Kontrola planowa III kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej miodu PDF Drukuj Email

Informacja  w zakresie jakości handlowej miodu

- kontrola planowa III kwartał 2012 r.

 

            Zgodnie z programem kontroli GI-BKJ-403-15/12  w zakresie jakości handlowej miodu , kontrolę przeprowadzono w 5 podmiotach prowadzących skup i konfekcjonowanie miodu.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej miodu, ze szczególnym uwzględnieniem:

·         jakości handlowej miodu, w tym przede wszystkim miodów jednoodmianowych oraz wielokwiatowych, w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu,

·         prawidłowości znakowania miodu w zakresie określonym w przepisach prawa.

 

Kontrolą objęto:

Podczas kontroli 5 podmiotów (wszystkie będące w ewidencji WIJHARS w Olsztynie)do oceny jakości handlowej w 4 podmiotach  (1 podmiot w stanie likwidacji) pobrano próbki reprezentujące:

Ø  w zakresie cech organoleptycznych oraz fizykochemicznych - 11  partii  miodów  o  łącznej masie   3 444,9 kg.

Ø  w zakresie oceny oznakowania - 11  partii  miodów  o  łącznej masie   3 444,9 kg.

W tym:

-  4 partie miodu nektarowego wielokwiatowego o łącznej masie 1 419,675 kg

-  2 partie miodu nektarowego gryczanego o łącznej masie  422,25 kg

-  1 partię miodu nektarowego lipowego o łącznej masie  537,6 kg

-  3 partie miodu nektarowego akacjowego o łącznej masie 855,375 kg

-  1 partię miodu nektarowego rzepakowego o łącznej masie 210,0 kg.

 

Wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzonych badań fizykochemicznych  zakwestionowano 3 partie miodów (z 11 partii poddanych badaniom laboratoryjnym) o łącznej masie 845,625 kg, które nie spełniały wymagań  jakości handlowej w zakresie cech fizykochemicznych określonych w  rozporządzenia MR i RW z dnia 03.10.2003 r. (Dz. U. Nr 181 poz. 1733 ze zm.).

Stwierdzone nieprawidłowości

Miód poddany ocenie laboratoryjnej zakwestionowano  z uwagi na  zaniżoną liczbę diastazową (1 partia) oraz niższy udział pyłku przewodniego w miodach nektarowych (3 partie).

 

Znakowania miodu.

 W wyniku kontroli znakowania  opakowań jednostkowych 11 partii wyrobów o łącznej masie produkcyjnej 3 444,9 kg., nieprawidłowości w znakowaniu  stwierdzono w 6 ocenianych partiach o łącznej masie produkcyjnej 1 469,7 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości:

W wyniku oceny prawidłowości znakowania wprowadzanych do obrotu miodów  stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

- w oznakowaniu zastosowano nazwę produktu „Miód nektarowy akacjowy / gryczany” mimo braku znacznej przewagi pyłku przewodniego  w porównaniu do pozostałych pyłków     (3 partie), tj. nieodpowiadającą nazwie ustalonej dla tej odmiany środka spożywczego.

- zastosowano niewłaściwe wyrażenie słowne poprzedzające dzienną datę minimalnej trwałości tj. „należy spożyć przed końcem” winno być „najlepiej spożyć przed” (2 partie miodu);

- zastosowano niewłaściwą wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego dla produktu o masie a’ 225 g -  jest 3 mm winno być minimum 4 mm ( 1 partia miodu);

- w oznakowaniu opakowanego środka spożywczego w informacji dotyczącej  kraju pochodzenia miodu podano „Państwa członkowskie z UE”,  podczas gdy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych winno być „Mieszanka miodów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej” (1 partia miodu ).

- na etykiecie umieszczono niepełne dane identyfikujące producenta, w zakresie adresu producenta, niezgodne z danymi zawartymi w dokumentach „Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( 3 partie miodu).

 

Zastosowane sankcje

            Z uwagi na stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie znakowania i cech fizykochemicznych wydano zalecenia pokontrolne w  odniesieniu do 3 podmiotów.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie cech fizykochemicznych i oznakowania w  1 podmiocie wydano decyzję administracyjną z art. 29 ust 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 roku o zakazie wprowadzenia do obrotu 1 partii miodu oraz  wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Wnioski

Przeprowadzone w III kwartale br.  kontrole w  4 podmiotach prowadzących skup i konfekcjonowanie miodu wykazały, że wprowadzane do obrotu miody charakteryzowały się prawidłową jakością handlową w zakresie cech organoleptycznych.

W zakresie cech fizykochemicznych w 3 partiach stwierdzono zaniżony udział pyłku przewodniego, co może świadczyć o wymieszaniu miodów różnych odmian lub o błędach popełnianych podczas pozyskiwania miodu z pasiek jak i  określanie jego odmianowości przez konfekcjonerów  na podstawie deklaracji pszczelarza a nie laboratoryjnego badania udziału pyłku przewodniego w miodach nektarowych. Niska liczba diastazowa może wynikać z  zastosowania zbyt wysokich temperatur podczas przetwarzania miodu (standaryzacja i konfekcjonowanie).

Stąd w celu wyeliminowania z obrotu miodów o niewłaściwej jakości  handlowej  zasadnym jest prowadzenie następnych kontroli produktów pszczelarskich.


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.