Kontrola planowa II kwartał 2010 r. - jakość handlowa przetworów zbożowych PDF Drukuj Email

INFORMACJA z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych w II kwartale 2010 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych (GI – BKJ – 403 – 4/10) w II kwartale 2010 r. Wojewódzki Inspektorat JHAR-S w Olsztynie przeprowadził kontrolę w ww. zakresie w 6 zakładach produkcyjnych prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem kontroli było zbadanie jakości handlowej mąk (mąki pszennej i żytniej), kasz (kaszy: manny, gryczanej oraz kasz jęczmiennych), płatków śniadaniowych oraz musli z owocami w zakresie zgodności jakości tych produktów z deklaracją producenta i sprawdzenie prawidłowości znakowania opakowań przetworów zbożowych na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi również rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

 
Kontrolą objęto:
 

w zakresie oceny organoleptycznej, parametrów fizykochemicznych oraz prawidłowości znakowania – 12 partii przetworów zbożowych o łącznej masie 17 780,0 kg, w tym:

- mąki pszenne                       – 4 partie o łącznej masie 1 700,0 kg;
- mąki żytnie               – 5 partii o łącznej masie 14 200,0 kg;
- kasza jęczmienna      – 2 partie o łącznej masie 1 800,0 kg;
- kasza manna                         – 1 partia o masie                   30,0 kg.
 

      W toku czynności kontrolnych ustalono, że objęci kontrolą producenci nie zajmują się produkcją płatków śniadaniowych oraz z musli z owocami, w związku z powyższym nie pobierano próbek produktów reprezentujących te asortymenty.

 
Wyniki kontroli:
 

w zakresie oceny organoleptycznej oraz parametrów fizykochemicznych – nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 1 partii mąki żytniej typ 500 (8,3 % liczby wszystkich skontrolowanych partii) o masie 200,0 kg (1,12 % łącznej masy przetworów zbożowych poddanych analizom laboratoryjnym). Przedmiotowa partia mąki żytniej nie spełniała wymogów jakości handlowej w stosunku do wymagań określonych w przepisach o jakości handlowej i dodatkowych wymogów zadeklarowanych przez producenta w oznakowaniu tj. Polskiej Normie, w zakresie cech fizykochemicznych z uwagi na zawyżoną wilgotność produktu oraz zawyżoną liczbę opadania.

 

w zakresie prawidłowości znakowania – nie stwierdzono nieprawidłowości.

 
Sankcje:
 

W związku ze stwierdzonymi przez WIJHAR-S w Olsztynie w II kwartale 2010 r. nieprawidłowościami w zakresie parametrów fizykochemicznych dotyczącymi jednej partii mąki żytniej typ 500 w ilości 200,0 kg, Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie wydał łącznie 2 decyzje administracyjne w tym:

 

1 decyzję zakazującą wprowadzenia do obrotu ww. artykułu rolno – spożywczego – na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

1 decyzję w sprawie nałożenia kary pieniężnej – za wprowadzenie do obrotu ww. artykułu rolno – spożywczego niespełniającego wymogów jakości handlowej w stosunku do wymagań określonych w przepisach o jakości handlowej i dodatkowych wymogów zadeklarowanych przez producenta w oznakowaniu – na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 

Ponadto, wobec 2- óch przedsiębiorców zastosowano grzywnę w postaci mandatu karnego. Nieprawidłowości dotyczyły deklarowania w oznakowaniu produktu Polskiej Normy, podczas gdy wyrób nie spełniał tych wymagań oraz używania przyrządów pomiarowych, podlegających prawnej kontroli metrologicznej bez wymaganych dokumentów tej kontroli.

      W związku z stwierdzonymi nieprawidłowościami Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor JHAR-S, przekazał 2 przedsiębiorcom zalecenia pokontrolne z wezwaniem do ich usunięcia.

 
Wnioski.
 

Jakość handlowa przetworów zbożowych poddanych ocenie w II kwartale 2010 r. w zakresie wymagań organoleptycznych oraz znakowania nie budziła zastrzeżeń. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech fizykochemicznych dotyczących jednej partii mąki pobranej do badań laboratoryjnych, co stanowiło 8,3% liczby wszystkich partii mąk poddanych analizom laboratoryjnym.

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w II kwartale br. do kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2009 r. należy stwierdzić, iż jakość handlowa przetworów zbożowych w zakresie cech organoleptycznych oraz znakowania nie uległa pogorszeniu i pozostała na właściwym niezmienionym poziomie. Powyższe świadczy o właściwie prowadzonym nadzorze nad procesami produkcji, wzroście świadomości przedsiębiorców w zakresie znajomości przepisów prawa oraz skuteczności działań kontrolnych Inspektoratu Niemniej zaobserwowano pogorszenie jakości handlowej przetworów zbożowych w zakresie cech fizykochemicznych, w związku z czym istnieje potrzeba stałego nadzoru na producentami przetworów zbożowych.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.