Kontrola planowa III kwartał 2011 r. - w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw PDF Drukuj Email

INFORMACJA

w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw – kontrola planowa III kwartał 2011 r.

            Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw ( GI – BKJ – 403 – 10/11 ) WIJHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w w/w zakresie w 7 podmiotach gospodarczych.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej  i znakowania świeżych owoców i warzyw podlegających szczegółowym normom handlowym tj.  jabłek, gruszek, brzoskwiń i nektaryn oraz sałaty

- jakości handlowej  i znakowania świeżych owoców i warzyw podlegających ogólnym normom handlowym tj. śliwek, wiśni, czereśni, malin, borówek oraz kapusty, cebuli, marchwi i buraków.

- dokumentacji towarzyszącej kontrolowanym partiom, w zakresie zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 543 z 2001 r.

 

Celem kontroli było również sprawdzenie prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw, będących produktami rolnictwa ekologicznego oraz znakowania produktów konwencjonalnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i artykułów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 

Kontrolą objęto:

v  w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych –

34 partie świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 2 847,6 kg, w tym:

ü  14 partii  pochodzenia krajowego o łącznej masie 780,1 kg, (jabłka , gruszki i sałata),

ü  20 partii świeżych owoców  pochodzących z państw UE i krajów trzecich o łącznej masie    2 067,5 kg  (brzoskwinie, nektaryny i gruszki)

v  w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej –

39 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie  3 412,75 kg w tym:

ü  37 partii owoców i warzyw pochodzenia krajowego o łącznej masie 2 942,75 kg (borówka amerykańska , wiśnie, śliwki , maliny, cebula, buraki, kapusta , marchew),

oraz 2 partie śliwek, pochodzących z Hiszpanii.
 

v  w zakresie prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw –

73 partie świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 6 260,35  kg.

 

Wyniki kontroli:

Wszystkie objęte kontrolą partie świeżych owoców i warzyw w zakresie  wymagań ogólnej normy handlowej były zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 543 z 2001 r. W wyniku oceny świeżych owoców i warzyw w zakresie  wymagań szczegółowych norm handlowych także stwierdzono zgodność  z wymaganiami w/w Rozporządzenia.

v  w zakresie prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw –

W trakcie kontroli stwierdzono tylko w jednym podmiocie nieprawidłowo oznakowane przez handlowca 4 partie świeżych owoców i warzyw  oferowanych do sprzedaży detalicznej. Nieprawidłowości w oznakowaniu dotyczyły:

-  jabłek odmiany Gala, partia 18 kg – w miejscu sprzedaży detalicznej w pobliżu produktu brak było  informacji o klasie produktu i  państwie pochodzenia

-  śliwek odmiany Węgierka, 40 kg – w miejscu sprzedaży detalicznej w pobliżu produktu brak było  informacji o  państwie pochodzenia.

- malin a’0,5kg, partia 4 kg – w miejscu sprzedaży detalicznej w pobliżu produktu brak było  informacji o  państwie pochodzenia.

-  cebuli, partia 10 kg – w miejscu sprzedaży detalicznej w pobliżu produktu brak było  informacji o  państwie pochodzenia.
 

v  w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego

Sposób oznakowania kontrolowanych świeżych owoców i warzyw nie naruszał przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego.
 

v w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

Podczas kontroli nie stwierdzono owoców i warzyw posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 

Sankcje:

         W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, przekazał przedsiębiorcom, u których stwierdzono uchybienia, zalecenia pokontrolne z wezwaniem do ich usunięcia. W związku z nieprawidłowym oznakowaniem, właściciela punku sprzedaży ukarano mandatem. Ponadto czterech handlowców ukarano mandatami  z tytułu nie przekazania informacji do WIJHARS o wielkości sprzedaży za poprzedni rok kalendarzowy w ustalonym terminie do dnia 31 marca bieżącego roku. Natomiast w odniesieniu do dwóch handlowców  zgodnie z art. 41 Kodeksu wykroczeń (Dz.U.10.46.275 j.t. ze zm.) zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w formie pouczenia.

 

Podsumowanie:

         Jakość handlowa poddanych ocenie w III kwartale 2011 r. wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży w kontrolowanych podmiotach w zakresie wymagań minimalnych, wymagań zadeklarowanej klasy jakości, wielkości, prezentacji i dojrzałości nie budziła zastrzeżeń. Należy zauważyć, że większość przedsiębiorców przestrzega również przepisy dotyczące prawidłowego oznakowania oferowanych do sprzedaży świeżych owoców i warzyw.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.