Kontrola planowa III kwartał 2012 r. - w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych – kontrola planowa III kwartał 2012 r.

 

   Zgodnie z programem kontroli planowej (GI-BKJ-403-14/12) w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych tj. pieczywa, wyrobów cukierniczych oraz wyrobów ciastkarskich kontrolę przeprowadzono odpowiednio w:

- 8 podmiotach gospodarczych produkujących pieczywo,

- 4 podmiotach produkujących wyroby cukiernicze,

- 6 podmiotach produkujących wyroby ciastkarskie.

Celem przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, tj.: pieczywa, wyrobów cukierniczych oraz wyrobów ciastkarskich, na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.


Kontrolą objęto:

Podczas kontroli w 18 w/w podmiotach do oceny oznakowania w 14 podmiotach pobrano próbki reprezentujące odpowiednio:

Ø  11 partii pieczywa o łącznej masie produkcyjnej 1 591,00 kg, z których wszystkie 11 partii należało do pieczywa mieszanego,

Ø   7 partii wyrobów cukierniczych o łącznej masie produkcyjnej 6 238,00 kg, w tym 1 partia wyrobu czekoladowego (czekolady mlecznej) oraz 6 partii cukierków,

Ø   6 partii wyrobów ciastkarskich o łącznej masie produkcyjnej 67,02 kg.

 

Wyniki  kontroli:

Znakowanie pieczywa

            Kontrolę prawidłowości znakowania pieczywa w opakowaniach jednostkowych oraz oznakowania wynikającego z dokumentów towarzyszących partiom  pieczywa  luzem przeprowadzono w 8 podmiotach z 187 będących w ewidencji WIJHARS w Olsztynie, sprawdzając oznakowanie 11 partii wyrobów o łącznej masie produkcyjnej 1 591,00 kg, z których wszystkie 11 partii należało do pieczywa mieszanego, w tym:

pieczywo luzem: 5 partii o masie produkcyjnej 667,50 kg,

pieczywo opakowane: 6 partii o masie produkcyjnej 924,30 kg.   

 

W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania pieczywa zakwestionowano w 2 z 8 kontrolowanych podmiotów oznakowanie 4 partii pieczywa opakowanego o łącznej masie produkcyjnej 522,95 kg.

 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości w oznakowaniu pieczywa

- zastosowano nazwy zwyczajowe wyrobów z elementem nazw handlowych,  bez opisu tych środków spożywczych tj. „chleb mieszany”,

- produkty nieekologiczne opatrzono terminem odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji, tj. w nazwie firmy - producenta ekologicznego użyto określenia ,,eko”, sugerującego nabywcy, że wyroby konwencjonalne są  produktami wyprodukowanymi metodą produkcji ekologicznej,

- nazwa środka spożywczego zawierała dwa opisy,  które odnoszą się do dwóch różnych środków spożywczych tj. przy zastosowanej nazwie chleb pełnoziarnisty zastosowano dwa wzajemnie sprzeczne elementy opisowe „pieczywo pszenne mieszane”, zaś zgodnie z dokumentacją zakładową winno być „Chleb pełnoziarnisty – pieczywo mieszane”, co uniemożliwia  konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów.

Znakowanie wyrobów cukierniczych

Kontrolę   prawidłowości   znakowania   wyrobów   cukierniczych   przeprowadzono   w   4 podmiotach z 6 będących w ewidencji WIJHARS w Olsztynie, sprawdzając oznakowanie 7 partii wyrobów o łącznej masie produkcyjnej 6 238,00 kg, w tym:

–wyroby czekoladowe (czekolada mleczna): 1 partia o masie produkcyjnej 3 340,00 kg,  

– cukierki: 6 partii o masie produkcyjnej 2 898,00 kg.

 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobów cukierniczych

- w wykazie składników, umieszczono niepełną nazwę składnika w rzeczywistości wykorzystanego do produkcji środka spożywczego i nadal w nim obecnego, nawet w zmienionej formie, wchodzącego w skład składnika złożonego, którego to składniki uznaje się za składniki tego środka spożywczego, tj.: producent w oznakowaniu zadeklarował składnik „mleko w proszku” podczas gdy winno być  „mleko odtłuszczone w proszku”,

- w wykazie składników  umieszczono w niewłaściwym miejscu informację o ilościowej zawartości składnika jakim jest „mleko w proszku odtłuszczone”, tj. producent umieścił informację o zawartości procentowej składnika „mleko odtłuszczone w proszku” w miejscu odnoszącym się do masy składnika złożonego podanej na etykiecie,

