Kontrola planowa I kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych w I kwartale 2012r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych  kontrolę przeprowadzono w 5 spośród 15 podmiotów gospodarczych, co stanowi 35,7% podmiotów prowadzących tego typu działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej konserw rybnych, marynat rybnych i ryb mrożonych glazurowanych, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta oraz prawidłowości znakowania opakowań.

 

Kontrolą objęto:

- w zakresie oceny organoleptycznej, parametrów fizykochemicznych i prawidłowości znakowania 15 partii przetworów rybnych o łącznej masie partii produkcyjnych  8947,00 kg., w tym:

- 6 partii  marynat rybnych o łącznej masie  partii produkcyjnych 277,95  kg,

- 4 partie konserw rybnych o łącznej masie partii produkcyjnych 5818,95 kg, 

- 4 partii  ryb mrożonych glazurowanych o łącznej masie partii produkcyjnych  2633 kg,

- 1 partię ryby mrożonej o masie partii produkcyjnej  217,19 kg

 

Wyniki kontroli:

Nieprawidłowości stwierdzono w 4 kontrolowanych podmiotach produkcyjnych co stanowi 80 procent w stosunku do wszystkich skontrolowanych podmiotów

- w zakresie oceny organoleptycznej – zakwestionowano w jednym zakładzie produkcyjnym 1 partię konserwy  rybnej, o masie 1788,48 kg., w zakresie wyróżników: wygląd  ryby,( kawałki o zróżnicowanej wielkości (1,5 -2,9 cm) oraz liczne strzępki, całość ułożona w nieuporządkowany sposób, trudne do oddzielenia od siebie kawałki mięsa popękane i rozdarte, niewłaściwa konsystencja mięsa – miękka, mniejsze kawałki gąbczaste)

- w zakresie cech fizykochemicznych zakwestionowano w jednym zakładzie produkcyjnym 1 partię ryby mrożonej glazurowanej o masie partii produkcyjnej 693 kg, w zakresie zawartości glazury- zawyżono zawartość glazury o 4 pp.

- w zakresie znakowania - zakwestionowano w dwóch zakładach produkcyjnych oznakowanie 5 partii przetworów rybnych, w tym  marynat i ryb mrożonych glazurowanych o łącznej masie 978,14 kg. tj,

I . 3 partie marynat rybnych o łącznej masie partii  produkcyjnych  220,95 kg z uwagi na fakt, iż:

             1). W oznakowaniu środków spożywczych podano nazwy: Leszcz, Sandacz, Szczupak w zalewie domowej, którym nie towarzyszy informacja dotycząca procesów technologicznych stosowanych w produkcji tj. „smażony”,

 2). W oznakowaniu wśród danych identyfikujących producenta nie podano imienia i nazwiska osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej

3). W wykazie składników nie podano nazwy składnika rzeczywiście wykorzystanego do produkcji przedmiotowych wyrobów i nadal w nich obecnego, nawet w zmienionej formie tj. mąki pszennej

4). Nie wymieniono w wykazie składników nazwy składnika alergennego tj. mąki pszennej, który zgodnie z pisemnym oświadczeniem Właściciela zakładu został wykorzystany do produkcji przedmiotowej partii wyrobu i jest obecny w wyrobie gotowym

 5). Oznakowanie wprowadzało w błąd  konsumenta, w szczególności:

A) co do charakterystyki środka spożywczego w tym jego nazwy i składu, z uwagi na:

o   podanie w opisie nazwy  produktów dookreślenia „w zalewie domowej”, co nie precyzuje rodzaju zalewy wykorzystanej w procesie produkcyjnym przedmiotowego produktu;

o   nie podanie w wykazie składników nazwy składnika rzeczywiście wykorzystanego do produkcji przedmiotowego wyrobu i nadal w nim obecnym, nawet w zmienionej formie tj. mąki pszennej;

o   nie wymienienie w wykazie składników nazwy składnika alergennego tj. mąki pszennej

B) sugerowanie, że środki spożywcze posiadają szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości poprzez:

o   umieszczenie w oznakowaniu środka spożywczego zapisu „Wyprodukowano zgodnie  z systemem HACCP”,

 

II. 1 partię ryby mrożonej  glazurowanej oraz 1 partię ryby mrożonej o łącznej masie partii  produkcyjnych 757.19 kg  z uwagi na fakt, iż:

1). W nazwie ww. środków spożywczych zastosowano skrót „z/s”, który jest niezrozumiały dla konsumenta,

2). W oznakowaniu ww. środków spożywczych wskazano handlowe oznaczenie gatunku w postaci niezgodnej z wykazem oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców wprowadzanych do obrotu na rynek polski;

