Kontrola planowa IV kwartał 2009 r. - jakość handlowa owoców i warzyw PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w IV kwartale 2009 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw  (GI-BKJ-403-15/09) IV kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził na terenie województwa warmińsko - mazurskiego kontrolę w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w 6 podmiotach gospodarczych, w tym w 5 małych sklepach detalicznych oraz w 1 supermarkecie.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw ze szczególnym uwzględnieniem: jabłek, kalafiorów, marchwi, cykorii, brokułów, czosnku, cebuli i orzechów włoskich oraz sprawdzenie prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw.

 

Kontrolą objęto:

 

v  w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych  określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 (zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1221/2008) dla poszczególnych gatunków - 12 partii świeżych owoców tj. jabłek różnych odmian, pochodzenia krajowego o łącznej masie 209,0 kg.

 

v  w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) 1580/2007 (zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1221/2008) - 34 partii świeżych owoców i warzyw pochodzenia krajowego oraz 1 partii pochodzenia zagranicznego o łącznej masie       341,4 kg, w tym: orzechy włoskie, kalafiory, marchew, cykoria, brokuły, czosnek i cebula.

 

v  w zakresie prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw na zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1580/2007 - 47 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 550,4 kg (w tym 43 partie oferowane do sprzedaży luzem oraz 4 partie w opakowaniach jednostkowych).

 

Wyniki kontroli:

 

v  w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych oraz z wymaganiami ogólnej normy handlowej – nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

v  w zakresie prawidłowości znakowania – nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 23 partii wystawionych na sprzedaż luzem (49,0 % wszystkich skontrolowanych partii) o łącznej masie 352,0 kg, tj. 64 % skontrolowanej masy ogółem. Nieprawidłowości dotyczyły wprowadzania do obrotu detalicznego świeżych owoców i warzyw, bez umieszczenia szczegółowych informacji dotyczących kraju pochodzenia oraz dodatkowo w stosownych przypadkach klasy jakości produktu, które winny być czytelne, usytuowane w widocznym miejscu  w pobliżu produktu, w sposób pozwalający uniknąć wprowadzenia konsumenta w błąd.

 

Sankcje:

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości, Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydał w trakcie trwania kontroli 14 decyzji administracyjnych w tym:

·         12 decyzji mających na celu poddanie określonym zabiegom – tj. zmiany oznakowania 12 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 250,0 kg.

·         2 decyzje umarzające wszczęte postępowanie w sprawie nakazu poddania określonym zabiegom tj. zmianie oznakowania 11 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 102 kg

Ponadto w związku ze stwierdzonym faktem wprowadzania do obrotu owoców i warzyw, których oznakowanie nie odpowiadało obowiązującym przepisom, 5 przedsiębiorców ukarano grzywną na drodze mandatu karnego.

Wszystkim przedsiębiorcom u których stwierdzono nieprawidłowości przekazano zalecenia pokontrolne z wezwaniem do ich usunięcia.

 

Wnioski:

 

Jakość handlowa poddanych ocenie w IV kwartale 2009 r. wybranych gatunków świeżych owoców  i warzyw oferowanych do sprzedaży w małych sklepach detalicznych oraz jednym supermarkecie, w zakresie wymagań minimalnych, wymagań zadeklarowanej klasy jakości, wielkości i prezentacji nie budziła zastrzeżeń.

Nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli dotyczyły przede wszystkim znakowania artykułów.  Zakres naruszonych przepisów obejmował brak umieszczania w pobliżu wystawionych na sprzedaż partiach świeżych owoców i warzyw informacji dotyczących kraju pochodzenia oraz klasy jakości. Procentowy udział partii niewłaściwie oznakowanych w kwartale IV wyniósł 49% i był większy niż w kwartale III, gdzie kształtował się na poziomie 31%. W związku z powyższym skala stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości wskazuje na potrzebę ich kontynuowania.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.