Kontrola planowa II kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w tym kontrola pomidorów w zakresie obecności GMO PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w tym kontrola pomidorów w zakresie obecności GMO w II kwartale 2012 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw w tym kontrola pomidorów w zakresie obecności GMO (GI – BKJ – 403 – 4/12) w II kwartale 2012 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w w/w zakresie w 5 podmiotach gospodarczych prowadzących hurtową sprzedaż świeżych owoców i warzyw, w tym u 2 przedsiębiorców zajmujących się również produkcją świeżych owoców i warzyw.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości i znakowania jabłek, truskawek, winogron stołowych, pomidorów oraz sałaty, endywii o liściach kędzierzawych i endywii o liściach szerokich w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) nr 543/2011z dnia 07 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców  i warzyw oraz sektora przetworów owoców i warzyw – Załącznik I, część B „Szczegółowe normy handlowe”;

- jakości i znakowania wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) nr 543/2011 – Załącznik I, część A „Ogólna norma handlowa”;

- znakowania w zakresie zgodności z ogólnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) nr 543/2011;

- dokumentacji towarzyszącej kontrolowanym partiom, w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w art. 5 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 543/2011.

Ponadto, celem kontroli było zbadanie próbek świeżych pomidorów, na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych, sprawdzenie prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw, będących produktami rolnictwa ekologicznego oraz znakowania produktów konwencjonalnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i artykułów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 

Kontrolą objęto:

  •   w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych określonymi w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) nr 543/2011 - 22 partie świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 3 415,9 kg w tym:

·         16 partii świeżych owoców i warzyw pochodzenia krajowego o łącznej masie 3 336,5 kg;

·         6 partii świeżych owoców i warzyw pochodzących z państw UE i krajów trzecich o łącznej masie 79,4 kg.

  •   w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej określonymi w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) nr 543/2011 - 4 partie świeżych warzyw pochodzenia krajowego o łącznej masie 276,0 kg.
  •   w zakresie prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw na zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) nr 543/2011 – 26 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 3 691,9 kg (w tym 7 partii oferowanych do sprzedaży luzem oraz 19 partii w opakowaniach jednostkowych).
  •   w zakresie obecności GMO w pomidorach – kontroli poddano 4 próbki pomidorów z partii o łącznej masie 1504,0 kg,  

 

Wyniki kontroli:

  •   w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych oraz z wymaganiami ogólnej normy handlowej – nie stwierdzono nieprawidłowości.
  •   w zakresie prawidłowości znakowania – nieprawidłowości stwierdzono w dwóch podmiotach gospodarczych w przypadku 5 partii świeżych owoców i warzyw (19% wszystkich skontrolowanych partii) o łącznej masie 900,0 kg .

Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:

- braku umieszczenia na opakowaniach informacji dotyczących danych identyfikacyjnych podmiotu pakującego i/lub wysyłającego, nazwy odmiany, pochodzenia produktu, klasy jakości, wielkości.

- braku wymaganych informacji w dokumentach towarzyszących odnoszących się do 3 spośród w/w 5 partii kontrolowanych gatunków świeżych owoców i warzyw (co stanowi 11,5% partii ogółem skontrolowanych) Stwierdzono brak w dokumentach towarzyszących (faktury VAT) kraju/państwa pochodzenia, klasy jakości, odmiany.

  •   w zakresie obecności GMO w pomidorach – przeprowadzone przez laboratorium analizy jakościowe nie wykryły w żadnej z poddanych badaniom próbek, niedozwolonych w Unii Europejskiej modyfikacji genetycznej pomidora.

 

Sankcje.

W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości, w trakcie trwania kontroli sporządzono 5 Protokołów niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw i nakazano doprowadzenie kwestionowanych partii świeżych owoców i warzyw do zgodności z wymaganiami jakości handlowej poprzez zmianę oznakowania. Po doprowadzeniu przedmiotowych partii świeżych owoców i warzyw do zgodności, dokonano ponownej kontroli wydając 5 Świadectw zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw zezwalając tym samym na wprowadzenie w/w partii towaru do obrotu.

Ponadto w związku ze stwierdzonym faktem wprowadzania do obrotu owoców i warzyw, których oznakowanie nie odpowiadało obowiązującym przepisom, 2 przedsiębiorców ukarano grzywną na drodze mandatu karnego.

W związku ze stwierdzonym w toku czynności kontrolnych brakiem przekazania do WIJHARS w Olsztynie informacji o wyrażonej w kilogramach ilości owoców i warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, do końca pierwszego kwartału roku następnego, 3 przedsiębiorców na podstawie art. 40 ust. 4b pkt 2  ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno   (Dz. U. 2011 r. Nr 145, poz. 868) ukarano grzywnami w drodze mandatu karnego.

 

Wnioski:

Jakość handlowa poddanych ocenie w II kwartale 2012 r. wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży w 5 hurtowniach w zakresie wymagań minimalnych, wymagań zadeklarowanej klasy jakości, wielkości, prezentacji  i dojrzałości, nie budziła zastrzeżeń. Ujawnione w toku bieżących kontroli nieprawidłowości podobnie jak w III kwartale 2011r. dotyczyły znakowania.

Procentowy udział partii niewłaściwie oznakowanych w II kwartale 2012 r. wyniósł 19 % i był wyższy niż w III kwartale 2011 r., gdzie kształtował się na poziomie 6%.

Pomimo, iż zakres nieprawidłowości zarówno w II kwartale br. jak i w III kwartale 2011 r. obejmował znakowanie, to jednak charakter stwierdzonych naruszeń był inny. Porównując wyniki przeprowadzonych w II kwartale 2012 r. kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw z wynikami kontroli przeprowadzonych w III kw. 2011 roku, należy stwierdzić, iż zanotowano pogorszenie jakości handlowej w zakresie oznakowania.

Zakres stwierdzonych w toku bieżących kontroli uchybień jak i zwiększony udział partii niezgodnych z przepisami o jakości handlowej świeżych owoców i warzyw wskazuje na potrzebę kontynuacji kontroli świeżych owoców i warzyw w celu zagwarantowania konsumentom pełnej informacji o oferowanych produktach na każdym etapie wprowadzania ich do obrotu.

 
Odwiedziło nas 200221 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.