3). Umieszczono na etykiecie niepełną informację dotyczącą warunków przechowywania "TEMP. PRZECHOWYWANIA -18° C” co jest niezgodne z deklarację jakościową producenta umieszczoną w zakładowym dokumencie „Księga HACCP. Opis produktu. Mrożone filety rybne.”, który w pkt warunki przechowywania zakłada przechowywanie wyrobów w "komorze chłodniczej minusowej" w temperaturze "-18° C do - 25° C"

4). Oznakowanie wprowadzało w błąd  konsumenta, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego z uwagi na :

A). fakt, że na etykiecie środków  spożywczych producent określił procentową zawartość glazury poprzez zastosowanie wyrażenia „około 30%”, natomiast winna być podana jej konkretna zawartość;

B). jego miejsce pochodzenia z uwagi na fakt, iż na etykiecie tego środka spożywczego umieszczono informację dotyczącą obszaru połowu "FAO 21" podczas gdy zgodnie z przedłożoną w toku kontroli dokumentacją surowca przeznaczonego do produkcji przedmiotowej partii  winno być "FAO 27";

C). jego trwałości, z uwagi na fakt, iż:

  • producent w oznakowaniu umieścił wydłużony o 1 miesiąc i 2 dni termin przydatności do spożycia, tj. „Najlepiej spożyć przed: 26.02.2013” w stosunku do zadeklarowanych w opisach
  • producent w oznakowaniu umieścił termin przydatności do spożycia  przekraczający terminy przydatności do spożycia określone dla surowców wykorzystanych do jego produkcji, tj. kolejno:

           - o 57 dni w przypadku surowca „Halibut tusze 1-2, b/o, IQF, J-CUT a 20,0kg” o terminie        przydatności 30.12.2012

  - o 46 dni w przypadku surowca „Halibut tusze 2-3, IQF, J-CUT, B/O a 20,0kg” o terminie przydatności 11.01.2013,

które to terminy przydatności do spożycia trwałości surowców zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorcy z dnia 23.02.2012 winny być nie przekroczone  przy wyznaczaniu terminu przydatności do spożycia wyrobu gotowego

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono:

·         wprowadzania  na rynek produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia lub chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowane tradycyjne specjalności.

·         oznakowania przetworów rybnych  wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi, w sposób, który sugerowałby, iż są one produktami pochodzenia ekologicznego.

 

Sankcje

Zalecenia pokontrolne

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wystosowano do 4 kontrolowanych podmiotów zalecenia pokontrolne  wzywające przedsiębiorców do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości.

Postępowanie administracyjne:

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawach:

·         zakazu wprowadzenia do obrotu 1 partii konserwy rybnej zafałszowanej (art. 3 pkt. 10 ustawy o jakości handlowej) o łącznej masie 1788,48 kg, na podstawie  art.29 ust 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 roku

·         nałożenia kar pieniężnych za  wprowadzenie do obrotu:

- 2 partii ryb mrożonych glazurowanych o łącznej masie 757,19 w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami jakości handlowej w zakresie oznakowania (art. 40a ust 1 pkt. 3 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych)

-1 partii produktu zafałszowanego tj. filetów z okonia ze skórą mrożonych w związku z nieprawidłowościami jakości handlowej w zakresie cech fizykochemicznych (zawyżonej zawartości glazury)


Wnioski:

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli jakości handlowej konserw rybnych należy stwierdzić iż utrzymuje się niewłaściwa jakość handlowa wyrobów w zakresie cech organoleptycznych. Opisane powyżej nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych konserw rybnych spowodowane mogły być:

- złą jakością surowca ( uszkodzenia tuszek),

- niestarannym doborem surowca ( części tuszek o zróżnicowanych wielkościach)

- nieprawidłowym przebiegiem procesów technologicznych:  obróbki mechanicznej surowca (uszkodzenia skóry i tkanki mięsnej), obróbki termicznej ( zbyt wysoka temperatura procesu)

  Natomiast nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących cech fizykochemicznych oraz oznakowania. W związku z powyższym należy stwierdzić iż nastąpiło polepszenie jakości w/w produktów odnośnie cech fizykochemicznych i oznakowania w stosunku do uprzednio przeprowadzonych kontroli.

W 2 z 5 poddanych kontroli zakładów wystąpiły nieprawidłowości w zakresie oznakowania. Nieprawidłowości w zakresie cech fizykochemicznych stwierdzono w 1 z 5 poddanych kontroli zakładów w jednej partii wyrobu. Nieprawidłowość ta stanowi 6,66 procenta wszystkich przebadanych próbek. Nieprawidłowość fizykochemiczna dot. ryb mrożonych glazurowanych świadczy o zafałszowaniu produktu w związku z faktem nieuprawnionego zwiększenia masy produktu o masę wody w postaci nadwyżki glazury.

 
Odwiedziło nas 200221 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.