Kontrola planowa I kwartał 2010 r. - jakość handlowa owoców i warzyw PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w I kwartale 2010 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw (GI-BKJ-403-26/09) I kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził na terenie województwa warmińsko - mazurskiego kontrolę w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w 10 podmiotach gospodarczych, w tym w 3 małych,1 średnim,1 dużym sklepie spożywczym,

 1 supermarkecie i w 4 hurtowniach owocowo-warzywnych.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców             i warzyw ze szczególnym uwzględnieniem: jabłek, owoców cytrusowych, winogron stołowych, owoców kiwi, marchwi, cebuli, kapusty głowiastej, selera korzeniowego i pietruszki korzeniowej oraz sprawdzenie prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw.

 
Kontrolą objęto:

► w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 (zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1221/2008) dla poszczególnych gatunków - 19 partii świeżych owoców pochodzenia krajowego o łącznej masie 1 480,0 kg. (jabłka różnych odmian) oraz 40 partii owoców o łącznej masie 2 265,5 kg. pochodzących z państw UE i krajów trzecich (owoce cytrusowe, winogrona stołowe, kiwi).

w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) 1580/2007 (zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1221/2008) - 46 partii świeżych warzyw pochodzenia krajowego o łącznej masie 5 802,0 kg, w tym: cebula – 9 partii, marchew – 10 partii ,seler korzeniowy – 8 partii , pietruszka korzeniowa – 9 partii oraz kapusta głowiasta – 10 partii. 

► w zakresie prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw na zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1580/2007 - 105 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 9 547,5 kg.

 
Wyniki kontroli:

* w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych oraz z wymaganiami ogólnej normy handlowej – nie stwierdzono nieprawidłowości.

* w zakresie prawidłowości znakowania – nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 24 partii wystawionych na sprzedaż luzem (22,8 % wszystkich skontrolowanych partii) o łącznej masie 2 806,0 kg, tj. 29,4 % skontrolowanej masy ogółem. Nieprawidłowości dotyczyły wprowadzania do obrotu detalicznego świeżych owoców i warzyw, bez umieszczenia szczegółowych informacji dotyczących kraju pochodzenia oraz dodatkowo w stosownych przypadkach klasy jakości produktu, które winny być czytelne, usytuowane w widocznym miejscu w pobliżu produktu, w sposób pozwalający uniknąć wprowadzenia konsumenta w błąd.

* Sprawy inne.

Dwa kontrolowane podmioty nie przekazały do WIJHAR-S w Olsztynie, zgodnie z art.17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (tekst jednolity Dz. U. nr 11, poz. 70 z 2008 r. ze zm.) informacji o:

▪ rodzaju i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

▪ ilości owoców i warzyw w kg wprowadzanych do obrotu w poprzednim

 roku kalendarzowym, z podziałem na gatunki oraz obrót hurtowy   i detaliczny

 
Sankcje:

W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie oznakowania , w pięciu podmiotach w odniesieniu do 24 partii owoców i warzyw wydano protokóły niezgodności.

Po uzupełnieniu braków w oznakowaniu wyżej wymienionych partii owoców i warzyw wystawiono świadectwa zgodności ze wspólnotowymi normami , które zostały ponownie dopuszczone do obrotu. 

Ponadto w związku ze stwierdzonym faktem wprowadzania do obrotu owoców i warzyw, których oznakowanie nie odpowiadało obowiązującym przepisom, 5 handlowców ukarano grzywną na drodze mandatu karnego oraz za stwierdzony brak przekazania informacji wojewódzkiemu inspektorowi, do czego są zobowiązani handlowcy prowadzący obrót owocami warzywa zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynku owoców i warzyw (Dz. U. nr 11, poz. 70 z 2008 r.) ukarano dwie osoby grzywną w postaci mandatu karnego.   

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, przekazał również 7 handlowcomu których stwierdzono nieprawidłowości zalecenia pokontrolne z wezwaniem do ich usunięcia.

 
Wnioski:

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wielu przedsiębiorców nadal nie przestrzega przepisów dotyczących prawidłowego oznakowania oferowanych do sprzedaży świeżych owoców i warzyw.

Kontrolowane partie świeżych owoców i warzyw wystawione na sprzedaż luzem, oznakowane były w sposób niekompletny. Wystawione na sprzedaż detaliczną owoce i warzywa nie posiadały informacji dotyczących kraju pochodzenia oraz charakterystyki jakościowej produktu. Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono w przypadku 22,8 % wszystkich skontrolowanych partii.

Niemniej, procentowy udział partii niewłaściwie oznakowanych w odniesieniu do wszystkich partii objętych kontrolą w I kwartale br. był mniejszy niż w kwartale IV ub. r.(49,0%) . Brakująceelementy w oznakowaniu zostały usunięte każdorazowo bezpośrednio po ich stwierdzeniu przez kontrolującego.

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez właścicieli sklepów i hurtowni stwierdzone nieprawidłowości spowodowane były wyłącznie brakiem wiedzy o obowiązujących w tym zakresie przepisach (kontrole w 9 podmiotach przeprowadzone były po raz pierwszy).. 

Skala stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje na dalszą potrzebę prowadzenia kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.

 
 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.