Kontrola planowa II kwartał 2012 r. - w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin oraz znakowania nawozów oznaczonych bio lub eko PDF Drukuj Email

Informacja w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin oraz znakowania nawozów oznaczonych bio lub eko

 kontrola planowa II kwartał 2012 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin oraz znakowania nawozów oznaczonych bio lub eko (GI-BKJ-403-3/12) w II kwartale 2012 r. Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie, kontrolą objął 4 podmioty gospodarcze, prowadzące działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

Celem kontroli było sprawdzenie:

- prawidłowości wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu tymi środkami;

- znakowania nawozów, które w nazwie, znaku towarowym lub w innych elementach oznakowania (niespełniających wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego) wykorzystują określenie ekologiczny lub pochodną tego określenia lub określenie bio lub eko, sugerującego możliwość stosowania danego produktu w rolnictwie ekologicznym                    (w rozumieniu art. 18 ust. 1 i art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym);

 

  1. Kontrolą objęto:
  •   2 podmioty gospodarcze zajmujące się m.in. produkcją i wprowadzaniem do obrotu środków wspomagających uprawę roślin oceniając 3 partie środków wspomagających uprawę roślin  - podłoży do upraw o łącznej wielkości partii wyprodukowanych 594,0 hl;
  •   2 podmioty gospodarcze zajmujące się m.in. produkcją i wprowadzaniem do obrotu nawozów, które do niedawna w nazwach produktów umieszczały określenie bio lub eko – oceniając 9 partii nawozów o łącznej masie partii wyprodukowanych 393,42 t;

 

  1. Wyniki kontroli

Przeprowadzona kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin oraz nawozów wykazała, że jeden z producentów nie posiadał pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu środka wspomagającego uprawę roślin poddanego kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli znakowania środków wspomagających uprawę roślin (3 partie) nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 1 partii podłoża do upraw (wielkość partii 60,0 hl) tj.:

  •   na opakowaniu środka wspomagającego uprawę roślin wprowadzonego do obrotu, nie umieszczono n/w informacji umożliwiających identyfikację wyrobu tj.:

- numeru pozwolenia MRiRW,

- określenia wymagań jakościowych

- informacji o okresie przydatności do stosowania, instrukcji stosowania i przechowywania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli znakowania nawozów (9 partii), które mimo, iż nie były przeznaczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym do niedawna posiadały w nazwie określenia bio lub eko stwierdzono, że obecnie nazwy nawozów nie zawierają określenia ekologiczny lub pochodnej tego określenia lub określenia bio lub eko, sugerującego możliwość stosowania danego produktu w rolnictwie ekologicznym. Wobec powyższego, sposób oznakowania kontrolowanych partii nawozów organiczno - mineralnych nie naruszał przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego.

Tym niemniej, biorąc pod uwagę wymagania ogólne w zakresie znakowania nawozów, w wyniku przeprowadzonej oceny prawidłowości znakowania, nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 7 partii nawozów (o łącznej masie 35,42 t) tj.:

  •   na etykietach umieszczono niewłaściwe dane identyfikujące producenta nawozu;

W ramach kontroli zweryfikowano również prawidłowość przestrzegania przez producenta terminów przydatności do stosowania środków wspomagających uprawę roślin - podłoży do upraw.           U jednego producenta stwierdzono brak deklaracji producenta dotyczącej terminu przydatności do stosowania na oznakowaniu kontrolowanego wyrobu.

Nie stwierdzono wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin przywożonych z państw trzecich.

 

  1. Sankcje

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami w zakresie oznakowania środków wspomagających uprawę roślin (podłoży do upraw) oraz nawozów zastosowano n/w sankcje:

- 2 przedsiębiorców na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. nr 147, poz. 1033 ze zmianami) ukarano grzywnami na drodze mandatu karnego.

            W związku ze stwierdzeniem w jednym przypadku braku pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu środka wspomagającego uprawę roślin – podłoża do upraw, Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor JHARS, wszczął z urzędu na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 i art. 37 ust. 1 pkt , art. 3 ust. 2 i art. 31 ust. 1 ustawy  z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) postępowanie administracyjne w sprawie:

  •            stwierdzenia wprowadzenia do obrotu środka wspomagającego uprawę roślin - podłoża do upraw, bez wymaganego pozwolenia MRiRW oraz określenia ilości wprowadzonego do obrotu środka wspomagającego uprawę roślin, terminu jego wycofania z obrotu oraz  określenia wysokości opłaty sankcyjnej;
  •            zakazu wprowadzenia do obrotu środka wspomagającego uprawę roślin – podłoża do upraw bez wymaganego pozwolenia MRiRW oraz w sprawie nakazu jego wycofania z obrotu.

 

  1. Wnioski.

Analizując wyniki kontroli przeprowadzonych w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin oraz znakowania nawozów oznaczonych „bio” lub „eko” w II kwartale 2012 r., należy stwierdzić, że w dalszym ciągu istnieje potrzeba kontrolowania tej branży. Za powyższym przemawia fakt, iż na cztery skontrolowane podmioty w jednym stwierdzono brak pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu nawozu, co może świadczyć o tym, że na rynku wciąż mogą znajdować się produkty bez wymaganego pozwolenia. Ponadto, nieprawidłowości występujące w znakowaniu 7 partii nawozów oraz 1 partii podłoża do upraw potwierdzają również, występowanie w obrocie produktów z niewłaściwym oznakowaniem, które zdecydowanie utrudnia nabywcy uzyskanie o tych produktach pełnej wiedzy. Pozytywnym jest, że producenci, którzy do niedawna w nazwach nawozów wprowadzanych do obrotu posiadali określenie „bio” lub „eko” dokonali stosownych zmian w oznakowaniu produktów tzn. nie używają już w oznakowaniu nawozów określeń „bio” lub „eko”, dla produktów, które nie zostały dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej jako środek do produkcji ekologicznej i jako nawóz lub środek poprawiający glebę.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.