Kontrola doraźna II kwartał 2012 r. - w zakresie jakości miodów pitnych PDF Drukuj Email

Informacja w zakresie jakości miodów pitnych   - kontrola   doraźna   II  kwartał  2012 r.

 

Zgodnie z programem kontroli doraźnej   w zakresie   jakości   handlowej   miodów pitnych (GI-BKJ-403-10/12)  kontrolą objęto 2 podmioty gospodarcze:

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej miodów pitnych z uwzględnieniem:

Ø  jakości handlowej miodów pitnych w zakresie zgodności z wymaganiami zawartymi
w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie szczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych dla tych napojów,

Ø  zgodności wyrobu z deklaracją producenta,

Ø  prawidłowości znakowania opakowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym również dotyczącymi produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 

§  Wyniki kontroli

W jednym podmiocie w dniu rozpoczęcia  kontroli brak było wyrobów gotowych  wprowadzonych do obrotu, stąd nie pobrano próbek miodów pitnych w celu wykonania badań laboratoryjnych oraz nie przeprowadzono oceny  prawidłowości oznakowania.

W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w kolejnym zakładzie ustalono w zakresie:

1. Kontroli jakości handlowej miodów pitnych  na podstawie badań laboratoryjnych.

1.1 Pobieranie próbek

Podczas  kontroli  pobrano   do  badań   laboratoryjnych   trzy próbki  miodów pitnych,  reprezentujące 3 partie o wielkości 9,61 hl.

Przeprowadzone badania jakościowe potwierdziły zgodność produkowanych wyrobów, w zakresie parametrów będących przedmiotem oceny, z wymaganiami jakościowymi deklarowanymi przez producenta.

Tym samym  jakość handlowa badanych partii miodów pitnych w zakresie cech fizykochemicznych i organoleptycznych  była  zgodna z art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej art. rolno-spoż. , w którym stwierdza się, iż „wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta” (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.).

2. Kontroli prawidłowości znakowania miodów pitnych.

      Ocenie  znakowania poddano trzy partie miodów pitnych o wielkości 9,61 hl.

1.    Prawidłowość oznakowania opakowań jednostkowych w/w partii produktów oceniono porównując informacje zawarte na etykiecie wyrobu z  zapisami w dokumentacji produkcyjnej.

Na podstawie   analizy wyżej wymienionych dokumentów ustalono, że:

·                    do słodzenia objętych kontrolą miodów pitnych, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, stosowano miód lub sacharozę / cukier biały /;

·                    udział sacharozy w zastępstwie miodu, zgodnie z art. 12 ust 1 cytowanej wyżej ustawy, nie przekraczał  20% wagowych;  

·                    do produkcji nie stosowano barwników i karmelu / art. 14 ust 4 cytowanej wyżej ustawy /;  

·                    do aromatyzacji w procesie produkcji miodów pitnych stosowano wyciągi z ziół i przypraw korzennych takich jak: kora dębu, imbir, goździki, cynamon, co jest zgodne z § 7 rozporządzenia MR i RW z dnia 2 maja 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej (Dz. U. Nr 88, poz. 748 z późn. zm.);

·                    stosowane w procesie produkcyjnym substancje / bentonit, kwas cytrynowy, kwas mlekowy, pirosiarczan       sodu /     wymienione       w   §: 3,4,5,6,8    cytowanego powyżej rozporządzenia M R i R W    i § 14 ust 1 rozporządzenia MR i RW w sprawie szczególnych  rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych,  fizycznych i chemicznych dla tych napojów/ Dz. U.              z 2004 r. nr 272 poz. 2696 /.                                                                                                                                               

Dokonane na podstawie dokumentacji produkcyjnej, uwzględniając przeliczniki o których jest mowa     w art. 12 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami       i organizacji rynku wina, wyliczenie objętości miodu na 1000 litrów wyrobu gotowego w odniesieniu do dwóch poddanych ocenie  asortymentów miodu pitnego, potwierdziło objętość miodu zgodną z definicjami zawartymi w art. 3 pkt 4 direkt 2 i 3 cytowanej wyżej ustawy. I tak:

w jednym asortymencie wyrobu gotowego ilość dodanego miodu na 1000 litrów miodu pitnego wynosiła  - 335,2 litrów miodu oraz  w drugim asortymencie - 500,8 litrów miodu na 1000 litrów miodu pitnego.

Informacje na etykiecie  dotyczące nazwy wyrobu, objętości netto oraz zawartości alkoholu są  umieszczone w tym samym polu widzenia   /§ 14/ rozporządzenia MR i RW z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

- zgodnie z wymaganiami  § 15 ust 10 rozporządzenia MR i RW z dnia 10 lipca 2007 r. oznakowanie zawierało informację o obecności składnika alergennego  /siarczyny – wprowadzone w pirosiarczanie sodu/. 

- wielkość stosowanej czcionki oraz stosowane w oznakowaniu określenia poprzedzające informacje o ilości nominalnej produktów paczkowanych odpowiadały przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (z dnia 20 lipca 2009 roku, Dz. U. nr 122, poz. 1010).

   Oznakowanie kontrolowanych partii miodów pitnych wykonane było w języku polskim, w sposób czytelny, wyraźny i nieusuwalny, nie wprowadzający w błąd konsumenta, co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji, nie sugerujący, że artykuł posiada specjalne właściwości, co było zgodne z art. 6 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 187 poz. 1577 ze. zm.)   w związku z art. 45 ust. 2, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr, 171 poz. 1225)  oraz spełnia wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu i nie  naruszało  art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).

Podczas kontroli prawidłowości  oznakowania nie stwierdzono również  naruszenia przepisów dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (ChNP i ChOG) oraz dotyczących gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS).

 

§  Sankcje

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stosowano sankcji z uwagi na brak  stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej miodów pitnych.

 

§  Podsumowanie i wnioski

Porównując wyniki kontroli znakowania miodów pitnych przeprowadzonej w kontrolowanym zakładzie   w II kwartale 2009 r. oraz obecnie, należy stwierdzić, iż zanotowano poprawę  jakości handlowej w zakresie oznakowania. Podczas kontroli przeprowadzonej w 2009 r. na poddanych ocenie znakowania 7 partii wyrobów o łącznej objętości 25,51 hl , nieprawidłowe oznakowanie stwierdzono w odniesieniu do 2 partii o objętości łącznej 11,34 hl , co stanowiło 28,6% partii poddanych ocenie i 44,4 % w odniesieniu do  objętości łącznej.

Obecnie przeprowadzone działania kontrolne w w/w zakładzie wykazały, że produkowane i wprowadzane do obrotu wyroby oznakowane są prawidłowo. Ocena wyników badań w zakresie cech fizykochemicznych wykazała właściwą jakość handlową wszystkich badanych partii. W poprzednich latach nie prowadzono kontroli w zakresie jakości handlowej miodów pitnych na podstawie badań laboratoryjnych, stąd brak jest możliwości porównania oceny jej wyników.


 
Odwiedziło nas 169476 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
19 lipca 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Wincentego Wodzislawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.