Kontrola planowa III kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych PDF Drukuj Email

Informacja w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych

- kontrola planowa III kwartał  2012 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych (GI-BKJ-403-13/12) w III kwartale 2012 r. Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie, kontrolą objął dwa podmioty gospodarcze, prowadzące działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem  kontroli  było  zbadanie  jakości  handlowej  przetworów warzywnych  ze szczególnym uwzględnieniem przecierów pomidorowych, takich jak koncentraty, przeciery, ketchupy oraz sosy na bazie pomidorów lub koncentratu pomidorowego, w  zakresie:

·         zgodności z deklaracją producenta;

·         prawidłowości znakowania opakowań w zakresie z obowiązującymi przepisami, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami;

·         przebiegu procesu produkcyjnego pod kątem zgodności z deklaracją producenta oraz dokumentacją zakładową; 

 

Kontrolą objęto:

Podczas kontroli w 2 podmiotach (wszystkie będące w ewidencji WIJHARS w Olsztynie) ocenie poddano:

Ø  w zakresie cech organoleptycznych oraz fizykochemicznych - 7 partii przetworów warzywnych o łącznej  masie  partii produkcyjnych  6 648,55 kg,

Ø  w zakresie oceny oznakowania - 6 partii przetworów warzywnych o łącznej  masie partii produkcyjnych 5 186,50 kg.

 

Wyniki kontroli

Badania laboratoryjne

Przeprowadzona ocena jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych badanych partii, wykazała ich zgodność z wymogami deklarowanymi przez producentów w deklaracjach jakościowych.         

W zakresie cech fizykochemicznych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- zaniżoną zawartość ekstraktu ogólnego oznaczonego refraktomerycznie (w jednej  partii ketchupu  o  masie  1 599,75 kg.)

- zaniżoną zawartość chlorku sodu oraz zaniżoną zawartość ekstraktu ogólnego oznaczonego refraktomerycznie ( w jednej partii ketchupu  o  masie  1 462,05 kg.)

 

Znakowanie

Stwierdzone nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli prawidłowości znakowania przetworów warzywnych nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 4 partii objętych kontrolą o łącznej masie partii produkcyjnych 3 233,84 kg.   Poddane ocenie produkty nie spełniały wymagań jakości handlowej w zakresie oznakowania w stosunku do wymagań określonych w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowych wymagań zadeklarowanych przez producenta w oznakowaniu z uwagi na fakt iż:

- w oznakowaniu opakowanego środka spożywczego w wykazie składników nie podano ilościowej zawartości składnika tj. koncentratu pomidorowego, podczas gdy nazwa środka spożywczego tj. ketchup sos warzywny jest zazwyczaj kojarzona przez konsumenta z zawartością tego składnika w tym środku spożywczym (dwie partie);

- w wykazie składników podano informację o użyciu w procesie produkcyjnym pomidorów podczas gdy w rzeczywistości do produkcji przedmiotowego ketchupu użyto koncentrat pomidorowy, co może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu oraz metod wytwarzania lub produkcji (dwie partie)

-  nie podano w tym samym polu widzenia informacji o nazwie środka spożywczego, dacie minimalnej trwałości oraz zawartości netto ( dwie partie)

 

Zastosowane sankcje

- została wydana 1 decyzja na podstawie art. 29.1.2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nakazująca  zmianę oznakowania zakwestionowanej partii artykułów spożywczych,

- zostały wydane 2 decyzje na podstawie art. 29.1.1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zakazujące wprowadzenia do obrotu 2 zakwestionowanych partii artykułów spożywczych,

-  w przypadku dwóch  producentów  zostały wydane zalecenia pokontrolne,

- jednemu producentowi wymierzono karę finansową w drodze decyzji wydanej  na podstawie art. 40 a 1.3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej,

- w odniesieniu do jednego producenta zostało wszczęte postępowanie celem wydania decyzji na podstawie art. 40 a 1.4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Wnioski

Ocena wyników badań w zakresie cech fizykochemicznych wykazała niewłaściwą jakość handlową 2 spośród 7 partii przetworów poddanych badaniom laboratoryjnym.

Stwierdzona zaniżona zawartość ekstraktu ogólnego świadczy o zafałszowaniu tych produktów z uwagi na fakt, iż obniżona zawartość ekstraktu ogólnego wskazuje na  mniejszy udział podstawowego surowca – koncentratu pomidorowego, co negatywnie wpływa na koncentrację składników pokarmowych oraz cechy organoleptycznie produktu gotowego - ketchupu.

Nieprawidłowością  jest także zamieszczenie w oznakowaniu wyrobów  informacji niezgodnych z prawdą  w zakresie składu produktów poprzez podanie w wykazie składników informacji o użyciu pomidorów, gdy faktycznie użyto   w produkcji koncentrat pomidorowy czyli produkt przetworzony.

Biorąc pod uwagę fakt wystąpienia powyższych nieprawidłowości szczególnie w zakresie oznakowania (4 partie) należy stwierdzić, iż zasadnym jest prowadzenie regularnych kontroli jakości handlowej przetworów pomidorowych celem weryfikacji deklarowanych przez producenta cech jakościowych.


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.