Wynik kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w I kwartale 2017 r. PDF Drukuj Email

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2017 roku przeprowadził ogółem 273 czynności kontrolnych, w tym:

· 173 czynności kontrolnych na rynku krajowym,

· 100 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

Kontrole planowe

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych na rynku krajowym

I.          Cel kontroli:

W I kwartale 2017 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie  przeprowadził kontrole planowe w zakresie jakości handlowej następujących grup artykułów rolno-spożywczych:

Ø  wyroby garmażeryjne, głównie wyroby z nadzieniem np. pierogi, pyzy, krokiety, kartacze

 

Ø  napoje alkoholowe ze szczególnym uwzględnieniem napojów spirytusowych, drinków gotowych do spożycia oraz wyrobów wprowadzanych do obrotu jako nalewki

 

Ø  przetwory mięsne ze szczególnym uwzględnieniem kiełbasy o różnym stopniu rozdrobnienia z uwzględnieniem produktów, których oznakowanie wskazuje na przeznaczenie ich dla dzieci

Ø  pieczywo, głównie pieczywo „ciemne” (m.in. razowe, pełnoziarniste, wieloziarniste, graham, gryczane) oraz pieczywo z różnymi dodatkami (m.in. zawierające nasiona/pestki, suszone owoce, orzechy).

 

Wspomniane kontrole miały na celu  sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania  określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W trakcie kontroli dokonano oceny organoleptycznej, sprawdzono parametry fizykochemiczne oraz  oceniono prawidłowość znakowania produktów żywnościowych.

 

Kontrole przeprowadzono w 23 podmiotach z czego w 19 podmiotach pobrano próby w celu sprawdzenia jakości handlowej art. rolno-spożywczych. W kontrolowanych przedsiębiorstwach sprawdzono prawidłowość znakowania łącznie 42 partii wyrobów. Ocenę parametrów fizykochemicznych przeprowadzono w przypadku 41 spośród kontrolowanych partii wyrobów natomiast ocenie  organoleptycznej poddano 24 spośród kontrolowanych partii.

 

II.          Zakres kontroli:

Kontrole jakości handlowej pieczywa, mające głównie na celu sprawdzenie prawidłowości znakowania, przeprowadzono w 8 podmiotach, w których pobrano próbki z 18 partii o łącznej masie partii produkcyjnych 3864,08 kg, w tym:

Ø  9 partii pieczywa wprowadzanego do obrotu bez opakowania (luzem), o łącznej masie partii produkcyjnej 698,08 kg,

Ø  9 partii pieczywa opakowanego, o łącznej masie  partii produkcyjnej 3166 kg.

W toku kontroli dokonano również sprawdzenia masy netto pieczywa.

 

Kontrole jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych przeprowadzono w 6 podmiotach, z czego w 5 pobrano łącznie próbki z 10 partii o łącznej masie partii produkcyjnych 302,60 kg w tym:

Ø  pierogi z mięsem: 1 partia o masie partii produkcyjnej 1,5 kg,

Ø  pierogi z nadzieniem innym niż mięsne: 6 partii o łącznej masie partii produkcyjnych 256,60 kg,

Ø  inne wyroby garmażeryjne (naleśniki, pasztety warzywne): 3 partie o  łącznej masie partii produkcyjnej: 44,50 kg.

W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowości znakowania wszystkie kontrolowanych partii.

 

Kontrole jakości handlowej przetworów mięsnych przeprowadzono w 8 podmiotach,  z czego w 5 z nich pobrano łącznie próbki z 11 partii o łącznej masie partii produkcyjnych 1291 kg w tym :

Ø  6 partii kiełbas homogenizowanych o łącznej masie partii produkcyjnej 820 kg,

Ø  4 partie kiełbas średnio rozdrobnionych o łącznej masie partii produkcyjnej 291 kg,

Ø  1 partię kiełbasy grubo rozdrobnionej o masie partii produkcyjnej 80 kg.

W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych 10 spośród kontrolowanych partii. Ocenie organoleptycznej oraz sprawdzeniu prawidłowości znakowania poddano wszystkie kontrolowane partie. Oznakowanie 1 partii wskazywało na przeznaczenie produktu dla dzieci.

 

Kontrola jakości handlowej napojów alkoholowych, mająca na celu dokonanie oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz prawidłowości znakowania została przeprowadzona w 1 podmiocie i objęła 3 partie o łącznej objętości partii produkcyjnej 38,813 hl.

 

W ramach wyżej wymienionych kontroli  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie  przeprowadził w jednym podmiocie dodatkowo czynności wyjaśniające  w związku z informacją dotyczącą jakości handlowej przetworów mięsnych otrzymaną z  Inspekcji Weterynaryjnej.

 

III.          Wyniki kontroli:

Jakość handlowa poszczególnych grup artykułów rolno-spożywczych kształtuje się następująco:

v  Ocena parametrów fizykochemicznych:

-                 przeprowadzone kontrole wykazały poprawę jakości handlowej przetworów mięsnych w zakresie cech fizykochemicznych o 13,0 p.p. w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonych w II kwartałem 2016 r. oraz pogorszenie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych  o 10,0 p.p. w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonymi w IV kwartale 2015 r.

-                 w przypadku pozostałych poddanych kontroli grup artykułów rolno-spożywczych oceniane partie wyrobów spełniały zadeklarowane parametry fizykochemiczne.

