Wynik kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w I kwartale 2017 r. PDF Drukuj Email

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2017 roku przeprowadził ogółem 273 czynności kontrolnych, w tym:

· 173 czynności kontrolnych na rynku krajowym,

· 100 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

Kontrole planowe

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych na rynku krajowym

I.          Cel kontroli:

W I kwartale 2017 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie  przeprowadził kontrole planowe w zakresie jakości handlowej następujących grup artykułów rolno-spożywczych:

Ø  wyroby garmażeryjne, głównie wyroby z nadzieniem np. pierogi, pyzy, krokiety, kartacze

 

Ø  napoje alkoholowe ze szczególnym uwzględnieniem napojów spirytusowych, drinków gotowych do spożycia oraz wyrobów wprowadzanych do obrotu jako nalewki

 

Ø  przetwory mięsne ze szczególnym uwzględnieniem kiełbasy o różnym stopniu rozdrobnienia z uwzględnieniem produktów, których oznakowanie wskazuje na przeznaczenie ich dla dzieci

Ø  pieczywo, głównie pieczywo „ciemne” (m.in. razowe, pełnoziarniste, wieloziarniste, graham, gryczane) oraz pieczywo z różnymi dodatkami (m.in. zawierające nasiona/pestki, suszone owoce, orzechy).

 

Wspomniane kontrole miały na celu  sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania  określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W trakcie kontroli dokonano oceny organoleptycznej, sprawdzono parametry fizykochemiczne oraz  oceniono prawidłowość znakowania produktów żywnościowych.

 

Kontrole przeprowadzono w 23 podmiotach z czego w 19 podmiotach pobrano próby w celu sprawdzenia jakości handlowej art. rolno-spożywczych. W kontrolowanych przedsiębiorstwach sprawdzono prawidłowość znakowania łącznie 42 partii wyrobów. Ocenę parametrów fizykochemicznych przeprowadzono w przypadku 41 spośród kontrolowanych partii wyrobów natomiast ocenie  organoleptycznej poddano 24 spośród kontrolowanych partii.

 

II.          Zakres kontroli:

Kontrole jakości handlowej pieczywa, mające głównie na celu sprawdzenie prawidłowości znakowania, przeprowadzono w 8 podmiotach, w których pobrano próbki z 18 partii o łącznej masie partii produkcyjnych 3864,08 kg, w tym:

Ø  9 partii pieczywa wprowadzanego do obrotu bez opakowania (luzem), o łącznej masie partii produkcyjnej 698,08 kg,

Ø  9 partii pieczywa opakowanego, o łącznej masie  partii produkcyjnej 3166 kg.

W toku kontroli dokonano również sprawdzenia masy netto pieczywa.

 

Kontrole jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych przeprowadzono w 6 podmiotach, z czego w 5 pobrano łącznie próbki z 10 partii o łącznej masie partii produkcyjnych 302,60 kg w tym:

Ø  pierogi z mięsem: 1 partia o masie partii produkcyjnej 1,5 kg,

Ø  pierogi z nadzieniem innym niż mięsne: 6 partii o łącznej masie partii produkcyjnych 256,60 kg,

Ø  inne wyroby garmażeryjne (naleśniki, pasztety warzywne): 3 partie o  łącznej masie partii produkcyjnej: 44,50 kg.

W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowości znakowania wszystkie kontrolowanych partii.

 

Kontrole jakości handlowej przetworów mięsnych przeprowadzono w 8 podmiotach,  z czego w 5 z nich pobrano łącznie próbki z 11 partii o łącznej masie partii produkcyjnych 1291 kg w tym :

Ø  6 partii kiełbas homogenizowanych o łącznej masie partii produkcyjnej 820 kg,

Ø  4 partie kiełbas średnio rozdrobnionych o łącznej masie partii produkcyjnej 291 kg,

Ø  1 partię kiełbasy grubo rozdrobnionej o masie partii produkcyjnej 80 kg.

W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych 10 spośród kontrolowanych partii. Ocenie organoleptycznej oraz sprawdzeniu prawidłowości znakowania poddano wszystkie kontrolowane partie. Oznakowanie 1 partii wskazywało na przeznaczenie produktu dla dzieci.

 

Kontrola jakości handlowej napojów alkoholowych, mająca na celu dokonanie oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz prawidłowości znakowania została przeprowadzona w 1 podmiocie i objęła 3 partie o łącznej objętości partii produkcyjnej 38,813 hl.

 

W ramach wyżej wymienionych kontroli  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie  przeprowadził w jednym podmiocie dodatkowo czynności wyjaśniające  w związku z informacją dotyczącą jakości handlowej przetworów mięsnych otrzymaną z  Inspekcji Weterynaryjnej.

 

III.          Wyniki kontroli:

Jakość handlowa poszczególnych grup artykułów rolno-spożywczych kształtuje się następująco:

v  Ocena parametrów fizykochemicznych:

-                 przeprowadzone kontrole wykazały poprawę jakości handlowej przetworów mięsnych w zakresie cech fizykochemicznych o 13,0 p.p. w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonych w II kwartałem 2016 r. oraz pogorszenie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych  o 10,0 p.p. w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonymi w IV kwartale 2015 r.

-                 w przypadku pozostałych poddanych kontroli grup artykułów rolno-spożywczych oceniane partie wyrobów spełniały zadeklarowane parametry fizykochemiczne.

