Kontrola planowa II kwartał 2010 r. - jakość handlowa przetworów mlecznych (w tym z przetwórni ekologicznych) PDF Drukuj Email

Jakość handlowa przetworów mlecznych z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych w II kwartale 2010 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych (GI-BKJ-403-2/10) w II kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 5 spośród 17 zakładów przetwórstwa mleczarskiego, co stanowi 29,41% podmiotów prowadzących tego typu działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów mlecznych, tj.: śmietany, masła, serów twarogowych, serków smakowych, serów podpuszczkowych oraz topionych.

Ponadto kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości znakowania przetworów mlecznych na zgodność z wymaganiami dotyczącymi produktów ekologicznych oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) i gwarantowane tradycyjne specjalności (GTS).

 

 Kontrolą objęto

- w zakresie oceny organoleptycznej, parametrów fizykochemicznych oraz prawidłowości znakowania 14 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 4328,957 kg, w tym:

- tłuszcze mleczne (masło): 1 partia o masie 471,2 kg,

- sery twarogowe: 4 partie o łącznej masie 270,877 kg, w tym 1 partia twarogu ekologicznego o masie 3,777 kg,

- sery dojrzewające: 4 partie o łącznej masie 668 kg, w tym 1 partia sera ekologicznego o masie 57,6 kg,

- śmietana: 1 partia o masie 228 kg,

- serki topione: 3 partie o łącznej masie 2688 kg,

- serki smakowe: 1 partia serka ekologicznego o masie 2,88 kg.

 
Wyniki kontroli:

- analizy laboratoryjne wykazały, że wszystkie badane przetwory mleczne spełniały wymagania jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w stosunku do deklaracji producentów oraz określonych w przepisach o jakości handlowej,

- w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu zarówno opakowań jednostkowych, jak i transportowych artykułów rolno-spożywczych. Oznakowanie było wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

- wyroby ekologiczne oznakowane były zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do  produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli,

- kontrolowane przetwory mleczne nie były zarejestrowane jako chronione nazwy pochodzenia, chronione nazwy geograficzne bądź gwarantowane tradycyjne specjalności.

 
 
Wnioski

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w II kwartale bieżącego roku z kontrolami przeprowadzonymi w roku ubiegłym należy stwierdzić, iż jakość handlowa w zakresie badanej obecności tłuszczów obcych serów dojrzewających, serów topionych, masła oraz śmietany utrzymuje się na tym samym prawidłowym poziomie. Zarówno w toku kontroli mających miejsce w II kwartale 2010 r., jak i w kontrolach przeprowadzonych w 2009 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Porównanie wyników kontroli dotyczących serów topionych (1 podmiot produkcyjny w województwie) z wynikami kontroli z roku ubiegłego potwierdza zachowanie właściwej jakości handlowej dla tej grupy asortymentowej.

Brak nieprawidłowości  stwierdzony w ramach realizacji kontroli jakości handlowej przetworów mlecznych z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych świadczy o wzroście świadomości przedsiębiorców w zakresie znajomości przepisów prawa, właściwym prowadzeniu nadzoru nad poszczególnymi procesami produkcyjnym oraz efektywności działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.