Kontrola planowa I kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej koncentratów spożywczych, majonezów i sosów majonezowych PDF Drukuj Email

INFORMACJA

 w zakresie jakości handlowej koncentratów spożywczych, majonezów

i sosów majonezowych  kontrola planowa I kwartał 2012 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej koncentratów spożywczych, majonezów i sosów majonezowych (GI-BKJ-403-29/11) w I kwartale 2012 r. Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie, przeprowadził kontrolę u jednego producenta, prowadzącego działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej koncentratów spożywczych w tym koncentratów ciast, majonezów oraz sosów majonezowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości handlowej w zakresie zgodności z deklaracją producenta

- prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

 

  1. Kontrolą objęto:
  • w zakresie oceny organoleptycznej, parametrów fizykochemicznych oraz prawidłowości  znakowania 6 partii produktów o łącznej masie 11 943,64 kg, w tym:

-  3 partie koncentratów ciast o łącznej masie partii wyprodukowanych 6 505,90 kg;

- 3 partie majonezów o łącznej partii wyprodukowanych 5 473,74 kg.

 

  1. Wyniki kontroli.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że wszystkie pobrane do analiz laboratoryjnych próbki majonezów i koncentratów ciast, spełniają wymagania jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w stosunku do wymagań określonych w zadeklarowanych przez producenta dokumentach jakościowych.

W wyniku przeprowadzonej oceny prawidłowości znakowania koncentratów ciast i majonezów zakwestionowano oznakowanie wszystkich 6 partii produktów objętych kontrolą o łącznej masie 11 943,64 kg.

      W oznakowaniu 3 partii koncentratów ciast stwierdzono następujące nieprawidłowości:

-  na etykietach umieszczono niepełne dane identyfikujące producenta,

-  w oznakowaniu podano nazwy, którym nie towarzyszyły informacje dotyczące postaci tych środków spożywczych tj. w proszku, co mogło wprowadzać nabywcę w błąd;

Dodatkowo w przypadku jednej z trzech objętych kontrolą partii koncentratów ciast oprócz w/w nieprawidłowości stwierdzono:

-  zastosowanie niewłaściwej wysokości cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego o gramaturze 400 g -  jest 3 mm winno być minimum 4 mm.

W oznakowaniu 3 partii majonezów stwierdzono następujące nieprawidłowości:

-  w wykazie składników, nie podano ilościowej zawartości składnika tj. żółtka jaja w proszku, podczas gdy nazwa środka spożywczego tj. majonez jest zazwyczaj kojarzona przez konsumenta z zawartością tego składnika w tym środku spożywczym;

-  na etykietach umieszczono niepełne dane identyfikujące producenta.

 

  1. Sankcje.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie oznakowania 3 partii koncentratów ciast oraz 3 partii majonezów, Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych:

-  wymierzył wobec przedsiębiorcy karę pieniężną – na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych;

-  wydał zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia w terminie – niezwłocznie – w/w nieprawidłowości.

 

  1. Wnioski.

Jakość handlowa majonezów i koncentratów ciast poddanych kontroli w I kwartale 2012 r. w zakresie parametrów fizykochemicznych i cech organoleptycznych nie budziła zastrzeżeń. Wszystkie skontrolowane partie, spełniały wymagania jakości handlowej w stosunku do wymagań w zadeklarowanych przez producentów. Niepokojącym było natomiast wystąpienie nieprawidłowości w zakresie oznakowania. Naruszenia obowiązujących norm prawnych stwierdzono w odniesieniu do 100% skontrolowanych partii majonezów oraz koncentratów ciast i mimo, że nie miały one charakteru zafałszowań, to zdecydowanie utrudniały one nabywcy uzyskanie pełnej wiedzy o kupowanym produkcie.

Porównując wyniki poprzednich kontroli z wynikami kontroli przeprowadzonej w roku bieżącym, zauważa się, iż za każdym razem stwierdzano nieprawidłowości w zakresie znakowania środków spożywczych. Należy zatem stwierdzić, iż fakt ponownych naruszeń norm prawnych w zakresie znakowania, wskazuje na dalszą potrzebę prowadzenia kontroli jakości handlowej majonezów i koncentratów spożywczych w tym ciast, w celu wyeliminowania z rynku produktów niewłaściwie oznakowanych.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.