Kontrola doraźna IV kwartał 2011 r. - w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych PDF Drukuj Email

INFORMACJA

w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych  -  kontrola   doraźna IV  kwartał  2011 r.

 

Zgodnie z programem kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych    (GI–BKJ–403–24 /11) w IV kwartale 2011 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę pięciu  producentów  prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem, również mrożonych wyrobów kulinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

·         jakości handlowej tych wyrobów w zakresie zgodności z wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta,

·         prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,

·         sposobu składowania i transportu mrożonych wyrobów kulinarnych, zapewniającego zachowanie właściwej jakości handlowej

 

Kontrolą objęto:

W zakresie oceny organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych oraz w zakresie znakowania: 7 partii o łącznej masie produkcyjnej 793 kg, w tym:

- 1 partię pierogów mięsnych o masie produkcyjnej 65 kg,

- 4 partie pierogów nie mięsnych o łącznej masie produkcyjnej 613 kg,

- 2 partie innych wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem o łącznej masie produkcyjnej 115 kg

W 2  podmiotach,  w wyniku kontroli stwierdzono brak w magazynach wyrobów gotowych produktów wprowadzanych do obrotu przynależnych do grup asortymentowych będących przedmiotem niniejszego programu kontroli, w związku z tym nie pobierano próbek do badań fizykochemicznych i oceny znakowania.

 

Wyniki kontroli:

Przeprowadzona ocena jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych w/w partii wyrobów garmażeryjnych, wykazała ich zgodność z wymogami deklarowanymi przez producentów w deklaracjach jakościowych i określonych przepisach o jakości handlowej.

W wyniku przeprowadzonych badań fizykochemicznych zakwestionowano 1 partię innych wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem o masie produkcyjnej: 50 kg, z uwagi na fakt, iż wyrób nie odpowiadał wymogom jakości handlowej w zakresie cech fizykochemicznych w stosunku do wymagań zadeklarowanych przez producenta  na etykiecie produktu, z uwagi na niższą zawartość nadzienia.

 

W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem zakwestionowano oznakowanie 2 partii innych wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem o łącznej masie produkcyjnej 115 kg.

 

 

W oznakowaniu 2 partii wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- na etykietach przedmiotowych wyrobów garmażeryjnych nie podano pełnych danych identyfikujących producenta, tj. brak było  pełnej nazwy producenta.

 

     Sankcje

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wystosowano do kontrolowanego podmiotu zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

Ponadto wobec ww. podmiotu wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o karze pieniężnej z art. 40a ust 1 pkt 3 Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

 

  Wnioski

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w roku 2010 oraz w IV kw. 2011 r., należy stwierdzić, iż  w branży produkcji wyrobów garmażeryjnych jakość handlowa wyrobów w zakresie cech organoleptycznych jest poprawna i utrzymuje się na niezmienionym poziomie. W zakresie cech fizykochemicznych w porównaniu z rokiem ubiegłym, zaobserwowano, iż  jakość handlowa tych produktów  uległa poprawie, gdyż w toku obecnych kontroli wadliwość tego typu wystąpiła tylko w przypadku jednej partii, podczas gdy w roku ubiegłym nieprawidłowości w omawianym zakresie dotyczyły aż 8 partii.

Ponadto w toku obecnych kontroli stwierdzono nieprawidłowości oznakowania 2 partii wyrobów garmażeryjnych, podczas gdy w II kwartale roku 2010 nieprawidłowości w omawianym zakresie dotyczyły 8 partii. Niemniej należy zauważyć, iż oznakowanie generalnie nie odznaczało się dużą wadliwością, ponieważ w obydwu kwestionowanych partiach stwierdzono tylko jeden typ nieprawidłowości polegający na braku podania  pełnych danych identyfikujących producenta.

Wyniki kontroli przeprowadzonej w IV kw. 2011 r. wskazują , że prowadzenie regularnych kontroli jakości handlowej tej grupy asortymentowej istotnie płynęło na poprawę jakości handlowej, tym niemniej w dalszym ciągu wskazane jest objęcie tych produktów  nadzorem kontrolnym,            w szczególności w zakresie znakowania.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.