Kontrola planowa II kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych PDF Drukuj Email

Informacja w   zakresie   jakości   handlowej   przetworów  owocowych   i   warzywnych

- kontrola   planowa   II kwartał  2012 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej  w zakresie   jakości   handlowej   przetworów  owocowych   i   warzywnych (GI-BKJ-403-2/12)  kontrolą objęto dwa podmioty gospodarcze.

Celem  kontroli  było  zbadanie  jakości  handlowej  przetworów  owocowych  i  warzywnych  ze szczególnym uwzględnieniem mrożonek owocowych (jedno- i wieloskładnikowych) oraz warzywnych (jedno- i wieloskładnikowych oraz zup), w  zakresie:

·         zgodności z deklaracją producenta

·         prawidłowości znakowania opakowań w zakresie z obowiązującymi przepisami,
w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

·         sposobu składowania i transportu mrożonek owocowych i warzywnych

 

Kontrolą objęto:

  •   w zakresie cech organoleptycznych oraz fizykochemicznych – 8 partii o łącznej masie    20 569,4 kg.  W tym:

- mrożonki warzywne wieloskładnikowe                  – 9 312kg (4 partie)

- mrożonki warzywne jednoskładnikowe                 – 6 924,6kg (2 partie)

- mrożonki owocowe jednoskładnikowe                  – 4 332,8kg (2 partie)

  •  Ocenie prawidłowości oznakowania opakowań produktów (w tym zbiorczych i transportowych), pobrano 8 partii mrożonek owocowych i warzywnych konwencjonalnych o łącznej masie 20 569,4 kg oraz 2 partie mrożonek ekologicznych o łącznej masie 724,5 kg.

 

Wyniki kontroli:

  •  Analizy laboratoryjne wykazały, iż poddane badaniom partie  mrożonych owoców jednoskładnikowych spełniały wymagania w zakresie  cech organoleptycznych i fizykochemicznych określone w normach zakładowych.

Natomiast w przypadku mieszanek warzywnych jedno – i  wieloskładnikowych w zakresie cech fizykochemicznych  zakwestionowano  2 partie mrożonek warzywnych o łącznej  masie     4 792,0 kg, Nieprawidłową jakość handlową w zakresie cech organoleptycznych stwierdzono w:

 - 1 partii mieszanki warzywnej jednoskładnikowej, która nie odpowiadała deklaracji producenta zawartej karcie  charakterystyki produktu z uwagi na zawyżoną zawartość marchewek popękanych.

- 1 partii mieszanki warzywnej wieloskładnikowej, która nie odpowiadała deklaracji producenta zawartej karcie  charakterystyki produktu z uwagi na:

§     zawyżoną o 1,8% zawartość kapusty brukselskiej

§     zawyżoną o 8 i 7 ilość sztuk na kg części pochodzących od składnika mieszanki EVM 

  •  Nie stwierdzono nieprawidłowości  dotyczących  oznakowania  opakowań   (w  tym   zbiorczych   i  transportowych), zarówno  artykułów  konwencjonalnych jak i ekologicznych   wprowadzanych  do  obrotu  przez kontrolowane podmioty.
  •  Podczas  kontroli   nie  stwierdzono  produktów  posiadających  zarejestrowaną   nazwę   jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną  specjalność .  Nie  stwierdzono  również  znakowania  wyrobów  sugerującego,  że  produkty  posiadają   ChNP,   ChOG   lub  GTS .
  •  W ramach kontroli paczkowania mrożonych owoców i warzyw sprawdzono dokumentację z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych ilości towaru paczkowanego  przetworów owocowo – warzywnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. Używane przyrządy pomiarowe posiadały aktualne cechy legalizacji.
  •  Kontrola warunków składowania i transportu mrożonych owoców i warzyw oraz temperatury mrożonek owocowych i warzywnych wykazała, iż:

- stan techniczny pomieszczeń magazynowych i środków transportu nie budził zastrzeżeń;

-zapewniona została właściwa temperatura składowania;

-pomieszczenia wyposażone były w sprzęt kontrolno -  pomiarowy oraz prowadzony był monitoring parametrów temperatury.

 

 Sankcje

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez WIJHARS w Olsztynie w zakresie niewłaściwej jakości handlowej n/w artykułów:

-  mieszanki warzywnej jednoskładnikowej - wielkość partii produkcyjnej – 3 840 kg,

- mieszanki warzywnej  wieloskładnikowej  - wielkość partii produkcyjnej – 952 kg,

zastosowano następujące sankcje:

§      Zalecenia pokontrolne

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości  wystosowano do kontrolowanego  podmiotu zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorcę do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości

§      Postępowanie administracyjne

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w odniesieniu do  jednego podmiotu zostało wszczęte postępowanie administracyjne na podstawie art. 40a ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych i wydano decyzje o nałożeniu kary pieniężnej  za wprowadzenie do obrotu wyrobów partii mrożonych warzyw,  nie spełniających wymagań jakości handlowej w stosunku do wymagań określonych w przepisach o jakości handlowej oraz wymagań dodatkowych zadeklarowanych w oznakowaniu przez producenta.

           

Wnioski

Porównując wyniki bieżącej  kontroli z kontrolami przeprowadzonymi w roku 2010 r. oraz 2011 r., należy stwierdzić, iż jakość handlowa kontrolowanych przetworów w zakresie oznakowania uległa poprawie, natomiast pogorszyła się w zakresie cech organoleptycznych. Nie mniej mimo wysokiego wskaźnika partii z nieprawidłowościami dotyczącymi błędów technologicznych polegających na  nie  uwzględnieniu  przez producenta  jakości surowca oraz  niedoskonałości przyrządów dozujących, należy ogólnie pozytywnie ocenić   jakość wprowadzanych do obrotu  mrożonych przetworów owocowo – warzywnych, która utrzymuje się na podobnym wysokim poziomie.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.