Wynik kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w I kwartale 2016 r. PDF Drukuj Email

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2016 roku przeprowadził ogółem 544 czynności kontrolnych, w tym:

 • 463 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 81 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych na rynku krajowym

Kontrole planowe:

Cel kontroli:

W I kwartale 2016 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie przeprowadził kontrole planowe w zakresie jakości handlowej następujących grup artykułów rolno-spożywczych:

 • pieczywa, wyrobów garmażeryjnych chłodzonych i głęboko mrożonych typu: pizza, zapiekanki.
 • mięsa drobiowego,
 • mięsa mielonego, mięsa garmażeryjnego oraz mięsa kulinarnego (w elementach)

Ponadto kontrolą objęto nawozy, nawozy oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środki wspomagające uprawę roślin.

 

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W trakcie kontroli dokonano oceny organoleptycznej, sprawdzono parametry fizykochemiczne oraz oceniono prawidłowość znakowania produktów żywnościowych. Kontrola nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin poza oceną prawidłowości znakowania oraz sprawdzeniem parametrów fizykochemicznych miała na celu również sprawdzenie prawidłowości wprowadzania ich do obrotu oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu tymi środkami. Kontrole przeprowadzono w 31 podmiotach z czego w 25 podmiotach pobrano próby w celu sprawdzenia jakości handlowej art. rolno-spożywczych.

 

Zakres kontroli:

Kontrolę jakości handlowej nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, środków wspomagających uprawę roślin przeprowadzono w siedmiu podmiotach, w których pobrano łącznie 18 partii nawozów wyprodukowanych i zaimportowanych o łącznej masie 331 420 kg w tym:

 • 8 partii nawozów „NAWOZÓW WE”,
 • 2 partie nawozów mineralnych w tym jedna partia posiadająca w oznakowaniu określenie wskazujące na możliwość stosowania wskazanego środka w rolnictwie ekologicznym
 • 1 partię nawozu organiczno-mineralnego,
 • 7 partii środków wspomagających uprawę roślin – podłoży.

Wszystkie poddane kontroli partie zostały zweryfikowane pod względem parametrów fizykochemicznych.

 

Kontrolę jakości handlowej pieczywa i wyrobów garmażeryjnych głęboko mrożonych lub chłodzonych typu: pizza, zapiekanki przeprowadzono w 11 podmiotach z czego w dziewięciu podmiotach pobrano łącznie 17 próbek w tym 16 próbek pieczywa i jedną próbkę wyrobów garmażeryjnych. Pięć spośród pobranych próbek poddano ocenie parametrów fizykochemicznych tj. cztery próbki pieczywa w związku z deklaracjami producenta dotyczącymi technologii produkcji oraz jedną próbkę wyrobu garmażeryjnego.

Kontrolę jakości handlowej mięsa mielonego, mięsa garmażeryjnego, mięsa kulinarnego oraz mięsa przeprowadzono w 13 podmiotach z czego w dziewięciu pobrano łącznie 17 partii artykułów rolno-spożywczych w tym:

 • 8 partii mięsa drobiowego świeżego
 • 7 partii mięsa w elementach kulinarnych
 • 1 partię mięsa mielonego
 • 1 partię mięsa rozdrobnionego (garmażeryjnego)

W trakcie przedmiotowych kontroli przeprowadzono ocenę organoleptyczną, sprawdzono parametry fizykochemiczne oraz oceniono prawidłowość znakowania produktów żywnościowych.

 

W ramach wyżej wymienionych kontroli Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie przeprowadził dodatkowo czynności wyjaśniające w związku z napływającymi informacjami, z innych jednostek kontrolnych tj. Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej, dotyczące jakości handlowej art. rolno-spożywczych w siedmiu podmiotach. Przesłane informacje dotyczyły przetworów mięsnych, mięsa mielonego oraz pieczywa. W toku przeprowadzonych kontroli Organ dokonał dodatkowo sprawdzenie prawidłowości znakowania 6 partii przetworów mięsnych.

 

Wyniki kontroli:

Wśród 40 kontrolowanych partii, które poddane były badaniu parametrów fizykochemicznych nieprawidłowości wykazano w jednej partii mięsa w elementach kulinarnych oraz dwóch partiach środków wspomagających uprawę roślin – podłożach. W przypadku mięsa w elementach kulinarnych stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła wykrycia obecności fosforanów dodanych tj. niedozwolonego w przypadku żywności nieprzetworzonej dodatku do żywności. Natomiast w odniesieniu do środków wspomagających uprawę roślin nieprawidłowość dotyczyła zaniżonego wyniku parametru pH w H2O. Ocena parametrów fizykochemicznych wykazała, że skontrolowana partia mięsa w elementach kulinarnych stanowi produkt zafałszowany.

