Kontrola planowa I kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i deserów na bazie mleka PDF Drukuj Email

INFORMACJA

w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych
 i deserów na bazie mleka – kontrola planowa I kwartał 2012 r.

 

            Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i deserów na bazie mleka kontrolą w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych  objęto 7 zakładów produkcyjnych, z czego tylko w 5 zakładach pobrano próbki do badań organoleptycznych, fizykochemicznych oraz oceny prawidłowości oznakowania. Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów mlecznych adresowanych do dzieci w tym głównie: mlecznych napojów fermentowanych, serków smakowych, mleka naturalnego i smakowego oraz deserów na bazie mleka w tym: puddingów, ryżu na mleku, kaszek, kanapek mlecznych i innych. Kontrola obejmowała sprawdzenie jakości handlowej w zakresie zgodności w/w wyrobów z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 i z deklaracjami producentów, a także prawidłowości oznakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz dodatkowymi wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta.

 

Zakres kontroli:

            Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje jeden zakład produkujący  przetwory mleczne adresowane do dzieci. W związku z tym w w/w zakładzie pobrano do oceny jakości handlowej 4 partie serków topionych, na opakowaniach których umieszczono nazwę handlową fantazyjną odnoszącą się do logo filmów dla dzieci oraz kolorową grafikę z barwnymi postaciami z bajek .

W sumie we wszystkich kontrolowanych jednostkach w zakresie oceny organoleptycznej, parametrów fizykochemicznych oraz prawidłowości znakowania, poddano ocenie 15 próbek pobranych z przetworów mlecznych o łącznej masie partii produkcyjnych 3,933 t i 15,843 hl tj.:

- serki smakowe ekologiczne: 2 partie o łącznej masie partii produkcyjnych 92,04 kg

- sery topione: 4 partie o łącznej masie partii produkcyjnych 1607,62 kg

- sery twarogowe: 3 partie o łącznej masie partii produkcyjnych 645,38 kg

- sery podpuszczkowe dojrzewające: 3 partie o łącznej masie partii produkcyjnych 1587,47 kg

- mleczne napoje fermentowane: 3 partie o łącznej masie partii  produkcyjnych  15,843 hl .

Badaniom mikrobiologicznym na obecność mikroflory charakterystycznej  poddano 3 próbki mlecznych napojów fermentowanych o łącznej masie partii  produkcyjnych  15,843 hl.

 

Wyniki kontroli:

            W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 3 zakładach co stanowi 60% w stosunku do wszystkich podmiotów gospodarczych objętych kontrolą.

v  Ocena organoleptyczna

Przeprowadzone badania w zakresie cech organoleptycznych pobranych próbek wykazały zgodność z wymogami deklarowanymi przez producentów w deklaracjach jakościowych i określonych w przepisach o jakości handlowej.

 Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyglądu, barwy i konsystencji oraz smaku i zapachu.

v  Ocena fizykochemiczna

W wyniku analiz laboratoryjnych w 1 zakładzie produkcyjnym zakwestionowano jakość handlową w zakresie cech fizykochemicznych 1 partii serka topionego z szynką a’140 g o masie produkcyjnej 202,72 kg z uwagi na obecność tłuszczów obcych i steroli roślinnych, która to nieprawidłowość była zafałszowaniem.  

v  Ocena mikrobiologiczna

Przeprowadzone badania w zakresie cech mikrobiologicznych pobranych próbek wykazały zgodność z wymogami deklarowanymi przez producentów w deklaracjach jakościowych i określonych w przepisach o jakości handlowej.

v  Prawidłowość znakowania

W wyniku przeprowadzonej analizy oznakowania w 3 zakładach produkcyjnych zakwestionowano 7 partii przetworów mlecznych o łącznej masie partii produkcyjnych 1923,39 kg.

