Kontrola planowa III kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej napojów bezalkoholowych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli  w zakresie jakości handlowej napojów bezalkoholowych  – kontrola planowa III kwartał 2012 r.

 

   Zgodnie z programem kontroli planowej (GI-BKJ-403-11/12) w zakresie jakości handlowej napojów bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych kontrolę przeprowadzono w pięciu  podmiotach prowadzących produkcję przedmiotowych napojów :

Celem przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie jakości handlowej napojów bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych w zakresie zgodności z deklaracją producenta oraz sprawdzenie prawidłowości znakowania w/w napojów na zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

Kontrolą objęto:

Podczas kontroli w 5 w/w podmiotach pobrano  w 2 podmiotach (trzy podmioty nie prowadziły produkcji)  próbki do oceny oznakowania i badań laboratoryjnych  reprezentujące:

6 partii napojów bezalkoholowych gazowanych o łącznej objętości partii produkcyjnych 63,6 hl,

 

Wyniki  kontroli:

Badania  laboratoryjne

Badaniom organoleptycznym poddano 6 partii wymienionych powyżej napojów bezalkoholowych o łącznej objętości  partii  produkcyjnych  63,6 hl.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, iż   4 partie napojów bezalkoholowych o łącznej  objętości partii  produkcyjnych  31,8 hl, nie spełniały wymagań jakości handlowej w odniesieniu do cech organoleptycznych - klarowności. 

W zakresie cech fizykochemicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Znakowanie napojów bezalkoholowych.

W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania napojów bezalkoholowych  zakwestionowano oznakowanie  6 partii wyrobów gotowych o łącznej objętości partii  produkcyjnych  63,6 hl, poddanych ocenie znakowania.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości w oznakowaniu napojów:

- w wykazie składników podano składniki rzeczywiście nie wykorzystane do produkcji przedmiotowego środka spożywczego tj. barwnik identyczny z naturalnym - beta-karoten, kwas          L-askorbinowy - przeciwutleniacz oraz substancja zagęszczająca-guma arabska

- w wykazie składników produktu podano nazwy środków aromatyzujących (aromatów) wraz z opisem tj. „aromaty identyczne z naturalnymi” podczas gdy  przepisy U E nie uwzględniają definicji „aromatu identycznego z naturalnym”.

- nie podano w wykazie składników nazw składników tj. wody oraz koncentratu soku pomarańczowego wchodzących w skład składnika złożonego pod nazwą „Orange 74 051 emulsja pomarańczowa”, którego składniki uznaje się za składniki tego środka spożywczego,

- nie podano w wykazie składników nazwy lub numeru oraz zasadniczej funkcji technologicznej dozwolonej substancji dodatkowej, którą ta substancja pełni w środku spożywczym tj. przeciwutleniacza E320 będącego dozwoloną substancją dodatkową i wchodzącą w skład składnika złożonego,

- w wykazie składników podano składniki rzeczywiście nie wykorzystane do produkcji przedmiotowego środka spożywczego tj. aromaty naturalne, aromaty identyczne z naturalnymi,

- błędnie podano rodzaj funkcji pełnionej przez dodatek do żywności w środku spożywczym tj. podano substancja zagęszczająca - guma arabska, podczas gdy zgodnie ze specyfikacją składnika złożonego pod nazwą „Orange 74 051 emulsja pomarańczowa”  dodatek ten pełni funkcję emulgatora,

- zastosowano niewłaściwą nazwę funkcji technologicznej pełnionej przez dodatek do żywności w środku spożywczym tj. podano „konserwowany benzoesanem sodu”, podczas gdy winno być - benzoesan sodu substancja konserwująca, oraz podano „barwnik identyczny z naturalnym - betakaroten”, podczas gdy winno być beta-karoten  barwnik,

- nie zachowano porządku malejącego składników wymienionych przez producenta w wykazie składników, według masy tych składników, ustalonej w chwili ich użycia do wytworzenia przedmiotowego środka spożywczego,

- nie podano w wykazie składników nazwy lub numeru oraz zasadniczej funkcji technologicznej, którą ta substancja pełni w środku spożywczym tj. E102 barwnika będącego dozwoloną substancją dodatkową i wchodzącą w skład składnika złożonego

- w związku z zastosowaniem barwnika E102 (tartrazyny) brak było  w oznakowaniu dodatkowej informacji  „może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci”,

- zastosowano błędny opis rodzaju funkcji pełnionej przez dodatek do żywności w środku spożywczym tj. podano barwniki syntetyczne – azorubina, koszenila, podczas gdy winno być azorubina barwnik, koszenila barwnik

- w przypadku zastosowania wyłącznie  aromatów do nadania pożądanego smaku  - nie zastosowano w nazwie  środka spożywczego opisu „o smaku…:”

-nie podano oznaczenia partii produkcyjnej,

- umieszczono  po lewej stronie etykiety  stanowiącej  oznakowanie  produktu   nazwę  wyrobu   „napój gazowany” bez opisu umożliwiającego konsumentowi rozpoznanie rodzaju  i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów,

-zastosowano niewłaściwą wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego -  jest 3 mm winno być minimum 4 mm,

- zastosowano błędne określenia w odniesieniu do niektórych nazw składników, będących składnikami składnika złożonego takich jak: tartrazyna, kwas cytrynowy, beta – karoten i azorubina..

 

Zastosowane  sankcje:

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wystosowano do 2 kontrolowanych podmiotów zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości.    

     Zostało wszczęte 1 postępowanie administracyjne a w odniesieniu do drugiego podmiotu zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust 1 pkt  4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

W związku z brakiem umieszczenia w wykazie składników informacji o nazwie lub numerze oraz zasadniczej funkcji technologicznej dozwolonych substancji dodatkowych, którą  te substancje pełnią w zakwestionowanych artykułach rolno-spożywczych,  przesłano stosowną informację do Powiatowej Stacji Epidemiologicznej

 

Wnioski :

Jakość handlowa napojów bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych  poddanych kontroli w III kwartale 2012 r. w zakresie cech fizykochemicznych nie budziła zastrzeżeń. 

Wszystkie skontrolowane partie, spełniały wymagania jakości handlowej w zakresie cech fizykochemicznych w stosunku do wymagań zadeklarowanych przez producentów w Zakładowych Dokumentach Normalizacyjnych. Niepokojącym faktem było stwierdzenie  podczas kontroli w III kw. br. w 4 spośród  6  skontrolowanych partii napojów bezalkoholowych, nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w oznakowaniu napojów. Należy jednak pamiętać, że oznakowanie  niezgodne z przepisami nie zawsze musi oznaczać produktu zafałszowanego. Czasami złe etykietowanie nie jest oszustwem, a wynika z braku wiedzy producenta czy po prostu nie dołożenia należytej staranności przy opisie produktu.

Jednakże  stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu utrudniały konsumentom uzyskanie pełnej wiedzy o nabytych produktach  i dlatego zasadne jest kontynuowanie  działań kontrolnych w zakresie jakości handlowej w tym  znakowania napojów bezalkoholowych w celu wyeliminowania z rynku produktów niewłaściwie oznakowanych i tym samym umożliwienie konsumentom  zapoznanie się z podstawowym źródłem informacji o wyrobie zamieszczonym na  etykiecie.


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.