-                 nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych dotyczyły:

Ø  obecności w produkcie niezadeklarowanego mięsa oddzielonego od kości (MOM),

Ø  zaniżonej masy netto produktu,

Ø  zaniżonej zawartości farszu w produkcie.

 

v  Ocena organoleptyczna - w wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono partii o nieprawidłowych cechach organoleptycznych.

 

v  Sprawdzanie prawidłowości oznakowania:

-                 udział partii nieprawidłowo oznakowanych w przypadku przetworów mięsnych  w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonych w II kwartale 2016 r. wzrósł o 6,0 p.p.

-                 udział partii nieprawidłowo oznakowanych w przypadku wyrobów garmażeryjnych typu pierogi, pyzy, krokiety, kartacze w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2015 r. zmalał o 32,9 p.p.

-                 udział partii nieprawidłowo oznakowanych w przypadku pieczywa w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2016 r. wzrósł  o 15,3 p.p.

-                 w przypadku napojów alkoholowych nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu ocenianych partii.

-                 nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły:

Ø  nazwy i rodzaju produktu m. in.:

      -       użycia nazwy nieadekwatnej do rzeczywistego składu produktu,
-       użycie nazwy wskazującej na przeznaczenie produktu dla dzieci tj. sugerującej specjalny skład lub sposób przygotowania dla produktu nie wyróżniającego się spośród innych artykułów rolno-spożywczych zaliczanych do tej samej grupy towarowej

Ø  składu m. in.:

-       braku wyszczególnienia w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich stosowanych składników (np. mięso oddzielone mechanicznie od kości (MOM),  tłuszcz wieprzowy, mąka żytnia, środek do przetwarzania mąki - kwas askorbinowy, emulgator – lecytyna),

-       umieszczenia w wykazie składników nazw składników rzeczywiście niewykorzystanych przy produkcji (np. mąka pszenna typ 750),

-       podania składników bez zachowania porządku malejącego według ich masy,

 

-       nie podania pełnej nazwy składnika rzeczywiście wykorzystanego do produkcji (mąka żytnia razowa,  mąka pszenna graham),

-       nieprawidłowego oznaczenia ilości poszczególnych składników istotnych w celu scharakteryzowania danego środka spożywczego (mięso wieprzowe),

 

-       braku obowiązkowego oznaczenia ilości poszczególnych składników  istotnych w celu scharakteryzowania danego środka spożywczego (szynki),

-       braku informacji o osłonce jadalnej,

Ø  nierzetelnego oznakowania m. in.:

-       braku opisu warunków przechowywania, które muszą być przestrzegane,

-       niewłaściwego podania informacji o ilości netto towaru paczkowanego,

-       umieszczeniu elementu graficznego w postaci kwiatu i lasek wanilii sugerującego obecność tego składnika w produkcie podczas gdy w rzeczywistości składnik ten został zastąpiony innym tj. cukier wanilinowy, w którego skład wchodzi wyłącznie aromat – etylowanilina,

-       użycia zbyt małego rozmiaru czcionki.

 

Kontrole na wniosek

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W I kwartale 2017 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie dodatkowo przeprowadził na rynku krajowym 124 kontroli na wniosek podmiotów zainteresowanych  w ramach, których dokonano oceny jakości handlowej 134 partii artykułów rolno-spożywczych. Wspomniane kontrole przeprowadzono w związku z wpłynięciem wniosków o dokonanie oceny jakości handlowej świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji, oraz wniosków o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Kontrolą jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeznaczonych na wycofanie z rynku
w związku z nadzwyczajnymi środkami wsparcia w sektorze owoców i warzyw podjętymi w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską objęto 133 partii jabłek o łącznej masie 370 053 kg. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wszystkie oceniane partie spełniają wymagania szczegółowej normy handlowej UE dla jabłek klasy II.

Oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z  linii NT objęto po jedną partię mleka nie stwierdzając w przedmiotowym zakresie nieprawidłowości.

 


Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 150 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 1 976 060 kg w tym: 12 partii przetworów ziemniaczanych, 97 partii przetworów owocowo-warzywnych, 33 partie przetworów rybnych, oraz osiem partii wyrobów winiarskich. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Realizacja pozostałych czynności kontrolnych

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W I kwartale 2017 roku nadzorem objęto 7 ubojni wieprzowiny i 3 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 14 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 7 kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

 

kontrole doraźne

W I kwartale 2017 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie przeprowadził również cztery kontrole doraźne w związku z informacjami przekazanymi przez GIJHARS w Warszawie. W ramach kontroli doraźnych WIJHARS w Olsztynie dokonał sprawdzenia jakości handlowej 11 partii przetworów mlecznych stwierdzając nieprawidłowości w jednej z nich. Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły zaniżenia masy towaru paczkowanego w stosunku do masy nominalnej zadeklarowanej przez producenta w oznakowaniu tego produktu.

 

Sankcje:


W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ 

 

Ø  wydał 2 decyzje administracyjne zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego,

Ø  wydał 1 decyzję administracyjną nakazującą poddanie artykułu rolno-spożywczego określonym zabiegom w tym prawidłowego oznakowania,

Ø  wydał 1 decyzję administracyjną nakładającą kare pieniężną na kwotę 10 000 zł

Ø  wszczął 8 postępowań administracyjnych w celu nałożenia kary pieniężnej,

Ø  nałożył 7 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 850 zł (za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, za wprowadzanie do obrotu towarów paczkowanych, których ilość rzeczywista nie odpowiada ilości nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym).

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.