Kontrola planowa II kwartał 2009 r. - GMO PDF Drukuj Email


Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie wprowadzania do obrotu  artykułów rolno-spożywczych potencjalnie zawierających produkty GMO w II kwartale 2009 r.

 

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie wprowadzania do obrotu artykułów rolno – spożywczych potencjalnie zawierających produkty GMO (GI-GNK-400-21/09) kontrolą objęto 4  zakłady przetwórstwa spożywczego z branży: chłodniczej, mięsnej, zbożowej  i piekarniczej. 

           

● w zakresie obecności GMO w wyrobach gotowych i surowcachPodczas kontroli, pobrano 6 próbek artykułów rolno – spożywczych potencjalnie zawierających produkty GMO, reprezentujących partie o łącznej masie 3, 42 t.

- 2 partie artykułów posiadających w swym składzie soję lub jej pochodne o łącznej masie 0,77 ton,

- 4 partie kukurydzy o łącznej masie 2,65 ton pobrane w zakładach wprowadzających do obrotu ziarno

   na popcorn ( dwie partie ) oraz ziarno kukurydzy zamrożone  ( dwie partie ).

 

            ● w zakresie znakowania  -  5 partii artykułów rolno – spożywczych o łącznej masie 3,38 t.

 

Wyniki kontroli:

           

  w zakresie obecności GMO w wyrobach gotowych i surowcach W wyniku kontroli stwierdzono, iż żaden z kontrolowanych  zakładów nie posiadał produktów oznakowanych jako wolne od GMO. Wyniki analiz laboratoryjnych przeprowadzonych  techniką PCR, metodą screeningową na obecność promotora 35 S i terminatora NOS, a w przypadku kukurydzy- metodą podwójnego screeningu na obecność promotora 35 S lub terminatora NOS (badania jakościowe) oraz technika RealTime PCR (badania ilościowe) we wszystkich kontrolowanych próbkach były negatywne. Tym samym potwierdzono, że objęty kontrolą asortyment odpowiadał wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach prawnych oraz deklaracji producentów jako wolny od GMO

 

w zakresie znakowaniaNa podstawie otrzymanych wyników  analiz laboratoryjnych oraz informacji zawartych na opakowaniach wyrobów (brak informacji świadczących o zawartości organizmów genetycznie zmodyfikowanych)  stwierdzono, że kontrolowane zakłady nie  wprowadzały do obrotu artykułów rolno – spożywczych zawierających lub składających się z GMO. W związku z powyższym odstąpiono od kontroli prawidłowości znakowania pod kątem zawartości GMO.

W trzech kontrolowanych zakładach, kontroli prawidłowości znakowania wyrobów poddano partie będące jednocześnie przedmiotem badań laboratoryjnych.

Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku jednej partii „Ziarna kukurydzy ” - wielkość partii 63 kg, tj 1,9%  kontrolowanej masy. W oznakowaniu przedmiotowej partii wyrobu stwierdzono:

- niepełne dane identyfikacyjne producenta, tj. brak imienia i nazwiska osoby fizycznej prowadzącej działalność  gospodarczą ,

- użycie niewłaściwego wyrażenia poprzedzającego informację o ilości nominalnej produktu -  „waga netto” winno być „masa netto” bądź „zawartość netto”,

- brak kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej,

Powyższe było niezgodne z przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych, która w art. 4 ust. 1 w którym  stwierdza się, że  wprowadzane do obrotu artykuły rolno – spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej  (w tym  w odniesieniu do oznakowania), jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 z późn. zm.).

Pozostałe  partie objęte  kontrolą  były oznakowane prawidłowo.

 

Zastosowane sankcje:

 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących niewłaściwego oznakowania jednej partii „Ziarna kukurydzy” wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne oraz wydano decyzję nakazującą poddanie zabiegowi zmiany oznakowania zakwestionowanej partii produktu;

- przesłano zalecenia pokontrolne w sprawie wprowadzenia do obrotu artykułu „Ziarno kukurydzy” 

   z   prawidłowym oznakowaniem.

- wszczęto postępowanie administracyjne o zastosowanie kary pieniężnej.

 

  Wnioski.

 

Zarówno kontrole przeprowadzone w poprzednich okresach (również w badaniach na obecność GMO w pomidorach i  ziemniakach) jak i w bieżącym roku nie wykazały  w wyrobach gotowych obecności organizmów modyfikowanych genetycznie. Nie mniej kontrole w  tym zakresie są niezbędne z uwagi na konieczność potwierdzenia czy   w przypadku stosowania  przez producentów surowców zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane znakują oni swoje wyroby zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej m. innymi rozporządzeniem Nr 1829/200 i Nr 1830/2003 oraz  przepisami krajowymi. Ponadto kontroli wymaga również  przestrzeganie przez  przedsiębiorców obowiązku prowadzenia, przekazywania  i przechowywania wymaganej dokumentacji zarówno surowców jak  i wyrobów gotowych zawierających GMO.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.