Kontrola doraźna II kwartał 2009 r. - jakość handlowa jaj PDF Drukuj Email


INFORMACJA

w zakresie jakości handlowej jaj – kontrola doraźna II kwartał 2009 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno –Spożywczych w Olsztynie, przeprowadził w II kwartale 2009 r. kontrolę doraźną w  zakładzie pakowania jaj. Kontrolę podjęto w związku z otrzymanymi informacjami o wprowadzeniu do obrotu nieprawidłowo oznakowanych jaj, ponadto z przekazanych informacji wynikało, że skontrolowane w sieci handlowej jaja nie odpowiadały zadeklarowanej na opakowaniu przez producenta klasie jakościowej „A” ani klasie wagowej „M”. 

Podczas kontroli sprawdzono jakość handlową jaj wprowadzanych do obrotu, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości oznakowania skorupek jaj i opakowań oraz prawidłowość klasyfikacji w zakresie deklarowanej klasy jakości i klasy wagowej.

 

W zakresie:

 

  • oceny organoleptycznej, klasyfikacji wagowej oraz  znakowania jaj i opakowań, kontrolą objęto 4 partie jaj o łącznej wielkości 77 510 szt.    

                                                                

Wyniki kontroli:

  • wymagań w zakresie prawidłowości  klasyfikacji wagowej nie spełniała - część1 partii jaj o wielkości 27 000 szt., co stanowi ok. 35% skontrolowanych ilości  jaj.

W wyniku oceny stwierdzono, że przedmiotowa partia jaj nie spełnia wymagań jakości handlowej  zadeklarowanej masy, odpowiadającej klasie „L” oraz wymogów przepisu art. 4 ust 1 lit b Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. UE L z dnia 24 czerwca 2008 r.) z uwagi na stwierdzoną zaniżoną masę jaj. W zakwestionowanej partii jaj (27.000 szt. jaj) 61% jaj kwalifikowało się do niższej klasy wagowej tj. „M” (stwierdzona masa od 59 g do 62g). Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/200, masa jaj oznakowanych klasą wagową „L” powinna mieścić się w granicach: 73 g – 63 g, a dopuszczalna tolerancja wagowa dla jaj z następnej, niższej klasy powinna wynosić nie więcej niż 5%.


 

Zastosowane sankcje:

 

  • osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości ukarano grzywną w wysokości 300 zł w drodze mandatu karnego
  • wydano decyzję o karze pieniężnej w wysokości 4.590,00 zł (art. 40a ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych) z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu
  • wydano zalecenia pokontrolne


 Inne

           Dodatkowo w toku kontroli, Inspektorzy przeprowadzili czynności wyjaśniające dotyczące przesłanej przez WIIH informacji o nieprawidłowym oznakowaniu opakowań jednostkowych jaj (brak wyjaśnienia kodu znajdującego się na skorupkach jaj) wprowadzonych do obrotu przez  kontrolowaną Spółkę.

W toku kontroli stwierdzono, że Producent wyeliminował błąd. Wszystkie opakowania jednostkowe posiadały wymaganą informację na wewnętrznej stronie opakowania, widoczną po jego otwarciu.

 

Wnioski

Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej jaj konsumpcyjnych, konieczne jest ciągłe prowadzenie kontroli, aby w obrocie nie znajdowały się produkty o niewłaściwej jakości handlowej. Zakłady pakowania jaj w okresie przedświątecznym, a zwłaszcza w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne odnotowują wzmożony obrót. Zatem wydaje się zasadne aby kontrola w zakładach pakowania jaj odbywała się w możliwie najbardziej zbliżonym do świąt czasie.

Ścisła współpraca z inspekcjami działającymi na obszarze poza właściwością rzeczową IJHAR-S stwarza możliwości szybkiej reakcji i działania w celu wyeliminowania z obrotu towarów o niewłaściwej jakości handlowej. 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.