Wynik kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w III kwartale 2016 r. PDF Drukuj Email

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w III kwartale 2016 roku przeprowadził ogółem 200 czynności kontrolnych, w tym:

 • 65 czynności kontrolnych na rynku krajowym, 
 • 135 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych na rynku krajowym

Kontrole planowe:

I.            Cel kontroli:

W III kwartale 2016 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie  przeprowadził kontrole planowe w zakresie jakości handlowej następujących grup artykułów rolno-spożywczych:

 • piwa i napojów na bazie piwa,
 • wyrobów garmażeryjnych typu sałatki i surówki,
 • przetworów pomidorowych tj.: koncentratów, ketchupów i sosów,
 • przetworów mlecznych ze szczególnym uwzględnieniem śmietanki, śmietany, mlecznych napojów fermentowanych, serów twarogowych, serów podpuszczkowych, mleka zagęszczonego, proszków mlecznych, w tym mleka w proszku.

Wspomniane kontrole miały na celu  sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania  określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W trakcie kontroli dokonano oceny organoleptycznej, sprawdzono parametry fizykochemiczne oraz  oceniono prawidłowość znakowania produktów żywnościowych. Kontrola warunków chowu i tuczu gęsi poza sprawdzeniem na fermie deklaracji producenta w tym zakresie miała również na celu sprawdzenie jakości handlowej mięsa gęsiego.

Kontrole przeprowadzono w 16 podmiotach, z czego w 14 podmiotach pobrano próby w celu sprawdzenia jakości handlowej art. rolno-spożywczych. W kontrolowanych przedsiębiorstwach sprawdzono prawidłowość znakowania, dokonano oceny parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych łącznie 38 partii wyrobów. Kontrole w zakresie chowu i tuczu gęsi w zakresie dotyczącym deklaracji producenta odnośnie chowu i tuczu gęsi przeprowadzono w 9 fermach, natomiast kontrolę w zakresie jakości handlowej mięsa gęsiego przeprowadzono czterokrotnie u jednego przedsiębiorcy

 

II.            Zakres kontroli:

Kontrole jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych typu sałatki i surówki oraz przetworów pomidorowych tj.: koncentratów, ketchupów i sosów, miały na celu głównie sprawdzenie prawidłowości znakowania. Wspomniane kontrole przeprowadzono w przypadku:

 • wyrobów garmażeryjnych typu sałatki i surówki w dwóch podmiotach, w których pobrano 4 partie o łącznej masie 80,0 kg partii produkcyjnych
 • przetworów pomidorowych tj.: koncentratów, ketchupów i sosów w dwóch podmiotach, w których pobrano 3 partie o łącznej masie 500,0 kg partii produkcyjnych

W trakcie przedmiotowych kontroli oprócz sprawdzenia prawidłowości znakowania dokonano również  oceny parametrów fizykochemicznych kontrolowanych partii.

Kontrolę jakości handlowej piwa i napojów na bazie piwa przeprowadzono w dwóch podmiotach, w których pobrano łącznie 6 partii o łącznej objętości partii produkcyjnych 711684 l. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych, sprawdzono prawidłowość znakowania oraz stopień napełnienia opakowań kontrolowanych produktów.

Kontrolę jakości handlowej przetworów mlecznych przeprowadzono w 10 podmiotach, z czego w ośmiu pobrano łącznie 25 partii artykułów rolno-spożywczych w tym:

 • 9 partii serów twarogowych o łącznej masie partii produkcyjnej 3061,32 kg,
 • 7 partii serów podpuszczkowych o łącznej masie partii produkcyjnej 4140,04 kg,
 • 5 partii mlecznych napojów fermentowanych o łącznej objętości partii produkcyjnej 31447,20 l,
 • 1 partię sera wędzonego o masie partii produkcyjnej 691,53 kg,
 • 1 partię śmietanki o masie partii produkcyjnej 178,20 l,
 • 2 partie preparatów na bazie mleka o łącznej masie partii produkcyjnej 150,00 kg.

W trakcie przedmiotowych kontroli przeprowadzono ocenę organoleptyczną, sprawdzono parametry fizykochemiczne oraz  oceniono prawidłowość znakowania produktów żywnościowych. Dodatkowo w przypadku 12 spośród kontrolowanych partii przeprowadzono kontrolę w zakresie zawartości netto towaru paczkowanego.

W ramach wyżej wymienionych kontroli  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie  przeprowadził dodatkowo czynności wyjaśniające w związku z informacjami przekazanymi przez GIJHARS w Warszawie oraz informacjami dotyczącymi niewłaściwej jakości handlowej artykułów rolno spożywczych zamieszczonymi na stronie internetowej www.potravinynapranyri.cz.  W związku z powyższym w ramach kontroli planowych WIJHARS w Olsztynie dokonał oceny jakości handlowej wskazanych przetworów mlecznych.