 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości w oznakowaniu:

Ø  w 2 partiach serków smakowych:

- oznakowanie może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego właściwości i składu poprzez nie podanie informacji dotyczącej zawartości tłuszcz wprost a umieszczenie zapisu „zawartość tłuszczu: min. 6%

Ø  w 1 partii serka topionego: 

- w oznakowaniu wyrobu, niespełniającego definicji przetworu mlecznego z uwagi na użycie do jego wytworzenia tłuszczu niemlecznego (tłuszcz obcy, sterole roślinne), zastosowano nazwę „SER” zarezerwowaną wyłącznie dla przetworów mlecznych

- nazwa ww. środka spożywczego składała się z niepełnego, niewystarczającego opisu składnika użytego do produkcji tego środka spożywczego, tj. wpisano „(…) Z SZYNKĄ”, natomiast winno być „(…) z szynką wołową” co uniemożliwia konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów

 - oznakowanie środka spożywczego może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego w tym jego nazwy, rodzaju i właściwości,  poprzez:

• zastosowanie nazwy „SER” zarezerwowanej wyłącznie dla przetworów mlecznych, oznakowaniu wyrobu, niespełniającego definicji przetworu mlecznego

• zastosowanie niepełnego, niewystarczającego opisu składnika użytego do produkcji tego środka spożywczego;

Ø  w 1 partii twarogu tłustego oraz w 1 partii twarogu chudego:

- wśród danych identyfikacyjnych producenta zastosowano w nazwie skrót OSM, która jest niezgodna z nazwą określoną w zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego winno być „Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska”

Ø  w 1 partii twarogu półtłustego

- wśród danych identyfikacyjnych producenta zastosowano w nazwie skrót OSM, która jest niezgodna z nazwą określoną w zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego winno być „Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska”

- oznakowanie może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego składu poprzez zastosowanie graficznej ilustracji przedstawiającej warzywo tj. pomidor, który w rzeczywistości nie został użyty do produkcji przedmiotowego wyrobu

Ø  w 1 partii sera gouda

- oznakowanie może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego składu poprzez zastosowanie graficznej ilustracji przedstawiającej warzywo tj. pomidor, który w rzeczywistości nie został użyty do produkcji przedmiotowego wyrobu

 

Sankcje:

Zalecenia pokontrolne

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wystosowano do 3 kontrolowanych podmiotów zalecenia pokontrolne  wzywające przedsiębiorców do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości.

Postępowanie administracyjne

            W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości jakości handlowej serka topionego w zakresie obecności tłuszczu obcego i steroli roślinnych oraz oznakowania w 1 przedsiębiorstwie wydano decyzję na podstawie art. 29a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego. Ponadto zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułu
rolno-spożywczego zafałszowanego tj. serka topionego z szynką na podstawie art. 40a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Nadmienić należy także, iż w stosunku do 1 podmiotu gospodarczego wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych tj. 3 partii twarogów oraz 1 partii sera gouda, niespełniających wymagań jakości handlowej oraz dodatkowych wymagań zadeklarowanych przez producenta w oznakowaniu (art. 40a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych).

 

Podsumowanie:

Przeprowadzone w I kwartale br. kontrole w 5 zakładach przetwórstwa mleczarskiego znajdujących się na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wykazały, że wprowadzane do obrotu przetwory mleczne charakteryzowały się w większości prawidłową jakością handlową w zakresie cech fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych. Nadmienić należy, że tylko w 1 zakładzie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech fizykochemicznych. W wyniku analiz laboratoryjnych zakwestionowano jakość handlową w zakresie cech fizykochemicznych sera topionego z szynką, z uwagi na obecność tłuszczów obcych i steroli roślinnych, która to nieprawidłowość jest zafałszowaniem.

W przypadku cech organoleptycznych i mikrobiologicznych nie stwierdzono nieprawidłowości w żadnym z kontrolowanych produktów.

      Natomiast stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu skontrolowanych partii serków smakowych, twarogów, sera GOUDA oraz zafałszowanie w oznakowaniu sera topionego z szynką.

Przetwory mleczne adresowane do dzieci produkuje tylko jeden zakład na terenie województwa warmińsko-mazurskiego pomimo to skontrolowano też inne zakłady przetwórstwa mleczarskiego z uwagi na fakt, iż dzieci są podstawowymi odbiorcami spożywającymi większość przetworów mleczarskich.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.