Kontrola doraźna II kwartał 2012 r. - w zakresie jakości miodów pitnych PDF Drukuj Email

Informacja w zakresie jakości miodów pitnych   - kontrola   doraźna   II  kwartał  2012 r.

 

Zgodnie z programem kontroli doraźnej   w zakresie   jakości   handlowej   miodów pitnych (GI-BKJ-403-10/12)  kontrolą objęto 2 podmioty gospodarcze:

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej miodów pitnych z uwzględnieniem:

Ø  jakości handlowej miodów pitnych w zakresie zgodności z wymaganiami zawartymi
w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie szczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych dla tych napojów,

Ø  zgodności wyrobu z deklaracją producenta,

Ø  prawidłowości znakowania opakowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym również dotyczącymi produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 

§  Wyniki kontroli

W jednym podmiocie w dniu rozpoczęcia  kontroli brak było wyrobów gotowych  wprowadzonych do obrotu, stąd nie pobrano próbek miodów pitnych w celu wykonania badań laboratoryjnych oraz nie przeprowadzono oceny  prawidłowości oznakowania.

W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w kolejnym zakładzie ustalono w zakresie:

1. Kontroli jakości handlowej miodów pitnych  na podstawie badań laboratoryjnych.

1.1 Pobieranie próbek

Podczas  kontroli  pobrano   do  badań   laboratoryjnych   trzy próbki  miodów pitnych,  reprezentujące 3 partie o wielkości 9,61 hl.

Przeprowadzone badania jakościowe potwierdziły zgodność produkowanych wyrobów, w zakresie parametrów będących przedmiotem oceny, z wymaganiami jakościowymi deklarowanymi przez producenta.

Tym samym  jakość handlowa badanych partii miodów pitnych w zakresie cech fizykochemicznych i organoleptycznych  była  zgodna z art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej art. rolno-spoż. , w którym stwierdza się, iż „wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta” (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.).

2. Kontroli prawidłowości znakowania miodów pitnych.

      Ocenie  znakowania poddano trzy partie miodów pitnych o wielkości 9,61 hl.

1.    Prawidłowość oznakowania opakowań jednostkowych w/w partii produktów oceniono porównując informacje zawarte na etykiecie wyrobu z  zapisami w dokumentacji produkcyjnej.

Na podstawie   analizy wyżej wymienionych dokumentów ustalono, że:

·                    do słodzenia objętych kontrolą miodów pitnych, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, stosowano miód lub sacharozę / cukier biały /;

·                    udział sacharozy w zastępstwie miodu, zgodnie z art. 12 ust 1 cytowanej wyżej ustawy, nie przekraczał  20% wagowych;  

·                    do produkcji nie stosowano barwników i karmelu / art. 14 ust 4 cytowanej wyżej ustawy /;  

·                    do aromatyzacji w procesie produkcji miodów pitnych stosowano wyciągi z ziół i przypraw korzennych takich jak: kora dębu, imbir, goździki, cynamon, co jest zgodne z § 7 rozporządzenia MR i RW z dnia 2 maja 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej (Dz. U. Nr 88, poz. 748 z późn. zm.);

·                    stosowane w procesie produkcyjnym substancje / bentonit, kwas cytrynowy, kwas mlekowy, pirosiarczan       sodu /     wymienione       w   §: 3,4,5,6,8    cytowanego powyżej rozporządzenia M R i R W    i § 14 ust 1 rozporządzenia MR i RW w sprawie szczególnych  rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych,  fizycznych i chemicznych dla tych napojów/ Dz. U.              z 2004 r. nr 272 poz. 2696 /.                                                                                                                                               

Dokonane na podstawie dokumentacji produkcyjnej, uwzględniając przeliczniki o których jest mowa     w art. 12 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami       i organizacji rynku wina, wyliczenie objętości miodu na 1000 litrów wyrobu gotowego w odniesieniu do dwóch poddanych ocenie  asortymentów miodu pitnego, potwierdziło objętość miodu zgodną z definicjami zawartymi w art. 3 pkt 4 direkt 2 i 3 cytowanej wyżej ustawy. I tak:

w jednym asortymencie wyrobu gotowego ilość dodanego miodu na 1000 litrów miodu pitnego wynosiła  - 335,2 litrów miodu oraz  w drugim asortymencie - 500,8 litrów miodu na 1000 litrów miodu pitnego.

Informacje na etykiecie  dotyczące nazwy wyrobu, objętości netto oraz zawartości alkoholu są  umieszczone w tym samym polu widzenia   /§ 14/ rozporządzenia MR i RW z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

- zgodnie z wymaganiami  § 15 ust 10 rozporządzenia MR i RW z dnia 10 lipca 2007 r. oznakowanie zawierało informację o obecności składnika alergennego  /siarczyny – wprowadzone w pirosiarczanie sodu/. 

- wielkość stosowanej czcionki oraz stosowane w oznakowaniu określenia poprzedzające informacje o ilości nominalnej produktów paczkowanych odpowiadały przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (z dnia 20 lipca 2009 roku, Dz. U. nr 122, poz. 1010).

   Oznakowanie kontrolowanych partii miodów pitnych wykonane było w języku polskim, w sposób czytelny, wyraźny i nieusuwalny, nie wprowadzający w błąd konsumenta, co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji, nie sugerujący, że artykuł posiada specjalne właściwości, co było zgodne z art. 6 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 187 poz. 1577 ze. zm.)   w związku z art. 45 ust. 2, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr, 171 poz. 1225)  oraz spełnia wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu i nie  naruszało  art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).

Podczas kontroli prawidłowości  oznakowania nie stwierdzono również  naruszenia przepisów dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (ChNP i ChOG) oraz dotyczących gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS).

 

§  Sankcje

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stosowano sankcji z uwagi na brak  stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej miodów pitnych.

 

§  Podsumowanie i wnioski

Porównując wyniki kontroli znakowania miodów pitnych przeprowadzonej w kontrolowanym zakładzie   w II kwartale 2009 r. oraz obecnie, należy stwierdzić, iż zanotowano poprawę  jakości handlowej w zakresie oznakowania. Podczas kontroli przeprowadzonej w 2009 r. na poddanych ocenie znakowania 7 partii wyrobów o łącznej objętości 25,51 hl , nieprawidłowe oznakowanie stwierdzono w odniesieniu do 2 partii o objętości łącznej 11,34 hl , co stanowiło 28,6% partii poddanych ocenie i 44,4 % w odniesieniu do  objętości łącznej.

Obecnie przeprowadzone działania kontrolne w w/w zakładzie wykazały, że produkowane i wprowadzane do obrotu wyroby oznakowane są prawidłowo. Ocena wyników badań w zakresie cech fizykochemicznych wykazała właściwą jakość handlową wszystkich badanych partii. W poprzednich latach nie prowadzono kontroli w zakresie jakości handlowej miodów pitnych na podstawie badań laboratoryjnych, stąd brak jest możliwości porównania oceny jej wyników.


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.