Kontrola planowa II kwartał 2009 r. - jakość handlowa owoców i warzyw PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw w II kwartale 2009 r.

 

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw    (GI-GNK-400-13/09),   w II kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw. W trakcie kontroli sprawdzono jakość handlową oferowanych przez jednostki handlowe wybranych gatunków owoców i warzyw.

Kontrolę przeprowadzono w 6 spośród 76 punktów sprzedaży owoców i warzyw , co stanowi 7,9% podmiotów prowadzących tego typu działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i znajdujących się w ewidencji WIJHARS.

           

 

Kontrolą objęto:

 

● w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniach Komisji ( WE ) dla poszczególnych  owoców i warzyw 27  partii świeżych owoców i warzyw  o łącznej masie 649,7  kg. w tym :

a)      sałata – 6 partii (123,7 kg)-kraj pochodzenia Polska oraz 2 partie (22,5 kg) kraj pochodzenia Hiszpania

b)      ogórki – 6 partii (207 kg) kraj pochodzenia Polska oraz 3 partie (140 kg) kraj pochodzenia Holandia ,

c)      pieczarki – 6 partii  / 80,5 kg /, kraj pochodzenia Polska,

d)      szparagi – 2 partie (7,5 kg) kraj pochodzenia Polska,

e)       truskawki - 2 partie (68,5 kg) kraj pochodzenia Hiszpania,

 

● w zakresie  prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw na zgodność                           z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach Komisji (WE) dla poszczególnych owoców         i warzyw oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1580/2007 - 18 partii owoców i warzyw sprzedawanych luzem o  masie 463,7 kg  oraz 11 partii owoców i warzyw w opakowaniach detalicznych o masie łącznej 208,5 kg

 

Wyniki kontroli:

           

  w zakresie zgodności z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniach Komisji ( WE ) dla poszczególnych  owoców i warzyw w zakresie jakości handlowej  W kontrolowanych jednostkach nie stwierdzono świeżych warzyw i owoców w klasie ekstra. Nie stwierdzono również w ofercie handlowej ww. podmiotów cykorii.

 Ogółem w klasie I deklarowano 22 partie - /81,5 % poddanych ocenie partii /, w tym 16 partii warzyw   i owoców pochodzenia krajowego o łącznej masie 365,2 kg,  co stanowi  62,2 % ilości objętej kontrolą w klasie I oraz 6 partii pochodzących z państw  UE o masie 221,7 kg, co stanowi   37,8 % ilości objętej kontrolą w klasie I.

W klasie II deklarowano 5 partii /18,5 % poddanych ocenie partii /, o łącznej masie 62,8 kg  co stanowi 9,7 %  wszystkich owoców i warzyw poddanych kontroli. W tym 4 partie warzyw                i owoców pochodzenia krajowego o łącznej masie 53,5 kg,  co stanowi   89,2 % ilości objętej kontrolą w klasie II oraz 1 partię pochodzącą z państw  UE o masie 9,3 kg, co stanowi 14,8 % ilości objętej kontrolą w klasie II..

Kontrolowane partie owoców i warzyw  spełniały wymagania minimalne określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007: były czyste, zdrowe bez oznak zepsucia, wolne od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, obcych zapachów oraz wolne od zanieczyszczeń i  nieuszkodzone    

 Oceniane partie spełniały wymagania określone dla deklarowanej I i II klasy jakości, posiadały cechy charakterystyczne  dla danej odmiany.  W toku przeprowadzonych kontroli nie wniesiono  uwag odnośnie prawidłowości sortowania, w zakresie długości, średnicy lub gramatury poszczególnych gatunków produktów. Kontrolowane partie owoców i warzyw spełniały wymagania minimalne deklarowanych klas w odniesieniu do rozporządzeń Komisji (WE) dla poszczególnych owoców i warzyw. Podczas oceny nie stwierdzono partii w której by została przekroczona tolerancja w zakresie jakości i wielkości wynosząca dla klasy  I i II 10 %. Najwyższy wskaźnik 8,1%  owoców  nie spełniających wymogów dotyczących sortowania wg wielkości deklarowanej I klasy (Rozporządzenia Komisji (WE)  nr 1667/88 ustanawiającym normy jakości dla ogórków)  stwierdzono w partii ogórków o masie 60,0 kg., kraj pochodzenia Polska, oferowanych przez kontrolowany  Market.

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pakowania i prezentacji       kontrolowanych partii świeżych owoców i warzyw. Owoce i warzywa były pakowane                               w opakowania zabezpieczające je przed uszkodzeniami.  Opakowania były czyste  i dobrej jakości.

Kontrolowane partie spełniały  również wymagania pod względem jednolitości. Owoce i warzywa były jednolite pod względem stopnia dojrzałości barwy, kształtu, odmiany i pochodzenia.

 

 

w zakresie znakowaniaW zakresie prawidłowości znakowania  świeżych owoców i warzyw nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowane partie świeżych owoców i warzyw spełniały wymagania wynikające ze wspólnotowych norm handlowych obowiązujących  w krajach  Unii Europejskiej dotyczące oznakowania opakowań.

           Oznakowanie owoców i warzyw zawierało wszystkie niezbędne informacje, zarówno w przypadku oferowania ich do sprzedaży w opakowaniach detalicznych jak i luzem (skrzynki, worki raszlowe). W przypadku znakowania produktów  sprzedawanych luzem umieszczone były każdorazowo informacje dotyczące odmiany, klasy jakości i kraju pochodzenia  produktu oraz niejednokrotnie dotyczące nazwy  produktu (odmiany owoców, cebula, marchew )mimo, że nie była  ona wymagana. Przeznaczone do sprzedaży owoce i warzywa były oznakowane w sposób czytelny       i trwały, w widocznym miejscu dla konsumenta.

            Opakowania detaliczne posiadały informacje o przedziale wielkości oferowanych do sprzedaży produktów.

Sankcje:

 

Sankcji nie stosowano – brak podstaw. 

 

Wnioski

 

Jakość handlowa wytypowanych gatunków owoców i warzyw oferowanych przez markety uległa zdecydowanej poprawie. Świadczy o tym znacznie wyższy niż w poprzednich okresach kontrolnych wskaźnik owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży w I klasie jakości .

Brak stwierdzonych nieprawidłowości zarówno w jakości jak  i oznakowaniu produktów świadczy  o  stawianych  przez markety wysokich  wymaganiach wobec producentów – dostawców krajowych jak i zagranicznych. Markety posiadają swoje centra dystrybucyjne, które przy dostawach przez producentów dużych partii owoców i warzyw  mają większą możliwość egzekwowania jakości zgodnej   z wymogami unijnych rozporządzeń.

Pomimo braku stwierdzonych nieprawidłowości, z uwagi na dużą liczbę podmiotów prowadzących obrót owocami i warzywami zlokalizowanych na terenie woj. warmińsko mazurskiego istnieje nadal potrzeba kontroli tego sektora.


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.