Kontrola planowa IV kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej napojów alkoholowych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli w zakresie jakości handlowej napojów alkoholowych w IV kwartale 2012 r.

 

 

Zgodnie z programem kontroli planowej (GI-BKJ-403-24/12) w zakresie jakości handlowej napojów alkoholowych kontrolą objęto 2 podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej napojów spirytusowych, w zakresie zgodności z deklaracją producenta i wymaganiami określonymi w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości znakowania opakowań.

 

 

Kontrolą objęto:

            Podczas kontroli w 2 podmiotach ocenie w zakresie parametrów fizykochemicznych i prawidłowości znakowania poddano 4 partie napojów alkoholowych o łącznej objętości partii wyprodukowanych 41,642 hl, w tym:

O  2 partie likierów o łącznej masie produkcyjnej 34,29 hl,

O  2 partie napojów spirytusowych o łącznej masie produkcyjnej 7,352 hl.

 

 

Wyniki kontroli:

 

 

Cechy fizykochemiczne

W wyniku analiz laboratoryjnych w 1 zakładzie wyniku przeprowadzonych badań fizykochemicznych napojów alkoholowych zakwestionowano 2 partie artykułów rolno-spożywczych o łącznej masie 34,29 hl.

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

§   zawyżenia zawartości alkoholu etylowego w stosunku do zadeklarowanego przez producenta poziomu.

 

 

Znakowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania napojów alkoholowych w 2 zakładach zakwestionowano oznakowanie 4 partii wyrobów o łącznej objętości partii wyprodukowanych 41,642 hl

 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

§   nie umieszczeniu w wykazie składników nazw składników rzeczywiście wykorzystanych do produkcji przedmiotowych środków spożywczych i nadal w nich obecnych, nawet  w zmienionej formie, tj.: żółtka z masy jajowej pasteryzowanej, białka z masy jajowej pasteryzowanej,

§   umieszczeniu w wykazie składników nazwy składników rzeczywiście niewykorzystanych do produkcji przedmiotowych środków spożywczych, tj.: żółtko z jaj, białko z jaj,

§   umieszczeniu w wykazie składników informacji o zawartości środka aromatyzującego (aromatu) nie będącego naturalnym w nieprawidłowej postaci nazwy, tj. ,,aromat identyczny z naturalnym (aromat kokosowy)", podczas gdy winno być ,,aromat",

§   umieszczeniu w oznakowaniu informacji sugerującej, że do produkcji wyrobu użyto aromatu kokosowego pochodzenia naturalnego, podczas gdy w rzeczywistości do produkcji przedmiotowego wyrobu wykorzystano aromat, który zgodnie ze specyfikacją produktu oraz świadectwem jakości nie ma statusu naturalnego środka aromatyzującego, przez co wprowadzono konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego właściwości, składu i metod wytwarzania lub produkcji,

§   zastosowaniu niewłaściwej nazwy dla środka spożywczego, tj. zastosowano nazwę „Ajerkoniak”, natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami winno byćLikier jajeczny” lub „advocaat”, lub „avocad”, lub „adwokat”,

§   zastosowaniu niewłaściwej wysokości cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego,

§   podaniu w niewłaściwy sposób informacji o nominalnej mocy napoju alkoholowego.

 

 

Zastosowane sankcje:

§   wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości do 2 kontrolowanych podmiotów,

§   przeprowadzono postępowanie administracyjne zakończone wydaniem 2 decyzji na podstawie art. 29 ust 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych wobec 1 producenta,

§   wszczęto postępowanie administracyjne na podstawie art. 40a ust 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nałożenia kary pieniężnej wobec 1 przedsiębiorcy.

 

 

Wnioski:

Jakość handlowa napojów alkoholowych poddanych kontroli w IV kwartale 2012 r. w zakresie cech fizykochemicznych, w porównaniu do 2009 roku, w którym to ostatnio przeprowadzono badania laboratoryjne, utrzymała się na podobnym poziomie, gdyż nieprawidłowości tego typu wystąpiły również w przypadku 2 spośród 4 objętych kontrolą partii wyrobów. Niemniej jednak stwierdzone uprzednio uchybienia dotyczyły innych parametrów fizykochemicznych.

Jednocześnie zaobserwować można znaczne pogorszenie jakości handlowej w zakresie oznakowania napojów alkoholowych (w kwartale I 2011 roku wszystkie objęte kontrolą partie miały poprawne znakowanie, natomiast w IV kwartale 2012 roku oznakowanie wszystkich skontrolowanych partii było nieprawidłowe). Niepokojącym jest, że stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły wprowadzania konsumentów w błąd, co do właściwości tychże produktów, m.in. odnośnie stopnia przetworzenia surowców użytych do ich produkcji oraz nieuprawnionego umieszczenia informacji wskazujących na naturalne źródło ich pochodzenia.

Należy zauważyć, że napoje spirytusowe z uwagi na ich szczególny charakter oraz w większości przypadków długoletnie tradycje ich wytwarzania przez podmioty wprowadzające do obrotu tego rodzaju środki spożywcze są produktami, w oznakowaniu których producenci często umieszczają dobrowolne informacje, mające zachęcić konsumenta do zakupu. Tym niemniej jak wynika z przeprowadzonych kontroli, użycie tego rodzaju określeń może stać w sprzeczności ze stanem faktycznym.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.