Wynik kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w IV kwartale 2015 r. PDF Drukuj Email

W IV kwartale 2015 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie przeprowadził kontrole planowe w zakresie jakości handlowej następujących grup artykułów rolno-spożywczych:

 • soki i nektary,
 • wyroby winiarskie,
 • przetwory rybne oraz owoce morza,
 • przetwory mięsne,
 • jaja,
 • wyroby garmażeryjne.

 

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W trakcie kontroli dokonano oceny organoleptycznej, sprawdzono parametry fizykochemiczne oraz oceniono prawidłowość znakowania produktów żywnościowych.

Kontrole przeprowadzono w 21 podmiotach z czego w 17 podmiotach pobrano próby w celu sprawdzenia jakości handlowej art. rolno-spożywczych. W kontrolowanych przedsiębiorstwach dokonano oceny organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych łącznie 39 wprowadzanych do obrotu partii oraz sprawdzono prawidłowość znakowania łącznie 40 wprowadzanych do obrotu partii. Kontrolą w pełnym zakresie objęto:

 • 11 partii przetworów mięsnych
 • 7 partii wyrobów garmażeryjnych
 • 9 partii przetworów rybnych w tym jedna próbka owoców morza
 • 6 partii jaj
 • 4 partie wyrobów winiarskich
 • 2 partii soków i napojów

 

Dodatkowo ocenie prawidłowości znakowania poddano jedną partię soków i napojów.

W wyniku oceny organoleptycznej spośród 39 przebadanych partii zakwestionowano jedną partie przetworu mięsnego. Wykryta nieprawidłowość dotyczyła wyglądu zewnętrznego.

Badanie cech fizykochemicznych wśród 39 poddanych kontroli partii wykazało nieprawidłowości w jednej partii wyrobu winiarskiego oraz jednej partii owoców morza. W przypadku owoców morza stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zaniżonej masy netto składników stałych tj. mięsa krewetek oraz zaniżonej masy netto produktu natomiast w odniesieniu do wyrobu winiarskiego nieprawidłowość dotyczyła zawyżonej kwasowości ogólnej wyrażonej jako kwas jabłkowy. Ocena parametrów fizykochemicznych wykazała, że skontrolowana partia owoców morza stanowi produkt zafałszowany.

Ocena prawidłowości znakowania artykułów rolno-spożywczych wykazała nieprawidłowości w 12 spośród 40 skontrolowanych partii. Wspomniane nieprawidłowości dotyczyły:

 • nazwy i rodzaju produktu m. in.:

-       użycia nazwy nieadekwatnej do rzeczywistego składu produktu,

-       umieszczenia na etykiecie dwóch różnych nazw dla jednego produktu,

-       zastosowania niewłaściwej nazwy dla użytych składników,

 • składu m. in.:

-       braku wyszczególnienia w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich stosowanych składników w tym składników składnika złożonego (rosołu, margaryny),

-       umieszczeniu w wykazie składników rzeczywiście niewykorzystanych przy produkcji (np. tłuszcz roślinny utwardzony – zawiera lecytynę z soi),

-       podaniu składników bez zachowania porządku malejącego według ich masy,

-       braku obowiązkowego oznaczenia ilości poszczególnych składników istotnych w celu scharakteryzowania danego środka spożywczego,

-       braku wyróżnienia za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty nazwy składnika powodującego alergie lub reakcje nietolerancji (np. mąka pszenna, seler, białko sojowe),

 • nierzetelnego oznakowania m. in.:

-       użycia zbyt małego rozmiaru czcionki,

-       podanie nieprawidłowo danych producenta,

 • inne:

-       braku informacji o warunkach przechowywania,

-       zaniżeniu masy składników stałych,

-       zaniżeniu masy netto produktu.

 

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ 

 • wydał 2 decyzje administracyjne zakazujące wprowadzenia do obroty artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 9 decyzji administracyjnych nakazujące poddanie artykułu rolno-spożywczego określonym zabiegom w tym prawidłowego oznakowania,
 • wydał 1 decyzję administracyjną nakładającą karę pieniężną w wysokości 500 zł,
 • wszczął 3 postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej,
 • nałożył 3 grzywny w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 250 zł (za brak zgłoszenia wojewódzkiemu inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, za wprowadzanie do obrotu towarów paczkowanych, których ilość rzeczywista nie odpowiada ilości nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym).

 

W ramach wyżej wymienionych kontroli Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie przeprowadził czynności wyjaśniające w związku z napływającymi informacjami na temat jakości handlowej art. rolno-spożywczych w dziewięciu podmiotach. Przesłane informacje dotyczyły przetworów mięsnych, pieczywa, nawozów oraz wyrobów cukierniczych. Sześć kontroli przeprowadzono w związku z informacjami przekazanymi przez inne jednostki kontrolne tj. inspekcję weterynaryjną, inspekcję handlową. Pozostałe trzy kontrole przeprowadzono w związku ze skargami konsumentów.

W IV kwartale 2015 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie oprócz kontroli planowych przeprowadził dodatkowo 318 kontroli na wniosek podmiotów zainteresowanych w ramach których dokonano oceny jakości handlowej 339 partii artykułów rolno-spożywczych. Wspomniane kontrole przeprowadzono w związku z wpłynięciem wniosków o dokonanie oceny jakości handlowej świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji, wniosków o przeprowadzenie kontroli artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy, zgłoszeń wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich oraz wniosków o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Kontrolą jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeznaczonych na wycofanie z rynku w związku z nadzwyczajnymi środkami wsparcia w sektorze owoców i warzyw podjętymi w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską objęto 183 partii w tym 176 partii jabłek, pięć partii gruszek, jedną partię kapusty oraz jedną partię marchwi. Łączna masa kontrolowanych partii wynosiła 1 207 045 kg w tym 1 172 908 kg stanowiły jabłka, 10 137 kg gruszki, 2 000 kg kapusta oraz 22 000 kg marchew. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wszystkie oceniane partie spełniają wymagania odpowiednio szczegółowej normy handlowej UE dla jabłek klasy II, szczegółowej normy handlowej UE dla gruszek klasy II oraz ogólnej normy handlowej UE.

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 137 partii art. rolno-spożywczych w tym: 31 partii przetworów ziemniaczanych, 64 partii przetworów owocowo-warzywnych, 42 partii przetworów rybnych. Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości w dwóch partiach przetworów rybnych w wyniku czego wydano dwie decyzje administracyjne zakazujące wprowadzenia do obroty artykułu rolno-spożywczego.

Kontrolą jakości handlowej wywozu świeżych owoców i warzyw przeznaczonych do wywozu do krajów trzecich objęto 8 partii pomidorów. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT objęto jedną patię pszenicy nie stwierdzając w przedmiotowym zakresie nieprawidłowości. Oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych objęto również 10 partii przetworów mięsnych. Organ zakwestionował jakość handlową trzech badanych partii z uwagi na nieprawidłowości dotyczące wyglądu zewnętrznego. W przypadku dziewięciu badanych przetworów mięsnych wykryto w badaniach laboratoryjnych obecność składników niezadeklarowanych przez producenta w wykazie składników. Wszystkie oceniane partie były nieprawidłowo oznakowane.

 
Odwiedziło nas 200217 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.