Kontrola planowa IV kwartał 2011 r. - w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego, w tym kontrola wody wchłoniętej oraz przetworów drobiowych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego, w tym kontrola wody wchłoniętej oraz przetworów drobiowych w IV kwartale 2011 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości mięsa drobiowego, w tym kontroli wody wchłoniętej oraz przetworów drobiowych (GI - BKJ – 403/21/11) w IV kwartale 2011 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 7 spośród 11 podmiotów gospodarczych, co stanowi 64% podmiotów prowadzących tego typu działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i znajdujących się w ewidencji WIJHARS.

 

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej mięsa drobiowego, w tym kontrola wody wchłoniętej oraz przetworów drobiowych, produkowanych przez podmioty wprowadzające do obrotu mięso drobiowe i jego przetwory. Ponadto kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości znakowania mięsa drobiowego i przetworów drobiowych na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. Podczas kontroli badano również surowce sojowe stosowane do produkcji przetworów drobiowych na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz identyfikację modyfikacji genetycznych.

 

Kontrolą objęto:

  • W zakresie oceny organoleptycznej oraz prawidłowości znakowania mięsa drobiowego    6 partii elementów drobiowych o łącznej masie 12 086,33 kg, w tym:

                  4 partie świeżych elementów z indyka, zakwalifikowanych do kl. A o masie  10 651,33 kg i 2 partie świeżych elementów z kurczaka, zakwalifikowanych do kl. A o masie  1 435,0 kg.

  • W zakresie badania zawartości wody wchłoniętej w mięsie drobiowym kontrolą objęto    2  partie świeżych elementów z kurczaka o łącznej masie 1 435 kg,
  • W zakresie kontroli surowców sojowych stosowanych do produkcji  na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych – 2 partie surowców sojowych o łącznej masie 1 460,8 kg
  • W zakresie oceny organoleptycznej oraz parametrów fizykochemicznych przetworów drobiowych kontrolą objęto 9 partii o łącznej masie 18 853,6 kg, natomiast w zakresie prawidłowości znakowania przetworów drobiowych kontrolą objęto 10 partii o łącznej masie 21 793,6 kg.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że żaden z kontrolowanych zakładów nie wprowadzał na rynek produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia lub chronione nazwy geograficzne, a także nie stwierdzono oznakowania  produktów jako  ekologiczne oraz w sposób  sugerujący,  że  pochodzą z produkcji ekologicznej lub są  z  nią  związane.

 

 

Wyniki kontroli:

W zakresie cech fizykochemicznych  oraz oceny organoleptycznej nie stwierdzono nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonej oceny prawidłowości znakowania mięsa drobiowego zakwestionowano oznakowanie 2 partii artykułów rolno-spożywczych /1 producent/ o łącznej masie 1711,82 kg natomiast w wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania przetworów drobiowych zakwestionowano 4 partie /2 producentów/ o łącznej masie 8 601,0 kg, co stanowiło 37,5 % poddanych ocenie partii.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie znakowania dotyczyły:

  • niepełnego, niewystarczającego opisu w nazwie środka spożywczego, co uniemożliwiało konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości tego środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych podobnych produktów,
  • braku wskazania właściwej nazwy i adresu firmy w oznakowaniu środka spożywczego w informacji dotyczącej danych identyfikujących producenta,
  • braku podania w oznakowaniu procentowej zawartości surowców pochodzenia mięsnego  (drobiowe i wieprzowe), tj. składników istotnych dla scharakteryzowania środka spożywczego i odróżnienia go od innych środków spożywczych, z którymi może być mylony ze względu na podobieństwo nazwy lub wyglądu,
  • zastosowaniu w nazwie wyrobu określenia „tradycyjne”, przypisanego dla środka spożywczego, którego jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji (tj. metod wykorzystywanych co najmniej od 25 lat) i stanowią element dziedzictwa kulturowego  regionu, w którym jest wytwarzany oraz są elementem tożsamości społeczności lokalnej, podczas gdy przedmiotowy środek spożywczy w rzeczywistości nie był produktem tradycyjnym,
  • zastosowaniu w nazwie środka spożywczego skrótu „b/k”, który był niezrozumiały dla konsumenta.


Zastosowane sankcje:

W odniesieniu do dwóch producentów za wprowadzenia do obrotu 4 partii przetworów drobiowych oraz 2 partii elementów mięsa drobiowego, tj. artykułów rolno-spożywczych  niespełniających wymagań jakości handlowej w zakresie oznakowania, wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust 1 pkt  3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Ponadto wystosowano do w/w podmiotów zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.


Podsumowanie.

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w roku 2010 oraz w IV kw. 2011 r., należy stwierdzić, iż  w branży produkcji przetworów drobiowych,  utrzymuje się na zmienionym poziomie poprawna jakość handlowa wyrobów w zakresie cech fizykochemicznych.

Podczas kontroli przeprowadzonych w IV kw. 2011 r. stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 4 partii przetworów drobiowych oraz 2 partii elementów mięsa drobiowego, co stanowi ok. 37,5 % poddanych ocenie partii, podczas gdy w I kwartale roku 2010 stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie jedynie w przypadku 2 partii mięsa drobiowego.

Niemniej należy zauważyć, iż oznakowanie generalnie nie wykazywało wysokiego poziomu wadliwości, albowiem w przeważającej ilości produktów tj. w 6 partiach kwestionowano tylko  pojedyncze nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest prowadzenie regularnych kontroli jakości handlowej, szczególnie w zakresie oceny znakowania przetworów drobiowych oraz elementów mięsa drobiowego.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.