- w wykazie składników, umieszczono niewłaściwą nazwę składnika w rzeczywistości wykorzystanego do produkcji środka spożywczego i nadal w nim obecnego, nawet w zmienionej formie, wchodzącego w skład składnika złożónego tj.: producent zadeklarował w oznakowaniu ”proszek mleczny” podczas gdy winien zadeklarować „mleko odtłuszczone w proszku”,

- zastosowano niewłaściwe wyrażenie słowne poprzedzające dzienną datę minimalnej trwałości tj. „Najlepiej spożyć przed końcem” winno być „Najlepiej spożyć przed”,

- wśród danych identyfikacyjnych producenta nie podano imion i nazwiska wspólników  spółki oraz formy prawnej,

- nie umieszczono informacji o  procentowej zawartości spirytusu,

- podano składniki rzeczywiście nie wykorzystane do produkcji przedmiotowego środka spożywczego tj. mleko w proszku, kakao oraz aromaty identyczne z naturalnymi, nie wymieniono natomiast składników rzeczywiście wykorzystanych do produkcji przedmiotowego wyrobu tj. wchodzących w skład składnika złożonego(…), margaryny oraz aromat waniliowy,

- podano informację o zawartości środków aromatyzujących (aromatów) w postaci opisu tj. „aromaty identyczne z naturalnymi” podczas gdy przepisy prawa nie uwzględniają definicji „aromatu identycznego z naturalnym”,

W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania wyrobów cukierniczych zakwestionowano oznakowanie 4 partii wyrobów cukierniczych poddanych ocenie o łącznej masie produkcyjnej 900,00 kg.

 

Znakowanie wyrobów ciastkarskich

Kontrolę prawidłowości znakowania wyrobów ciastkarskich przeprowadzono w 6 podmiotach z 49  będących w ewidencji WIJHARS w Olsztynie, sprawdzając oznakowanie 6 partii wyrobów o łącznej masie produkcyjnej 67,02 kg, w tym wyprodukowane przy użyciu:

- ciasta parzonego: 2 partie o masie produkcyjnej 40,00 kg,  

- ciasta zbijanego: 6 partii o masie produkcyjnej 8,60 kg,

- ciasta biszkoptowego: 1 partia o masie produkcyjnej 11,52 kg,

- ciasta bezowego: 1 partia o masie produkcyjnej 2,90 kg.

W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania wyrobów ciastkarskich nie stwierdzono nieprawidłowości w omawianym zakresie.

Ponadto  w  toku  kontroli  znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych stwierdzono, iż 11 podmiotów nie dokonało    zgłoszenia prowadzonej  działalności  do Wojewódzkiego  Inspektora  JHARS  w  Olsztynie .

 

Zastosowane  sankcje:

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wystosowano do 4 kontrolowanych podmiotów zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości.    

     Zostały wszczęte 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz 1 postępowanie administracyjne zostanie wszczęte w późniejszym terminie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust 1 pkt  4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Dodatkowo ukarano mandatami  11 właścicieli zakładów za brak zgłoszenia do Wojewódzkiego  Inspektora  JHARS  w  Olsztynie  prowadzonej działalności  gospodarczej.

 

Wnioski :

Przeprowadzone kontrole dotyczące znakowania pieczywa wskazują, że w oznakowaniu wyrobów piekarskich nadal występują nieprawidłowości i mimo ich mniejszego zakresu niż stwierdzone w poprzednich  kontrolach  przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie, to istnieje potrzeba kontynuowania kontroli jakości handlowej wyrobów piekarskich, szczególnie w zakresie oznakowania. 

Analizując wyniki kontroli znakowania wyrobów cukierniczych należy stwierdzić, iż zanotowano pogorszenie jakości handlowej w omawianym zakresie (ostatnie kontrola nie wykazała nieprawidłowości), co  wskazuje na potrzebę kontynuowania kontroli wyrobów cukierniczych i monitorowania  prawidłowości  ich oznakowania. 

 W przypadku znakowania wyrobów ciastkarskich zarówno w toku obecnych kontroli, jak i w poprzednich kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości, zatem jakość handlowa tych artykułów  utrzymana jest na właściwym niezmienionym poziomie. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż oznakowanie produktów jest dla potencjalnego klienta podstawowym źródłem informacji o produkcie i nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, metod wytwarzania lub produkcji, zasadne jest kontynuowanie działań  kontrolnych w powyższym zakresie w celu eliminowania błędów popełnianych przez przedsiębiorców.


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.