-                 nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych dotyczyły:

Ø  obecności w produkcie niezadeklarowanego mięsa oddzielonego od kości (MOM),

Ø  zaniżonej masy netto produktu,

Ø  zaniżonej zawartości farszu w produkcie.

 

v  Ocena organoleptyczna - w wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono partii o nieprawidłowych cechach organoleptycznych.

 

v  Sprawdzanie prawidłowości oznakowania:

-                 udział partii nieprawidłowo oznakowanych w przypadku przetworów mięsnych  w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonych w II kwartale 2016 r. wzrósł o 6,0 p.p.

-                 udział partii nieprawidłowo oznakowanych w przypadku wyrobów garmażeryjnych typu pierogi, pyzy, krokiety, kartacze w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2015 r. zmalał o 32,9 p.p.

-                 udział partii nieprawidłowo oznakowanych w przypadku pieczywa w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2016 r. wzrósł  o 15,3 p.p.

-                 w przypadku napojów alkoholowych nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu ocenianych partii.

-                 nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły:

Ø  nazwy i rodzaju produktu m. in.:

      -       użycia nazwy nieadekwatnej do rzeczywistego składu produktu,
-       użycie nazwy wskazującej na przeznaczenie produktu dla dzieci tj. sugerującej specjalny skład lub sposób przygotowania dla produktu nie wyróżniającego się spośród innych artykułów rolno-spożywczych zaliczanych do tej samej grupy towarowej

Ø  składu m. in.:

-       braku wyszczególnienia w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich stosowanych składników (np. mięso oddzielone mechanicznie od kości (MOM),  tłuszcz wieprzowy, mąka żytnia, środek do przetwarzania mąki - kwas askorbinowy, emulgator – lecytyna),

-       umieszczenia w wykazie składników nazw składników rzeczywiście niewykorzystanych przy produkcji (np. mąka pszenna typ 750),

-       podania składników bez zachowania porządku malejącego według ich masy,

 

-       nie podania pełnej nazwy składnika rzeczywiście wykorzystanego do produkcji (mąka żytnia razowa,  mąka pszenna graham),

-       nieprawidłowego oznaczenia ilości poszczególnych składników istotnych w celu scharakteryzowania danego środka spożywczego (mięso wieprzowe),

 

-       braku obowiązkowego oznaczenia ilości poszczególnych składników  istotnych w celu scharakteryzowania danego środka spożywczego (szynki),

-       braku informacji o osłonce jadalnej,

Ø  nierzetelnego oznakowania m. in.:

-       braku opisu warunków przechowywania, które muszą być przestrzegane,

-       niewłaściwego podania informacji o ilości netto towaru paczkowanego,

-       umieszczeniu elementu graficznego w postaci kwiatu i lasek wanilii sugerującego obecność tego składnika w produkcie podczas gdy w rzeczywistości składnik ten został zastąpiony innym tj. cukier wanilinowy, w którego skład wchodzi wyłącznie aromat – etylowanilina,

-       użycia zbyt małego rozmiaru czcionki.

 

Kontrole na wniosek

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W I kwartale 2017 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie dodatkowo przeprowadził na rynku krajowym 124 kontroli na wniosek podmiotów zainteresowanych  w ramach, których dokonano oceny jakości handlowej 134 partii artykułów rolno-spożywczych. Wspomniane kontrole przeprowadzono w związku z wpłynięciem wniosków o dokonanie oceny jakości handlowej świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji, oraz wniosków o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Kontrolą jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeznaczonych na wycofanie z rynku
w związku z nadzwyczajnymi środkami wsparcia w sektorze owoców i warzyw podjętymi w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską objęto 133 partii jabłek o łącznej masie 370 053 kg. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wszystkie oceniane partie spełniają wymagania szczegółowej normy handlowej UE dla jabłek klasy II.

Oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z  linii NT objęto po jedną partię mleka nie stwierdzając w przedmiotowym zakresie nieprawidłowości.

 


Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 150 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 1 976 060 kg w tym: 12 partii przetworów ziemniaczanych, 97 partii przetworów owocowo-warzywnych, 33 partie przetworów rybnych, oraz osiem partii wyrobów winiarskich. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Realizacja pozostałych czynności kontrolnych

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W I kwartale 2017 roku nadzorem objęto 7 ubojni wieprzowiny i 3 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 14 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 7 kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

 

kontrole doraźne

W I kwartale 2017 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie przeprowadził również cztery kontrole doraźne w związku z informacjami przekazanymi przez GIJHARS w Warszawie. W ramach kontroli doraźnych WIJHARS w Olsztynie dokonał sprawdzenia jakości handlowej 11 partii przetworów mlecznych stwierdzając nieprawidłowości w jednej z nich. Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły zaniżenia masy towaru paczkowanego w stosunku do masy nominalnej zadeklarowanej przez producenta w oznakowaniu tego produktu.

 

Sankcje:


W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ 

 

Ø  wydał 2 decyzje administracyjne zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego,

Ø  wydał 1 decyzję administracyjną nakazującą poddanie artykułu rolno-spożywczego określonym zabiegom w tym prawidłowego oznakowania,

Ø  wydał 1 decyzję administracyjną nakładającą kare pieniężną na kwotę 10 000 zł

Ø  wszczął 8 postępowań administracyjnych w celu nałożenia kary pieniężnej,

Ø  nałożył 7 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 850 zł (za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, za wprowadzanie do obrotu towarów paczkowanych, których ilość rzeczywista nie odpowiada ilości nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym).

 
Odwiedziło nas 162128 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości 
22 maja 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Heleny Wieslawy

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.