Kontrola planowa I kwartał 2010 r. - jakość handlowa mięsa drobiowego PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego w  tym kontrola wody wchłoniętej oraz kontrola znakowania przetworów drobiowych – kontrola planowa I kwartał 2010 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w  4 zakładach w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego z uwzględnieniem badania zawartości wody wchłoniętej oraz znakowania mięsa drobiowego i jego przetworów.

 
1. Kontrola jakości mięsa drobiowego

Kontrola obejmowała sprawdzenie jakości handlowej elementów mięsa drobiowego w zakresie cech organoleptycznych, fizykochemicznych tj.: zawartości wody wchłoniętej oraz znakowania. Ponadto sprawdzeniem objęto również znakowanie przetworów z mięsa drobiowego.

 

1.1. Ocena organoleptyczna mięsa drobiowego

Ocenę organoleptyczną i sprawdzenie poprawności klasyfikacji mięsa drobiowego na zgodność z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniuKomisji (WE) nr 543/2008 z dn. 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego. Kontrolę przeprowadzono w 3 spośród 4 skontrolowanych zakładów. Ocenie poddano 11 partii elementów drobiowych o łącznej masie  12 538,1 kg. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obróbki poubojowej i poprawności klasyfikowania ocenianych partii.

1.2. Badanie zawartości wody wchłoniętej w mięsie drobiowym. 

            Kontrolę całkowitej zawartości wody wchłoniętej w elementach z indyka, zgodnie z Zał. VIII rozporządzeniaKomisji (WE) nr 543/2008 z dn. 16 czerwca 2008 r., przeprowadzono w 2 spośród 4 objętych kontrolą zakładach.

Do badań pobrano 2 próbki elementów z indyka o łącznej masie 4 099,6 kg. Wyniki badań laboratoryjnych uzyskanych przez Centralne Laboratorium GIJHAR-S w Poznaniu dla wszystkich 2 pobranych próbek, nie przekroczyły wartości procentowych przyjętych w Zał. IX ww. rozporządzenia dla odpowiednich metod schładzania.

 W czasie czynności kontrolnych ustalono, że w 1 podmiocie spośród 3 objętych kontrolą w przedmiotowym zakresie, który stosował metodę owiewowo- natryskową, nie   prowadzono  stałej, obowiązkowej kontroli zawartość wchłoniętej wody, co najmniej raz na osiem godzin.

Powyższe nieprawidłowości u tego producenta stwierdzono również w toku poprzedniej kontroli.
 

2. Kontrola znakowania mięsa drobiowego i jego przetworów

Kontrolę prawidłowości znakowania mięsa drobiowego przeprowadzono w 3 spośród 4 objętych kontrolą zakładach. Sprawdzeniu znakowania poddano 11 partii elementów drobiowych o łącznej masie 12 538,1  kg. Poddane ocenie mięso drobiowe w postaci elementów, było oferowane do sprzedaży luzem. W wyniku kontroli stwierdzono u 1 przedsiębiorcy, że nie dostosował on oznakowania elementów drobiowych w przedmiotowym zakresie do obowiązujących przepisów. W dwóch pozostałych zakładach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie znakowania mięsa drobiowego

Porównując wyniki poprzednich kontroli przeprowadzonych w I kwartale ubiegłego roku, stwierdzono nadal występujące nieprawidłowości w zakresie znakowania tj. braku prawidłowej informacji dotyczącej stanu mięsa w którym winno być ono wprowadzane do obrotu. Ww. podmiot dostosował oznakowanie do obowiązujących przepisów.

            Kontrolę prawidłowości znakowania przetworów z mięsa drobiowego przeprowadzono w 2 spośród 4 zakładów. Łącznie sprawdzono znakowanie 5 partii przetworów drobiowych, o łącznej masie 1 435,1 kg, nie stwierdzając nieprawidłowości w niniejszym zakresie.

 
3. Kontrola dokumentacji.

Wszystkie skontrolowane podmioty gospodarcze dokonały zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu do właściwego miejscowo WIJHARS w Olsztynie.

Zarówno w toku obecnej kontroli jak i poprzedniej nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.


4. Wnioski. 

Porównując wyniki poprzednich kontroli przeprowadzonych w I kwartale ubiegłego roku można stwierdzić, że:

- w zakresie oceny organoleptycznej i prawidłowości klasyfikacji mięsa drobiowego zarówno w toku obecnej kontroli jak i poprzedniej nie stwierdzono nieprawidłowości.

- w zakresie kontroli wody wchłoniętej stwierdzono u 1 producenta brak prowadzenia regularnej kontroli. Ustalono również brak właściwej kontroli nad jakością mięsa drobiowego czego nie stwierdzono w ubiegłym roku podczas kontroli w niniejszym zakresie.

- w zakresie znakowania mięsa drobiowego w porównaniu z rokiem ubiegłym, w 1 podmiocie stwierdzono ponownie te same nieprawidłowości, które zostały stwierdzone w czasie poprzedniej kontroli u tego producenta tj. braku w oznakowaniu  prawidłowej informacji dotyczącej stanu mięsa w którym winno być ono wprowadzane do obrotu.

Zestawienie wyników obecnej kontroli wskazuje na fakt, że  nadal pojawiają  się nieprawidłowości wynikające z niedostosowania się producentów do zasad prawidłowego znakowania produktów i prowadzenia regularnej kontroli zawartości wody wchłoniętej.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.