Kontrola planowa IV kwartał 2009 r. - jakość handlowa przetworów zbożowych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych  w IV kwartale 2009 r.

 

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej artykułów przetworów zbożowych (GI-BKJ-403-14/09), w IV kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 5 zakładach przetwórstwa zbożowego, zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów zbożowych  ze szczególnym uwzględnieniem mąk i kasz, w tym:

- jakości mąki pszennej i żytniej oraz kasz jęczmiennych, w zakresie cech organoleptycznych, fizykochemicznych i ich  zgodności z deklaracją producenta,

- prawidłowości znakowania mąki i kasz

 W dwóch przypadkach ocenie poddano surowiec kierowany do produkcji (partię jęczmienia i żyta).

             

Kontrolą objęto:

W zakresie oceny organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych:

10 partii przetworów zbożowych o łącznej masie 22 375,0 kg. W tym:

- 2 partie kaszy jęczmiennej / 1 375 kg /,

- 5 partii mąki pszennej / 11 000 kg /,

- 3 partie mąki żytniej / 10 000 kg/.      

     Ponadto badaniom laboratoryjnym poddano dwie partie surowca (żyto i jęczmień)  o łącznej masie 53 380,0 kg .

Kontroli prawidłowości znakowania  poddano 15 partii przetworów zbożowych  o masie  38 355,0  kg. w tym 13 partii mąki pszennej i żytniej o łącznej masie 36 980,0 kg.  i 2 partie kaszy o łącznej masie 1 375,0 kg.

 

Wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wszystkie wyroby oraz surowiec stosowany do produkcji przetworów zbożowych spełniały wymagania jakości handlowej  w stosunku do wymagań zawartych w przepisach o jakości handlowej  oraz deklarowanych przez producentów  w zakładowych dokumentach normalizacyjnych.

Nie stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie oznakowania wyrobów.

         W jednym przypadku stwierdzono wprowadzenie do obrotu 1 partii „mąki pszennej tortowej” extra typ „450”, o deklarowanej masie jednostkowej  a’1000 g, wielkość partii 380 kg o zaniżonej masie rzeczywistej opakowania -średnio  o 14,9 g.  Powyższe było naruszeniem przepisów art. 8 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy  o towarach paczkowanych ( Dz. U. nr 91, poz. 740 z 2009 roku) oraz art. 4 ust. 1  ustawy  o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz.U. nr  187 poz1577 z 2005 r. z późn. zm.).

 

  Sankcje
W oparciu o stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości:

-  ukarano 1 osobę grzywną na drodze mandatu karnego  za brak aktualnej legalizacji wagi,

- wydano  1 decyzję  w oparciu o art. 29.2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nakazującą Przedsiębiorcy poddanie zakwestionowanej partii mąki tortowej  zabiegowi przepakowania.

- wydano 1 decyzję o karze pieniężnej zgodnie z przepisem art. 40 a ust 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Ponadto o stwierdzonej nieprawidłowości w zakresie masy jednostkowej opakowań z mąką poinformowano Obwodowy Urząd Miar .

Wydano również  zalecenia pokontrolne zgodnie z  art. 28 ust. 2a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U. 2005 r. Nr 187 poz. 1577 z późniejszymi zm.) dotyczące wprowadzania do obrotu mąki pszennej tortowej, spełniającej wymogi jakości handlowej  w zakresie masy netto deklarowanej przez producenta w oznakowaniu.

 

Wnioski

Porównując wyniki bieżących kontroli zrealizowanych w IV kwartale 2009 r.  w stosunku do przeprowadzonych w II kwartale 2008 r., należy stwierdzić, że jakość handlowa przetworów zbożowych w zakresie deklarowanych przez producentów cech organoleptycznych i fizykochemicznych oraz oznakowania uległa znacznej poprawie. Ukarano grzywną tylko jedną osobę  oraz wydano dwie decyzje administracyjne (1 – nakazującą przepakowanie jednej partii mąki oraz  1 decyzję o karze).

Dla porównania w oparciu o stwierdzone nieprawidłowości w II kwartale 2008 roku:

-  ukarano grzywnami na drodze mandatu karnego 6 osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości,

- wydano 3 decyzje na podstawie ustawy o cenach na  partie o łącznej masie 5 350 kg,

- wydano  7 decyzji nakazujących zmianę oznakowania na partie o łącznej masie 8 300 kg ,                  

- przekazano do WIJHARS w Warszawie, do dalszego rozpatrzenia jako właściwego miejscowo dla siedziby zarządu Spółki, materiały z kontroli dotyczące niewłaściwej jakości 3 partii przetworów o łącznej masie 8 123 kg.

 

Stwierdzone w ramach realizacji planowej kontroli jakości handlowej przetworów zbożowych w IV kwartale 2009 r. tylko dwa przypadki nieprawidłowości (nie dotyczące parametrów fizykochemicznych) , świadczą o wzroście świadomości przedsiębiorców w zakresie znajomości przepisów prawa, właściwie prowadzonym nadzorze nad procesami produkcji oraz skuteczności działań WIJHARS  w Olsztynie.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.