Kontrola planowa IV kwartał 2009 r. - jakość handlowa jaj PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie prawidłowości znakowania jaj w IV kwartale 2009 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania jaj (GI-BKJ-403-21/09) w IV kwartale 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w dwóch znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zakładach pakowania jaj.

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania: jaj, opakowań jednostkowych i transportowych w zakresie zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kontrolą objęto:

- w zakresie znakowania jaj: 5 partii jaj klasy A o łącznej wielkości 26520 sztuk,

- w zakresie znakowania opakowań jednostkowych: 3 partie jaj klasy A o łącznej wielkości 9990 sztuk,

- w zakresie znakowania opakowań transportowych: 3 partie jaj klasy A o łącznej wielkości 25170 sztuk,

- prawidłowość pakowania jaj,

- wyposażenie zakładów pakowania jaj,

- dokumentację prowadzoną przez zakłady pakowania jaj.

 

Wyniki kontroli:

- wymagań w zakresie prawidłowości klasyfikacji wagowej jaj nie spełniała 1 partia jaj klasy A, klasa wagowa S o wielkości 9000 sztuk, co stanowi 34% skontrolowanych ilości jaj.

W wyniku oceny stwierdzono, że przedmiotowa partia jaj nie spełnia wymagań jakości handlowej  zadeklarowanej masy, odpowiadającej klasie „S” oraz wymogów przepisu art. 4 ust 1 lit b Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. UE L z dnia 24 czerwca 2008 r.) z uwagi na stwierdzoną zawyżoną masę jaj.

W zakwestionowanej partii 49% procent poddanych klasyfikacji wagowej jaj miało masę w przedziale 53-56g, a więc właściwą dla klasy wagowej M (53-63g).

 

Zastosowane sankcje:

- wydano zalecenia pokontrolne

- w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie klasyfikacji wagowej producent dokonał zmiany oznakowania przedmiotowej partii z klasy wagowej ,,S” na ,,Jaja różnej wielkości” oraz w trakcie kontroli dokonał poprawy znakowania zakwestionowanej partii jaj. W związku z powyższym brak było możliwości wydania decyzji z art. 29 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

- biorąc pod uwagę charakter nieprawidłowości oraz sytuację, w której producent dokonuje ewentualnej sprzedaży zakwestionowanej partii o wyższej masie w stosunku do zadeklarowanej, należy stwierdzić, iż nie uzyskałby on realnej korzyści majątkowej. Tym samym nie zostałby naruszony interes konsumencki. W związku z powyższym Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie odstąpił od wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Wnioski

 

Przeprowadzone kontrole w zakładach pakowania jaj znajdujących się  na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wykazały, że procesy technologiczne znakowania jaj, ich opakowań oraz prowadzenie klasyfikacji jakościowej są wykonywane prawidłowo.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie klasyfikacji wagowej dowodzą, iż zakłady pakowania jaj winny podlegać stałej kontroli odpowiednich służb.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.