomie, gdyż nieprawidłowości wystąpiły tylko w jednym przypadku.

Ponadto w toku obecnych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 8 partii przetworów z mięsa czerwonego stanowiących ok.73 %poddanych ocenie, podczas gdy w IV kwartale roku 2010 nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym zakresie. Z uwagi na wysoki wskaźnik występujących nieprawidłowości w oznakowaniu zasadne jest prowadzenie regularnych kontroli jakości handlowej, szczególnie w zakresie oceny znakowania przetworów z mięsa czerwonego.


 
Odwiedziło nas 200222 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.