Kontrola planowa II kwartał 2009 r. - jakość handlowa przetworów rybnych PDF Drukuj Email


INFORMACJA

w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych- kontrola planowa II kwartał 2009 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej nr GI-GNK-400-16/09 w zakresie jakości handlowej  przetworów rybnych (konserw, prezerw, past rybnych) w II kwartale 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie, przeprowadził kontrolę w 1 podmiocie gospodarczym, co stanowi 10%podmiotów prowadzących tego typu działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i znajdujących się w ewidencji WIJHARS.

Spółkę wytypowano do kontroli w związku z licznymi nieprawidłowościami jakości handlowej konserw rybnych w zakresie oznakowania, cech fizykochemicznych i organoleptycznych, stwierdzonych w ostatnich kontrolach przeprowadzonych przez tutejszy Inspektorat jak również w związku z licznymi pismami przesłanymi przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Kontrolowana Spółka nie prowadzi produkcji konserw rybnych, zajmuje się ich importem i dystrybucją.

 

Kontrolą objęto:

·         w zakresie oceny organoleptycznej                   - 6 partii konserw rybnych o łącznej

   masie 3 036,6 kg

·         w zakresie oznaczania parametrów

            fizykochemicznych                                      - 6 partii konserw rybnych o łącznej

   masie 3 036,6 kg

·         w zakresie znakowania opakowań jednostkowych- 6 partii konserw rybnych o łącznej

    masie 3 036,6 kg

 

Kontrolowana jednostka w trakcie trwania kontroli nie posiadała i nie przedstawiła kontrolującym żadnych charakterystyk jakościowych poddanych badaniom produktów, w związku z powyższym w celu dokonania kontroli jakości handlowej przyjęto deklaracje producenta zawarte w oznakowaniu badanych partii konserw.

Z uwagi na fakt, iż parametry chemiczne zawartości tłuszczu, białka i węglowodanów zawarte w treści informacji o wartości odżywczej umieszczonej na opakowaniach konserw zostały wprowadzone przez Spółkę fakultatywnie, jako cechy jakości handlowej dodatkowo deklarowane, zakwestionowano tylko te wyniki, które znacznie odbiegały od deklaracji wprowadzającego do obrotu.

Wyniki kontroli

wymagań nie spełniało

·   w zakresie parametrów fizykochemicznych- 4 partie konserw rybnych (tj.:ok. 67%

skontrolowanych partii) o łącznej masie 2 357,64 kg (tj.:ok.78% masy skontrolowanych  partii).Nieprawidłowości dotyczyły zaniżonej zawartości białka, tłuszczu i zawyżonej zawartości tłuszczu w stosunku do deklaracji producenta oraz zawyżonej zawartości wodnistej zawiesiny w oleju w odniesieniu do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2136/89.

·   w zakresie znakowania opakowań jednostkowych- zakwestionowano znakowanie wszystkich 6 partii konserw rybnych o łącznej masie 3 036,6 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- niewłaściwej wysokości cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej artykułu

- braku informacji o ilościowej, wyrażonej w procentach, zawartości składników  

  występujących w nazwie środka spożywczego

- stosowania nieprawidłowych sformułowań poprzedzających: datę minimalnej trwałości i

   wyrażeń  poprzedzających ilość nominalną produktu

- braku dookreślenia, w którym miejscu opakowania znajduje się data minimalnej trwałości

- oznakowania opakowań jednostkowych w sposób nietrwały

- umieszczania dat minimalnej trwałości  pod etykietami

- wprowadzania w błąd co do rodzaju i składu produktu

- podania niepełnej informacji o wartości odżywczej produktu w nieodpowiedniej kolejności i

   nieprawidłowego poziomu wartości energetycznej.

Zastosowane sankcje:

Kontrolowanym przekazano zalecenia pokontrolne.

·                    w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu wszczęto wobec Spółki  postępowanie administracyjne w sprawie nakazu poddania artykułów rolno-spożywczych określonym zabiegom tj. zmianie oznakowania, zostanie wydanych 6 decyzji na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,

·                     z uwagi na zawyżoną zawartość tłuszczu oraz zawyżoną zawartość wodnistej zawiesiny w oleju w przypadku 1 partii konserw sardynki w oleju roślinnym kolejnym etapem będzie wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia rodzaju i stopnia wady, a następnie wydanie decyzji na podstawie art. 11 ust 4 ustawy o cenach i skierowanie wniosków do Urzędu Skarbowego, ponadto zostanie wydana decyzja o karze pieniężnej (art. 40a ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych) z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu oraz cech fizykochemicznych. Natomiast po zakończeniu realizowanej obecnie rekontroli zostanie wszczęte  postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust 1 pkt 4 ustawy o jhars z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno – spożywczego zafałszowanego (odnośnie stwierdzonej zawyżonej zawartość wodnistej zawiesiny w oleju Atlantyckiej sardynki w oleju roślinnym w stosunku do określonego wymogu zawartego w Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2136/89.

Inne

W toku kontroli, inspektorzy przeprowadzili czynności wyjaśniające w związku z pismami przesłanymi przez inne inspekcje do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie, w których zakwestionowano jakość handlową asortymentów wprowadzonych do obrotu przez kontrolowaną Spółkę. Przeprowadzona kontrola potwierdziła wystąpienie nieprawidłowości w zakresie oznakowania i niektórych cech fizykochemicznych stwierdzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

Tutejszy Inspektorat powiadomił Izbę Celną w Olsztynie odnośnie niestwierdzenia faktu wprowadzenia do obrotu 8 partii ryby mrożonej  wycofanych w drodze decyzji wydanych przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdańsku. Ponadto przesłano informację o stwierdzonych nieprawidłowościach dot. wartości odżywczej  do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mrągowie.

 

Wnioski

Analizując ustalenia z kontroli należy stwierdzić, że jakość przetworów rybnych  jest nadal niezadowalająca. 67% zbadanych partii posiadało niezgodne z deklarowanymi parametry jakościowe.  Przeprowadzone w tym samym podmiocie kontrole w latach  2007 i 2008 wykazywały także wysoki stopień nieprawidłowości. Obecnie nie wystąpiła żadna znacząca zmiana co do jakości handlowej wprowadzanych przez Spółkę konserw rybnych.

Wyniki kontroli potwierdzają potrzebę stałej i zwiększonej częstotliwości prowadzenia kontroli urzędowych w branży konserw rybnych.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.