Kontrola planowa IV kwartał 2011 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego, z uwzględnieniem produktów z grupy Premium PDF Drukuj Email

INFORMACJA

w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego,
 z uwzględnieniem produktów z grupy Premium - kontrola planowa IV  kwartał 2011 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów
 z mięsa czerwonego, z uwzględnieniem produktów z grupy Premium (GI-BKJ-403-20/11) kwartale Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę u trzech producentów  prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Celem kontroli było:

  • sprawdzenie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego ze szczególnym uwzględnieniem produktów z grupy Premium, na zgodność z deklaracją producenta,
  • zbadanie kontrolowanego asortymentu, w zakresie identyfikacji surowców mięsnych, ze względu na duże prawdopodobieństwo fałszowania wyrobów, np. MOM-em (mięso oddzielone mechanicznie), mięsem drobiowym lub wołowym,
  • zbadanie surowców sojowych, stosowanych do produkcji przetworów mięsnych  na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz identyfikacja modyfikacji genetycznych.

 

Kontrolą objęto:

W zakresie oceny organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych oraz w zakresie znakowania:    7 partii przetworów mięsnych  o łącznej masie produkcyjnej 0,548t.

W poszczególnych grupach oceniono następujące wyroby z mięsa czerwonego:

- kiełbasy średnio rozdrobnione: 5 partii o łącznej masie  produkcyjnej 0,298t.

- kiełbasy homogenizowane: 1 partia o  masie produkcyjnej 0,150t

-kiełbasy drobno rozdrobnione: 1 partia o  masie produkcyjnej 0,100t.

 

Wyniki kontroli:

Przeprowadzona ocena jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych
w/w partii wyrobów, wykazała ich zgodność z wymogami deklarowanymi przez producentów
w deklaracjach jakościowych.

 

W wyniku przeprowadzonych badań fizykochemicznych zakwestionowano 1 partię kiełbasy drobno rozdrobnionej o masie  produkcyjnej: 0,100t, z uwagi na fakt, iż nie odpowiadała ona wymogom jakości handlowej w zakresie cech fizykochemicznych
 w stosunku do wymagań zadeklarowanych przez producenta  z uwagi na zawyżoną zawartość tłuszczu, która  była wyższa o 1,4 p.p. w stosunku do wartości zadeklarowanej przez producenta.

W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania przetworów mięsnych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w niniejszym zakresie.

W trakcie przeprowadzonej kontroli poddano badaniom surowiec sojowy stosowany
 w produkcji przetworów mięsnych na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych w w/w surowcu sojowym.

            Kontrolowane zakłady nie wprowadzały do obrotu produktów wyprodukowanych metodami produkcji ekologicznej oraz nie stwierdzono produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 

     Sankcje

W związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii kiełbasy drobno rozdrobnionej niespełniającej wymagań fizykochemicznych zgodnych z Polską Normą zadeklarowaną przez producenta, wobec osoby odpowiedzialnej za stwierdzone  wykroczenie,  zastosowano pouczenie. Ww. sankcję   zastosowano  w związku z niewielkim przekroczeniem zawartości  tłuszczu  (o 1,4 p.p.).

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wystosowano do kontrolowanego podmiotu zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

Ponadto wobec  kontrolowanego podmiotu  zostało ponadto wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej .

 

Podsumowanie i wnioski.

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w II kwartale 2011 roku  oraz obecnie, należy stwierdzić, iż  w branży produkcji przetworów z mięsa czerwonego zauważa  utrzymującą poprawną  jakość handlową wyrobów, z uwagi na brak nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych oraz znaczną poprawę w zakresie oznakowania przetworów z mięsa czerwonego  (w II  kwartale 2011 r. zakwestionowano 8 partii przetworów, natomiast w IV kwartale 2011 r. oznakowanie wszystkich skontrolowanych  partii było prawidłowe).  W porównaniu z rokiem ubiegłym, zaobserwowano, iż  jakość handlowa tego asortymentu, w zakresie cech fizykochemicznych utrzymuje się na podobnym poziomie, gdyż wadliwość tego typu wystąpiła tylko
 w przypadku jednej partii.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż  mimo , że przetwory mięsne są różnej jakości , to jednak  wprowadzane do obrotu produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości handlowej lub deklaracjami producentów.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.