 

Ocena prawidłowości znakowania artykułów rolno-spożywczych wykazała nieprawidłowości w 18 spośród 58 skontrolowanych partii. Wspomniane nieprawidłowości dotyczyły:

 • nazwy i rodzaju produktu m. in.:
  • użycia nazwy nieadekwatnej do rzeczywistego składu produktu,
  • zastosowano niewłaściwe nazwy środków spożywczych niezgodne z nazwami przewidzianymi w przepisach
 • składu m. in.:
  • braku wyszczególnienia w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich stosowanych składników w tym składników składnika złożonego (kwas askorbinowy (E 300) - środka do przetwarzania, skórki wieprzowe, ekstrakt przypraw, koncentrat owocowy, wzmacniacz smaku: Glutaminian monosodowy i/lub E-621, aromat dymu wędzarniczego),
  • umieszczenie w oznakowaniu nazwy użytej do produkcji substancji dodatkowej niedozwolonej do stosowania do surowych wyrobów mięsnych (substancja przeciwutleniająca: izosakorbinian sodu i/lub E316)
  • umieszczeniu w wykazie składników składników rzeczywiście niewykorzystanych przy produkcji (np. glukoza, soja),
  • podaniu składników bez zachowania porządku malejącego według ich masy,
  • nieprawidłowym oznaczeniu ilości poszczególnych składników istotnych w celu scharakteryzowania danego środka spożywczego (mięso wieprzowe).
  • braku obowiązkowego oznaczenia ilości poszczególnych składników istotnych w celu scharakteryzowania danego środka spożywczego (susz cebuli, szynka)
  • braku wyróżnienia za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty nazwy składnika powodującego alergie lub reakcje nietolerancji (np. gorczyca, białko soi),
  • podano niewłaściwe określenie nazwy kategorii dla zasadniczej funkcji technologicznej dodatku do żywności
  • nie podano informacji o osłonce jadalnej
 • nierzetelnego oznakowania m. in.:
  • użycia zbyt małego rozmiaru czcionki,
  • podanie nieprawidłowo danych producenta,
  • brak w oznakowaniu informacji o masie jednostkowej opakowania
  • oznakowanie w języku angielskim pomimo obrotu w Polsce
  • bezpodstawnym umieszczeniu na etykiecie znaków np. „Kontrolowana jakość„Smak i tradycja”,
 • inne
  • zaniżeniu masy netto produktu,
  • braku informacji o warunkach przechowywania po otwarciu opakowania,
  • brak informacji o rzeczywistej ilości nominalnej towaru paczkowanego

 

Przeprowadzona ocena organoleptyczna 35 partii nie wykazała nieprawidłowości.

 

Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ 

 • wydał 2 decyzje administracyjne zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 1 decyzję administracyjną nakładającą karę pieniężną w wysokości 1000 zł,
 • wszczął 4 postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej,
 • nałożył 8 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 1150 zł (za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, nie prowadzenie systematycznej kontroli zawartości wody wchłoniętej zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008, nieprawidłowe znakowanie nawozów)

 

Kontrole na wniosek:

W I kwartale 2016 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie dodatkowo przeprowadził na rynku krajowym 412 kontrole na wniosek podmiotów zainteresowanych w ramach, których dokonano oceny jakości handlowej 412 partii artykułów rolno-spożywczych. Wspomniane kontrole przeprowadzono w związku z wpłynięciem wniosków o dokonanie oceny jakości handlowej świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji, oraz wniosków o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Kontrolą jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeznaczonych na wycofanie z rynku w związku z nadzwyczajnymi środkami wsparcia w sektorze owoców i warzyw podjętymi w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską objęto 397 partii w tym 396 partii jabłek oraz jedną partię marchwi. Łączna masa kontrolowanych partii wynosiła 2 147 625 kg w tym 2 125 625 kg stanowiły jabłka natomiast 22 000 kg marchew. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wszystkie oceniane partie spełniają wymagania odpowiednio szczegółowej normy handlowej UE dla jabłek klasy II oraz ogólnej normy handlowej UE.

Oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT objęto po jednej partii pszenicy ozimej, pieczarek oraz mleka nie stwierdzając w przedmiotowym zakresie nieprawidłowości. Oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych objęto również 12 partii przetworów mięsnych. Organ zakwestionował jakość handlową siedmiu badanych partii w związku z wykryciem w badaniach laboratoryjnych obecność składników niezadeklarowanych przez producenta w wykazie składników oraz sześć partii z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu produktów.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 109 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 1 458 613 kg w tym: 14 partii przetworów ziemniaczanych, 52 partii przetworów owocowo-warzywnych, 20 partii przetworów rybnych, 15 partii wyrobów ciastkarskich oraz osiem partii wyrobów winiarskich. Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości w jednej partii wyrobów winiarskich oraz sześciu partiach wyrobów ciastkarskich w wyniku czego wydano siedem decyzji administracyjnych zakazujących wprowadzenia do obroty przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych.

Kontrolą jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeznaczonych do wywozu do krajów trzecich objęto 1 partię pomidorów o masie 15 964 kg. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Realizacja pozostałych czynności kontrolnych

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W I kwartale 2016 roku. W I kwartale 2016 roku nadzorem objęto 8 ubojni wieprzowiny i 2 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 16 kontroli, w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny 4 kontrole nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto w dokonano jednej kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych dotyczących wołowiny oraz jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

 
Odwiedziło nas 200217 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.