 

III.            Wyniki kontroli:

Jakość handlowa poszczególnych grup artykułów rolno-spożywczych kształtuje się następująco:

 • Ocena parametrów fizykochemicznych:
 • przeprowadzone kontrole wykazały poprawę jakości handlowej przetworów mlecznych w zakresie cech fizykochemicznych o 8,0 p.p. w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonych w I kwartałem 2015 r.  w przypadku tej grupy asortymentów nieprawidłowości dotyczyły zawyżonej zawartość wody, zaniżonej zawartość tłuszczu oraz zawyżonej zawartość soli.
 • w przypadku pozostałych poddanych kontroli grup artykułów rolno-spożywczych oceniane partie wyrobów spełniały zadeklarowane parametry fizykochemiczne.
 • Ocena organoleptyczna - w wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono partii o nieprawidłowych cechach organoleptycznych.
 • Sprawdzanie prawidłowości oznakowania:
 • udział partii nieprawidłowo oznakowanych w przypadku przetworów mlecznych w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2015 r. zmalał o 3,3 p.p.
 • udział partii nieprawidłowo oznakowanych w przypadku wyrobów garmażeryjnych typu sałatki i surówki w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2014 r. zmalał o 50,0 p.p.
 • w przypadku pozostałych poddanych kontroli grup artykułów rolno-spożywczych nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu ocenianych partii.
 • nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły:
 • składu m. in.:
 • braku wyszczególnienia w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich stosowanych składników (np. przyprawy, naturalny aromat i pasteryzowane żółtko jaja kurzego, cukier, sól, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, ocet spirytusowy),
 • umieszczeniu w wykazie składników nazw składników faktycznie nie wchodzących w skład składnika złożonego (np. woda, stabilizator – guma ksantanowa, żółtko jaja w proszku)
 • braku wyróżnienia za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty nazwy składnika powodującego alergie lub reakcje nietolerancji (np. pasteryzowane żółtko jaja kurzego, gorczyca),
 • nierzetelnego oznakowania m. in.:
 • braku opisu warunków przechowywania, które muszą być przestrzegane,
 • niewłaściwego przedstawienia informacji o dotyczącej warunków przechowywania
 • Przeprowadzona kontrola zawartości netto nie wykazała nieprawidłowości

 

IV.            Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ 

 • wydał 2 decyzje administracyjne zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 1 decyzję administracyjną odstępującą od wymierzenia kary pieniężnej
 • wszczął 2 postępowania administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej,


Kontrole na wniosek

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 166 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 2 389 726,00 kg w tym: 22 partie przetworów ziemniaczanych, 102 partie przetworów owocowo-warzywnych, 27 partii przetworów rybnych, dziewięć  partii grzybów niehodowlanych oraz sześć partii wyrobów winiarskich. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolą jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeznaczonych do wywozu do krajów trzecich objęto 3 partie pomidorów o masie 41 640,00 kg. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Realizacja pozostałych czynności kontrolnych

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W III kwartale 2016 roku nadzorem objęto 8 ubojni wieprzowiny i 2 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 16 kontroli, w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny 4 kontrole nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie prowadzi również nadzór nad produkcją ekologiczną, w ramach którego w III kwartale 2016 r. przeprowadził 8 kontroli u producentów prowadzących ekologiczne uprawy roślin lub ekologiczną hodowlę zwierząt  dokonując sprawdzenia  prawidłowości przeprowadzonych przez jednostki certyfikujące kontroli u producentów ekologicznych oraz oceniając czy prowadzona przez producentów produkcja ekologiczna jest prowadzona zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości u dwóch producentów ekologicznych dotyczące:

 • wprowadzenia do ekologicznego gospodarstwa drobiu  nieekologicznego bez uzyskania zgody właściwego organu
 • w magazynie wyrobów gotowych wspólnie bez rozdzielenia składowano produkty ekologiczne i konwencjonalne

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ  wydał zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

 

Kontrole doraźne

W III kwartale 2016 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie przeprowadził również siedem kontroli doraźnych w związku z informacjami przekazanymi przez GIJHARS w Warszawie. W ramach kontroli doraźnych WIJHARS w Olsztynie dokonał sprawdzenia jakości handlowej przetworów mięsnych, przetworów mlecznych oraz zboża w skupie. W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 3 partii przetworów mlecznych oraz 4 partii przetworów mięsnych. W przypadku przetworów mlecznych stwierdzono wady produktów dotyczące cech organoleptycznych, z kolei w przypadku przetworów mięsnych  nieprawidłowości dotyczyły:

-  w zakresie cech fizykochemicznych - zaniżonej w stosunku do deklaracji producenta zawartości mięsa w produkcie  oraz zawyżonego w stosunku do deklaracji producenta stosunku zawartości kolagenu do zawartości białka 

- w zakresie oznakowania - zastosowanie niewłaściwej nazwy środków spożywczych niezgodnej z nazwami przewidzianymi w przepisach, braku opisu warunków przechowywania, które muszą być przestrzegane, braku informacji o osłonce jadalnej

 
Odwiedziło nas 200217 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.