Kontrola planowa III kwartał 2009 r. - jakość handlowa przetworów owocowych i warzywnych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych  w III kwartale 2009 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych  i warzywnych   (GI-GNK-403-02/09), w III kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę  w  w/w zakresie w 7 spośród 9 zakładów prowadzących działalność  produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem  kontroli  było  sprawdzenie jakości  handlowej  przetworów owocowo-warzywnych ze szczególnym uwzględnieniem mrożonek.


Kontrolą objęto:

* w zakresie deklarowanych parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych w 5 jednostkach -16 partii , produktów o  łącznej masie 135 749 kg. W tym:  mrożone warzywa 1 składnikowe, mrożone mieszanki warzywne, mrożone owoce.

* w zakresie prawidłowości oznakowania - w 5 jednostkach  - ogółem 15 partii o łącznej masie 133 611 kg,

* w zakresie zgodności  zawartości netto produktów z ilościami nominalnymi wyszczególnionymi na opakowaniach, w 4 jednostkach, ogółem 8 partii,

* warunki składowania oraz temperaturę mrożonych owoców i warzyw.

 

Wyniki kontroli:

Wymagania nie zostały spełnione:

* w zakresie parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych – 2 partie, co stanowiło  12.5% poddanych ocenie oraz 0,64% / 864 kg / masy objętej kontrolą .

 

Wszystkie jednostki  posiadały w dokumentacji HACCP opisane wewnętrzne wymagania    w zakresie temperatury składowania produktów odpowiadające wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych.

W okresach prowadzonych kontroli nie było przypadków aby temperatura w miejscu składowania mrożonek była niezgodna z przyjętymi w jednostkach procedurami   i wymaganiami w tym zakresie podanymi przez producentów na opakowaniach.

     Wszystkie magazyny objęte kontrolą wyposażone były w  sprzęt  kontrolno-pomiarowy w  postaci  termometrów. Prowadzony był również udokumentowany monitoring parametru temperatury.

Podczas  kontroli  nie  wnoszono  uwag  do  stanu  technicznego  magazynów  -  chłodni .

Pomiary  temperatury  składowanych  mrożonek wykazały temperatury odpowiednie dla produktów głęboko mrożonych. 

 

Zastosowane sankcje:

- zostały wydane 2 decyzje zakazujące wprowadzenie do obrotu dwóch partii mrożonek, które nie odpowiadały

  deklarowanym wymaganiom w zakresie cech organoleptycznych  i fizykochemicznych    ( art. 29 ust 1 pkt 1 ),

-  w przypadku dwóch  producentów  zostały wydane zalecenia pokontrolne

- zostanie wydana  decyzja o karze pieniężnej ( art. 40a ust 1 pkt 3 ) z racji niewłaściwej jakości handlowej

  2 partii mrożonek,

- nałożono grzywnę na drodze mandatu karnego za brak  zgłoszenia prowadzonej działalności do tutejszego inspektoratu ( art. 40 ust1.5  ).

- przekazano informację pokontrolną do Inspekcji Sanitarnej   o stwierdzonej  w jednej partii  niewłaściwej jakości sanitarnej .  

 

Wnioski

  W wyniku przeprowadzonych kontroli w III kwartale 2009 r. nie stwierdzono przypadków nieprawidłowego oznakowania mrożonek wprowadzanych do obrotu. Stwierdzone dwa przypadki nieprawidłowej jakości handlowej w zakresie zanieczyszczeń i składu procentowego stanowią 12,5% ilości ocenianych partii i tylko 0,64% w odniesieniu do masy kontrolowanych partii. poddanych ocenie laboratoryjnej. Wyniki kontroli świadczą o tym iż jakość handlowa  kontrolowanych produktów jest na wysokim poziomie . Ograniczone rynki zbytu i związana z tym konkurencja  zmuszają podmioty do zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.