Kontrola planowa II kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego w II kwartale 2012r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej (GI-BKJ-403-6/12) w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego kontrolę przeprowadzono w 6 spośród 24 podmiotów gospodarczych, co stanowi 25 % podmiotów prowadzących tego typu działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

     Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta oraz prawidłowości znakowania opakowań.


Kontrolą objęto:

- w zakresie oceny organoleptycznej, parametrów fizykochemicznych i prawidłowości znakowania 10 partii przetworów z mięsa czerwonego o łącznej masie partii produkcyjnych  806,00 kg.

 

Wyniki kontroli:

     Przeprowadzone badania jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych  kontrolowanych  partii wyrobów, wykazały ich zgodność z wymogami deklarowanymi przez producentów.

     Badania cech fizykochemicznych wykazały nieprawidłowości w 4 partiach  artykułów rolno-spożywczych o łącznej masie produkcyjnej 356 kg /u 3 producentów/, co stanowiło 44,17% ocenianych partii. Niespełnienie wymagań  jakości handlowej w zakresie cech fizykochemicznych w stosunku do wymagań zadeklarowanych przez producentów w dokumentach zakładowych oraz w oznakowaniu tych wyrobów dotyczyło braku uwzględnienia w deklaracji  rzeczywiście wykorzystanych do produkcji wyrobów niżej wymienionych składników:

 • skrobi,
 • surowca pochodzącego z indyka,
 • mięsa oddzielonego mechanicznie,
 • surowca sojowego,
 • surowca wołowego.

     W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania przetworów z mięsa czerwonego zakwestionowano oznakowanie 10 partii wyrobów o łącznej masie produkcyjnej  806 kg
/u 6 producentów/,  co stanowi 100% ocenianych partii.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie znakowania dotyczyły w szczególności:

– zadeklarowania przez producentów w wykazie składników procentowej zawartości „mięsa wieprzowego”, „mięsa wołowego”, „tłuszczu wieprzowego” – nie potwierdzonej na zgodność z obowiązującymi przepisami, z uwagi na fakt, iż producenci nie posiadali i nie przedłożyli wyników analiz laboratoryjnych surowców wykorzystanych do produkcji przedmiotowych wyrobów w zakresie zawartości tłuszczu, białka oraz kolagenu, które pozwoliłyby na określenie rzeczywistego składu wyrobu gotowego;

– błędnego określenia na opakowaniu miejsca występowania daty minimalnej trwałości;

braku umieszczenia w wykazie składników:

 • ·         wody,
 • ·         cukrów,
 • ·         skrobi,
 • ·         surowca pochodzącego z indyka,
 • ·         mięsa oddzielonego mechanicznie,
 • ·         surowca sojowego,
 • ·         dozwolonych substancji dodatkowych z podaniem nazwy lub numeru oraz zasadniczej funkcji technologicznej:

– stabilizatorów – E331, E450, E452,

– substancji zagęszczającej – E407,

– wzmacniacza smaku – E621,

 – przeciwutleniaczy – E300, E301, E316,

– barwnika naturalnego – E120,

 • ·          białka zwierzęcego kolagenowego,

które w rzeczywistości zostały wykorzystane do produkcji kontrolowanych środków spożywczych
i są nadal w nich obecne, nawet w zmienionej formie;

– umieszczenia w wykazie składników składnika ,,pieprz biały”, podczas gdy producent przedstawił w toku kontroli specyfikację na produkt pieprz czarny, co stanowi nieścisłość, gdyż w składzie wyrobu podawany jest składnik ,,pieprz biały”;

   umieszczenia w wykazie składników składnika „mięso wołowe 20%”, który w rzeczywistości nie został wykorzystany w produkcji przedmiotowego wyrobu;

– nie umieszczenia w wykazie składników informacji o wykorzystaniu w produkcji składnika alergennego tj.: surowca sojowego;

– stosowania nazwy środka spożywczego, która składała się z niepełnego, niewystarczającego opisu tego środka, tj. przy zastosowanym opisie „wyrób homogenizowany wieprzowo – wołowy, wędzono – parzony” brak jest określenia „kiełbasa”, co może  uniemożliwić konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów;

  braku w nazwie środka spożywczego opisu ,,wieprzowa, drobno rozdrobniona”;

nazwy środka spożywczego, której nie towarzyszyły informacje o zastosowanych w produkcji procesach technologicznych tj.: „wędzenia i parzenia” szczególnie, że brak takich informacji może wprowadzać nabywcę w błąd;

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono:

 •     wprowadzania  na rynek produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia lub chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowane tradycyjne specjalności.
 •    oznakowania przetworów z mięsa czerwonego wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi, w sposób, który sugerowałby, iż są one produktami pochodzenia ekologicznego.
 •    stosowania surowców sojowych zmodyfikowanych genetycznie.

 

Sankcje

     Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wystosowano do 5 kontrolowanych podmiotów zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości.    

     Zostały wszczęte 2 postępowania administracyjne na podstawie art. 40a ust 1 pkt 4
w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno – spożywczych zafałszowanych oraz 1 postępowanie administracyjne zostanie wszczęte w późniejszym terminie.

     Ponadto w odniesieniu  do 1  podmiotu zostaną wydane zalecenia pokontrolne oraz zostanie wszczęte postępowanie administracyjne po zakończeniu czynności  kontrolnych.

 

Wnioski

          Należy zwrócić szczególną uwagę, iż na podstawie badań fizykochemicznych stwierdzono w 5 partiach przetworów zafałszowanie polegające na ukryciu rzeczywistego składu produktów, w przypadku 4 wyrobów producenci użyli do ich wytworzenia tańszych zastępników mięsa, jakimi są skrobia, surowce sojowe, mięso mechanicznie oddzielone z indyka, surowce pochodzenia wołowego, nie informując o tym fakcie konsumentów, co w rezultacie naruszało istotny interes konsumencki.

        Jednocześnie nalezy zaznaczyć , że mimo dotychczas prowadzonych kontroli pod kątem zafałszowania wyrobów z mięsa czerwonego po raz pierwszy wykryto na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przypadki  fałszowania  przez producentów przetworów z mięsa czerwonego.

        Biorąc pod uwagę fakt, iż oznakowanie produktów jest dla potencjalnego klienta podstawowym źródłem informacji o produkcie i nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, metod wytwarzania lub produkcji, zasadne jest kontynuowanie działań  kontrolnych w powyższym zakresie w celu eliminowania błędów popełnianych przez przedsiębiorców.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.